ตัวแปลงหน่วย

การแปลงพื้นที่

11 หน่วย 110 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงสกุลเงิน

212 หน่วย 44,732 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงอัตราการถ่ายโอนข้อมูล

13 หน่วย 156 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงที่เก็บข้อมูลดิจิทัล

24 หน่วย 552 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงค่าประจุไฟฟ้า

6 หน่วย 30 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงกระแสไฟฟ้า

9 หน่วย 72 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงพลังงาน

11 หน่วย 110 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความถี่

4 หน่วย 12 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความยาว

19 หน่วย 342 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความสว่าง

6 หน่วย 30 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงมวล

15 หน่วย 210 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงมุมเครื่องบิน

6 หน่วย 30 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความดัน

6 หน่วย 30 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความเร็ว

5 หน่วย 20 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงอุณหภูมิ

8 หน่วย 56 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงเวลา

13 หน่วย 156 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงปริมาตร

26 หน่วย 650 การแปลง

แปลงค่า

เครื่องคำนวณ

เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขออนไลน์ (Basic calculator) สำหรับการคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหาร เป็นต้น

ใช้งาน
คำนวณเปอร์เซ็นต์

โปรแกรมคำนวณเปอร์เซ็นต์ออนไลน์ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์แบบง่ายๆ พร้อมตัวอย่างการคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณเกรดเฉลี่ย

โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA calculator) การคำนวณเกรดเฉลี่ย สูตรคำนวณเกรดเฉลี่ย และตัวอย่างการคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม

โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX calculator) การคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม สูตรคำนวณและตัวอย่างการคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณเลขฐาน

โปรแกรมคำนวณเลขฐาน การบวก การลบ การคูณ การหาร เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 และเลขฐาน 16

ใช้งาน
แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม

โปรแกรมแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม (Fraction to decimal) ออนไลน์ พร้อมแสดงสูตรคำนวณและขั้นตอนในการแปลงที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

ใช้งาน
แปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน

โปรแกรมแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน (Decimal to fraction) ออนไลน์พร้อมวิธีการคำนวณสำหรับการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน

ใช้งาน
โปรแกรมสุ่มตัวเลข

โปรแกรมสุ่มตัวเลข (Random number generator) เครื่องมือสำหรับสุ่มตัวเลขพื้นฐาน พร้อมคุณสมบัติที่ให้คุณสามารถกำหนดวิธีการสุ่มตัวเลขของคุณได้

ใช้งาน
โปรแกรมสุ่มรายชื่อ

โปรแกรมสุ่มรายชื่อ เครื่องมือสุ่มรายชื่อออนไลน์ที่คุณสามารถใช้เพื่อสุ่มเลือกเอาหนึ่งชื่อจากรายการของชื่อที่กำหนดได้

ใช้งาน
คำนวณค่าไฟแอร์

โปรแกรมคำนวณค่าไฟแอร์ ประเมินและวางแผนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดแอร์ในแต่ละเดือน

ใช้งาน
คำนวณเงินออม

โปรแกรมคำนวณเงินออมออนไลน์ วางแผนและคำนวณผลตอบแทนจากการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในแต่เดือน

ใช้งาน
คำนวณเงินออมจากการสะสมหุ้น

โปรแกรมคำนวณเงินออมจากการสะสมหุ้นออนไลน์ วางแผนและคำนวณผลตอบแทนจากการออมหุ้นอย่างสม่ำเสมอในแต่เดือน

ใช้งาน
คำนวณเงินออมจากการสะสมกองทุน

โปรแกรมคำนวณเงินออมจากการสะสมกองทุนออนไลน์ วางแผนและคำนวณผลตอบแทนจากการออมกองทุนอย่างสม่ำเสมอในแต่เดือน

ใช้งาน
คำนวณดอกเบี้ยบัญชีเงินฝาก

โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารที่คุณสามารถใช้เพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำได้

ใช้งาน
คำนวณถัวเฉลี่ยหุ้น

โปรแกรมคิดเฉลี่ยหุ้นสำหรับคำนวณราคาเฉลี่ยของการซื้อหุ้นในครั้งถัดไปพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณค่างวดรถ

โปรแกรมคำนวณค่างวดรถ คำนวณสินเชื่อรถยนต์ คำนวณความสามารถในการผ่อนรถยนต์ต่อเดือนเพื่อวางแผนการซื้อรถยนต์ของคุณ

ใช้งาน
คำนวณสินเชื่อบ้าน

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านสำหรับคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อบ้าน เพื่อวางแผนทางการเงินก่อนที่จะยื่นกู้กับธนาคาร

ใช้งาน
เงินเดือนเท่านี้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่

โปรแกรมคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อบ้านจากฐานเงินเดือนออนไลน์

ใช้งาน
เงินเดือนเท่านี้ซื้อคอนโดได้เท่าไหร่

โปรแกรมคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อคอนโดจากฐานเงินเดือนออนไลน์

ใช้งาน
คำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เครื่องคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการออนไลน์ สำหรับคำนวณเงินและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการ

ใช้งาน
คำนวณบำเหน็จบำนาญประกันสังคม

โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญประกันสังคม คำนวณเงินชราภาพประกันสังคมออนไลน์

ใช้งาน
คำนวณระยะห่างของวันที่

โปรแกรมคำนวณระยะห่างของวันที่ คำนวณจำนวนวัน คำนวณระยะเวลาออนไลน์

ใช้งาน
คำนวณอายุจากวันเกิด

โปรแกรมคำนวณอายุจากวันเกิด หรือคำนวณอายุจากวันที่ที่ระบุ หรือระยะห่างระหว่างสองวันที่ออนไลน์

ใช้งาน
โปรแกรมคำนวณอายุสุนัข

โปรแกรมคำนวณอายุสุนัข เมื่อเทียบกับคนออนไลน์ มาดูกันว่าสุนัขของคุณอายุเท่าไหร่แล้ว

ใช้งาน
โปรแกรมคำนวณอายุแมว

โปรแกรมคำนวณอายุแมว เมื่อเทียบกับคนออนไลน์ มาดูกันว่าแมวของคุณอายุเท่าไหร่แล้ว

ใช้งาน
คำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม

โปรแกรมคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม คำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณเส้นรอบวงวงกลม

โปรแกรมคำนวณเส้นรอบวงวงกลม คำนวณเส้นรอบวงของวงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่วงกลม

โปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม คำนวณพื้นที่ของวงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณปริมาตรทรงกลม

โปรแกรมคำนวณปริมาตรทรงกลม คำนวณปริมาตรของทรงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่ผิวทรงกลม

โปรแกรมคำนวณพื้นที่ผิวทรงกลม คำนวณพื้นที่ผิวของทรงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมจัตุรัสออนไลน์ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมผืนผ้าออนไลน์ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน

โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมด้านขนานออนไลน์ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนออนไลน์ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว

โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมรูปว่าวออนไลน์ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าวพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

โปรแกรมคำนวณสี่เหลี่ยมคางหมูออนไลน์ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณอัตราชนะ RoV

โปรแกรมคำนวณวินเรท Rov คำนวณอัตราชนะ RoV ออนไลน์พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน

คณิตศาสตร์

เล่นเกม 24 พร้อมเฉลย

โปรแกรมเล่นเกม 24 สำหรับฝึกทักษะการคิดเลขพร้อมวิธีการเล่นและเฉลยคำตอบ

ใช้งาน
เฉลยเกมส์ 24

คำนวณหาคำตอบสมการของตัวเลข 4 ตัวที่ได้เท่ากับ 24

ใช้งาน
เครื่องคิดเลขเศษส่วน

เครื่องคิดเลขบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนออนไลน์

ใช้งาน
แปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกิน

แปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกินออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
แปลงเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละ

แปลงเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
เครื่องคิดเลขหารยาว

โปรแกรมคำนวณหารยาว เครื่องคิดเลขหารยาวออนไลน์

ใช้งาน
เครื่องคิดเลขยกกำลัง

เครื่องคิดเลขยกกำลังออนไลน์ คำนวณเลขยกกำลัง 2 ยกกำลัง 3 ยกกำลังจำนวนเต็มลบ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
เครื่องคิดเลขรากที่สอง

เครื่องคิดเลขรากที่สอง โปรแกรมคำนวณรากที่ 2 ออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
ตรวจสอบจํานวนเฉพาะ

ตรวจสอบว่าตัวเลขที่ใส่เข้ามานั้นเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่

ใช้งาน
คำนวณค่าแฟกทอเรียล

คำนวณค่าแฟกทอเรียลของตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าศูนย์

ใช้งาน
คำนวณตัวหารร่วมมาก

คำนวณหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

ใช้งาน
คำนวณตัวคูณร่วมน้อย

คำนวณหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

ใช้งาน
ตารางสูตรคูณ

ตารางสูตรคูณ สูตรคูณแม่ 1 - 12 สูตรคูณแม่ 2 - 25 ออนไลน์

ใช้งาน
คำนวณค่าเฉลี่ย

คำนวณค่าเฉลี่ย โปรแกรมคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต ออนไลน์

ใช้งาน
คำนวณฐานนิยม

คำนวณฐานนิยม โปรแกรมคำนวณฐานนิยม ออนไลน์

ใช้งาน
คำนวณมัธยฐาน

คำนวณมัธยฐาน โปรแกรมคำนวณหาค่ามัธยฐาน ออนไลน์

ใช้งาน
คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โปรแกรมคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ออนไลน์

ใช้งาน
คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร

คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร โปรแกรมคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ออนไลน์

ใช้งาน
แยกตัวประกอบจำนวนนับ

โปรแกรมแยกตัวประกอบจำนวนนับ เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สำหรับค้นหาและแยกตัวประกอบของตัวเลขจำนวนเต็มได้แบบออนไลน์

ใช้งาน
แยกตัวประกอบเฉพาะ

โปรแกรมแยกตัวประกอบเฉพาะ เป็นเครื่องมือสำหรับแยกประกอบของตัวเลขที่เขียนอยู่ในรูปการคูณกันของของจำนวนเฉพาะ

ใช้งาน
หาตัวประกอบร่วมของตัวเลข

โปรแกรมหาตัวประกอบร่วมของตัวเลข เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาตัวประกอบร่วมของตัวเลขจำนวนเต็มออนไลน์

ใช้งาน

ตัวแปลงค่า

ตัวแปลงเลขโรมัน

โปรแกรมแปลงเลขโรมันเป็นอารบิค และแปลงเลขอารบิคเป็นโรมัน ออนไลน์

ใช้งาน
ตัวแปลงวันที่เป็นตัวเลขโรมัน

โปรแกรมแปลงวันที่เป็นตัวเลขโรมัน แปลงวันที่ แปลงวันเกิดเป็นเลขโรมัน ออนไลน์

ใช้งาน
แปลงเลขอารบิกเป็นเลขไทย

โปรแกรมแปลงเลขอารบิกเป็นเลขไทย ออนไลน์

ใช้งาน
แปลงเลขไทยเป็นเลขอารบิก

โปรแกรมแปลงเลขไทยเป็นเลขอารบิก ออนไลน์

ใช้งาน

สุขภาพ

คำนวณดัชนีมวลกาย

คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย ที่บอกเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ

ใช้งาน

นาฬิกา

นาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลาออนไลน์

ใช้งาน
นาฬิกานับถอยหลัง

นาฬิกานับถอยหลัง ตัวจับเวลาถอยหลัง ออนไลน์

ใช้งาน
นาฬิกาปลุก

นาฬิกาปลุกออนไลน์

ใช้งาน
นาฬินับถอยหลังไปยังวันที่

นาฬินับถอยหลังไปยังวันที่สำคัญในประเทศไทย

ใช้งาน

สถิติ

รายงานสถานการณ์โควิด-19

ติดตามข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อโควิค-19 ผู้ป่วยติดเชื้อ ยอดผู้เสียชีวิต ยอดผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการรักษา

ใช้งาน
ราคาทองคำวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ ตรวจสอบราคาซื้อขายทองคำล่าสุดในประเทศไทยสำหรับประกอบการตัดสินใจซื้อขายทองคำของคุณ

ใช้งาน