ตัวแปลงหน่วย

การแปลงพื้นที่

8 หน่วยและ 56 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงสกุลเงิน

168 หน่วยและ 28,056 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงอัตราการถ่ายโอนข้อมูล

13 หน่วยและ 156 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงที่เก็บข้อมูลดิจิทัล

24 หน่วยและ 552 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงค่าประจุไฟฟ้า

6 หน่วยและ 30 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงกระแสไฟฟ้า

2 หน่วยและ 2 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงพลังงาน

11 หน่วยและ 110 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความถี่

4 หน่วยและ 12 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความยาว

12 หน่วยและ 132 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความสว่าง

6 หน่วยและ 30 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงมวล

10 หน่วยและ 90 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงมุมเครื่องบิน

6 หน่วยและ 30 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความดัน

6 หน่วยและ 30 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงความเร็ว

5 หน่วยและ 20 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงอุณหภูมิ

8 หน่วยและ 56 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงเวลา

13 หน่วยและ 156 การแปลง

แปลงค่า
การแปลงปริมาตร

19 หน่วยและ 342 การแปลง

แปลงค่า

เครื่องคำนวณ

เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขออนไลน์ (Basic calculator) สำหรับการคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ และการหาร เป็นต้น

คำนวณ
คำนวณเกรดเฉลี่ย

โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ย (GPA calculator) การคำนวณเกรดเฉลี่ย สูตรคำนวณเกรดเฉลี่ย และตัวอย่างการคำนวณ

คำนวณ
คำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม

โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX calculator) การคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม สูตรคำนวณและตัวอย่างการคำนวณ

คำนวณ
โปรแกรมสุ่มตัวเลข

โปรแกรมสุ่มตัวเลข (Random number generator) เครื่องมือสำหรับสุ่มตัวเลขพื้นฐาน พร้อมคุณสมบัติที่ให้คุณสามารถกำหนดวิธีการสุ่มตัวเลขของคุณได้

คำนวณ
แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม

โปรแกรมแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม (Fraction to decimal) ออนไลน์ พร้อมแสดงสูตรคำนวณและขั้นตอนในการแปลงที่สามารถเข้าใจได้ง่าย

คำนวณ
แปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน

โปรแกรมแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน (Decimal to fraction) ออนไลน์พร้อมวิธีการคำนวณสำหรับการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน

คำนวณ

คณิตศาสตร์

เฉลยเกมส์ 24

คำนวณหาคำตอบสมการของตัวเลข 4 ตัวที่ได้เท่ากับ 24

คำนวณ
ตรวจสอบจํานวนเฉพาะ

ตรวจสอบว่าตัวเลขที่ใส่เข้ามานั้นเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่

คำนวณ
คำนวณค่าแฟกทอเรียล

คำนวณค่าแฟกทอเรียลของตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าศูนย์

คำนวณ
คำนวณตัวหารร่วมมาก

คำนวณหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

คำนวณ
คำนวณตัวคูณร่วมน้อย

คำนวณหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

คำนวณ
ตารางสูตรคูณ

ตารางสูตรคูณ สูตรคูณแม่ 1 - 12 สูตรคูณแม่ 2 - 25 ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณค่าเฉลี่ย

คำนวณค่าเฉลี่ย โปรแกรมคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณฐานนิยม

คำนวณฐานนิยม โปรแกรมคำนวณฐานนิยม ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณมัธยฐาน

คำนวณมัธยฐาน โปรแกรมคำนวณหาค่ามัธยฐาน ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โปรแกรมคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร

คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร โปรแกรมคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ออนไลน์

คำนวณ

ตัวแปลงค่า

ตัวแปลงเลขโรมัน

โปรแกรมแปลงเลขโรมันเป็นอารบิค และแปลงเลขอารบิคเป็นโรมัน ออนไลน์

คำนวณ
ตัวแปลงวันที่เป็นตัวเลขโรมัน

โปรแกรมแปลงวันที่เป็นตัวเลขโรมัน แปลงวันที่ แปลงวันเกิดเป็นเลขโรมัน ออนไลน์

คำนวณ

การเงิน

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือน

เครื่องคำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือน โปรแกรมคำนวณค่างวดรถยนต์/บ้าน ที่ต้องจ่ายต่อเดือน

คำนวณ
คำนวณสินเชื่อรถยนต์

เครื่องคำนวณสินเชื่อรถยนต์ คํานวณค่างวดรถ โปรแกรมคำนวณความสามารถในการผ่อนรถยนต์ออนไลน์

คำนวณ

สุขภาพ

คำนวณดัชนีมวลกาย

คำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย ที่บอกเกี่ยวกับสุขภาพของคุณ

คำนวณ

นาฬิกา

นาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลา ตัวจับเวลาออนไลน์

คำนวณ
นาฬิกานับถอยหลัง

นาฬิกานับถอยหลัง ตัวจับเวลาถอยหลัง ออนไลน์

คำนวณ

สถิติ

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

การรายงานยอดผู้ติดเชื้อสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

คำนวณ