ตัวแปลงหน่วย

การแปลงพื้นที่

11 หน่วย 110 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงสกุลเงิน

212 หน่วย 44,732 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงอัตราการถ่ายโอนข้อมูล

13 หน่วย 156 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงที่เก็บข้อมูลดิจิทัล

24 หน่วย 552 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงค่าประจุไฟฟ้า

6 หน่วย 30 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงกระแสไฟฟ้า

9 หน่วย 72 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงพลังงาน

11 หน่วย 110 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความถี่

4 หน่วย 12 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความยาว

19 หน่วย 342 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความสว่าง

6 หน่วย 30 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงมวล

15 หน่วย 210 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงมุมเครื่องบิน

6 หน่วย 30 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความดัน

6 หน่วย 30 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความเร็ว

5 หน่วย 20 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงอุณหภูมิ

8 หน่วย 56 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงเวลา

13 หน่วย 156 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงปริมาตร

26 หน่วย 650 การแปลง

แปลงค่า

เครื่องคำนวณ

เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขออนไลน์ (Basic calculator) สำหรับการคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหาร เป็นต้น

คำนวณ
คำนวณเปอร์เซ็นต์

โปรแกรมคำนวณเปอร์เซ็นต์ออนไลน์ วิธีคิดเปอร์เซ็นต์แบบง่ายๆ พร้อมตัวอย่างการคำนวณ

คำนวณ
คำนวณเกรดเฉลี่ย

โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA calculator) การคำนวณเกรดเฉลี่ย สูตรคำนวณเกรดเฉลี่ย และตัวอย่างการคำนวณ

คำนวณ
คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม

โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX calculator) การคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม สูตรคำนวณและตัวอย่างการคำนวณ

คำนวณ
คำนวณเลขฐาน

โปรแกรมคำนวณเลขฐาน การบวก การลบ การคูณ การหาร เลขฐาน 2 เลขฐาน 8 เลขฐาน 10 และเลขฐาน 16

คำนวณ
แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม

โปรแกรมแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม (Fraction to decimal) ออนไลน์ พร้อมแสดงสูตรคำนวณและขั้นตอนในการแปลงที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

คำนวณ
แปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน

โปรแกรมแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน (Decimal to fraction) ออนไลน์พร้อมวิธีการคำนวณสำหรับการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน

คำนวณ
โปรแกรมสุ่มตัวเลข

โปรแกรมสุ่มตัวเลข (Random number generator) เครื่องมือสำหรับสุ่มตัวเลขพื้นฐาน พร้อมคุณสมบัติที่ให้คุณสามารถกำหนดวิธีการสุ่มตัวเลขของคุณได้

คำนวณ
โปรแกรมสุ่มรายชื่อ

โปรแกรมสุ่มรายชื่อ เครื่องมือสุ่มรายชื่อออนไลน์ที่คุณสามารถใช้เพื่อสุ่มเลือกเอาหนึ่งชื่อจากรายการของชื่อที่กำหนดได้

คำนวณ
คำนวณค่าไฟแอร์

โปรแกรมคำนวณค่าไฟแอร์ ประเมินและวางแผนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดแอร์ในแต่ละเดือน

คำนวณ
คำนวณเงินออม

โปรแกรมคำนวณเงินออมออนไลน์ วางแผนและคำนวณผลตอบแทนจากการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในแต่เดือน

คำนวณ
คำนวณเงินออมจากการสะสมหุ้น

โปรแกรมคำนวณเงินออมจากการสะสมหุ้นออนไลน์ วางแผนและคำนวณผลตอบแทนจากการออมหุ้นอย่างสม่ำเสมอในแต่เดือน

คำนวณ
คำนวณเงินออมจากการสะสมกองทุน

โปรแกรมคำนวณเงินออมจากการสะสมกองทุนออนไลน์ วางแผนและคำนวณผลตอบแทนจากการออมกองทุนอย่างสม่ำเสมอในแต่เดือน

คำนวณ
คำนวณดอกเบี้ยบัญชีเงินฝาก

โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารที่คุณสามารถใช้เพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำได้

คำนวณ
คำนวณถัวเฉลี่ยหุ้น

โปรแกรมคิดเฉลี่ยหุ้นสำหรับคำนวณราคาเฉลี่ยของการซื้อหุ้นในครั้งถัดไปพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

คำนวณ
คำนวณค่างวดรถ

โปรแกรมคำนวณค่างวดรถ คำนวณสินเชื่อรถยนต์ คำนวณความสามารถในการผ่อนรถยนต์ต่อเดือนเพื่อวางแผนการซื้อรถยนต์ของคุณ

คำนวณ
คำนวณสินเชื่อบ้าน

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านสำหรับคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อบ้าน เพื่อวางแผนทางการเงินก่อนที่จะยื่นกู้กับธนาคาร

คำนวณ
เงินเดือนเท่านี้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่

โปรแกรมคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อบ้านจากฐานเงินเดือนออนไลน์

คำนวณ
เงินเดือนเท่านี้ซื้อคอนโดได้เท่าไหร่

โปรแกรมคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อคอนโดจากฐานเงินเดือนออนไลน์

คำนวณ
คำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เครื่องคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการออนไลน์ สำหรับคำนวณเงินและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการ

คำนวณ
คำนวณบำเหน็จบำนาญประกันสังคม

โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญประกันสังคม คำนวณเงินชราภาพประกันสังคมออนไลน์

คำนวณ

เครื่องคำนวณเรขาคณิต

คำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม

โปรแกรมคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม คำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

คำนวณ
คำนวณเส้นรอบวงวงกลม

โปรแกรมคำนวณเส้นรอบวงวงกลม คำนวณเส้นรอบวงของวงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

คำนวณ
คำนวณพื้นที่วงกลม

โปรแกรมคำนวณพื้นที่วงกลม คำนวณพื้นที่ของวงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

คำนวณ
คำนวณปริมาตรทรงกลม

โปรแกรมคำนวณปริมาตรทรงกลม คำนวณปริมาตรของทรงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

คำนวณ
คำนวณพื้นที่ผิวทรงกลม

โปรแกรมคำนวณพื้นที่ผิวทรงกลม คำนวณพื้นที่ผิวของทรงกลมออนไลน์ พร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

คำนวณ

คณิตศาสตร์

เล่นเกม 24 พร้อมเฉลย

โปรแกรมเล่นเกม 24 สำหรับฝึกทักษะการคิดเลขพร้อมวิธีการเล่นและเฉลยคำตอบ

คำนวณ
เฉลยเกมส์ 24

คำนวณหาคำตอบสมการของตัวเลข 4 ตัวที่ได้เท่ากับ 24

คำนวณ
เครื่องคิดเลขเศษส่วน

เครื่องคิดเลขบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนออนไลน์

คำนวณ
เครื่องคิดเลขหารยาว

โปรแกรมคำนวณหารยาว เครื่องคิดเลขหารยาวออนไลน์

คำนวณ
เครื่องคิดเลขยกกำลัง

เครื่องคิดเลขยกกำลังออนไลน์ คำนวณเลขยกกำลัง 2 ยกกำลัง 3 ยกกำลังจำนวนเต็มลบ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

คำนวณ
เครื่องคิดเลขรากที่สอง

เครื่องคิดเลขรากที่สอง โปรแกรมคำนวณรากที่ 2 ออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

คำนวณ
ตรวจสอบจํานวนเฉพาะ

ตรวจสอบว่าตัวเลขที่ใส่เข้ามานั้นเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่

คำนวณ
คำนวณค่าแฟกทอเรียล

คำนวณค่าแฟกทอเรียลของตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าศูนย์

คำนวณ
คำนวณตัวหารร่วมมาก

คำนวณหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

คำนวณ
คำนวณตัวคูณร่วมน้อย

คำนวณหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

คำนวณ
ตารางสูตรคูณ

ตารางสูตรคูณ สูตรคูณแม่ 1 - 12 สูตรคูณแม่ 2 - 25 ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณค่าเฉลี่ย

คำนวณค่าเฉลี่ย โปรแกรมคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณฐานนิยม

คำนวณฐานนิยม โปรแกรมคำนวณฐานนิยม ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณมัธยฐาน

คำนวณมัธยฐาน โปรแกรมคำนวณหาค่ามัธยฐาน ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โปรแกรมคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร

คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร โปรแกรมคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ออนไลน์

คำนวณ
แยกตัวประกอบจำนวนนับ

โปรแกรมแยกตัวประกอบจำนวนนับ เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สำหรับค้นหาและแยกตัวประกอบของตัวเลขจำนวนเต็มได้แบบออนไลน์

คำนวณ
แยกตัวประกอบเฉพาะ

โปรแกรมแยกตัวประกอบเฉพาะ เป็นเครื่องมือสำหรับแยกประกอบของตัวเลขที่เขียนอยู่ในรูปการคูณกันของของจำนวนเฉพาะ

คำนวณ
หาตัวประกอบร่วมของตัวเลข

โปรแกรมหาตัวประกอบร่วมของตัวเลข เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาตัวประกอบร่วมของตัวเลขจำนวนเต็มออนไลน์

คำนวณ

ตัวแปลงค่า

ตัวแปลงเลขโรมัน

โปรแกรมแปลงเลขโรมันเป็นอารบิค และแปลงเลขอารบิคเป็นโรมัน ออนไลน์

คำนวณ
ตัวแปลงวันที่เป็นตัวเลขโรมัน

โปรแกรมแปลงวันที่เป็นตัวเลขโรมัน แปลงวันที่ แปลงวันเกิดเป็นเลขโรมัน ออนไลน์

คำนวณ
แปลงเลขอารบิกเป็นเลขไทย

โปรแกรมแปลงเลขอารบิกเป็นเลขไทย ออนไลน์

คำนวณ
แปลงเลขไทยเป็นเลขอารบิก

โปรแกรมแปลงเลขไทยเป็นเลขอารบิก ออนไลน์

คำนวณ

สุขภาพ

คำนวณดัชนีมวลกาย

คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย ที่บอกเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ

คำนวณ

นาฬิกา

นาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลาออนไลน์

คำนวณ
นาฬิกานับถอยหลัง

นาฬิกานับถอยหลัง ตัวจับเวลาถอยหลัง ออนไลน์

คำนวณ
นาฬิกาปลุก

นาฬิกาปลุกออนไลน์

คำนวณ

สถิติ

รายงานสถานการณ์โควิด-19

ติดตามข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อโควิค-19 ผู้ป่วยติดเชื้อ ยอดผู้เสียชีวิต ยอดผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว และกำลังอยู่ในระหว่างการรักษา

คำนวณ
ราคาทองคำวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ ตรวจสอบราคาซื้อขายทองคำล่าสุดในประเทศไทยสำหรับประกอบการตัดสินใจซื้อขายทองคำของคุณ

คำนวณ