คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คือค่าที่ใช้สำหรับวัดความแปรปรวนหรือการกระจายตัวของข้อมูลที่ใช้ในทางสถิติ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต่ำหมายถึงข้อมูลมีการจับกลุ่มกัน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงหมายถึงข้อมูลมีการกระจายตัวกันมาก นี่เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สำหรับคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการคำนวณ

ผลลัพธ์การคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 9, 2, 5, 4, 12, 7 คือ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 3.62

สูตรคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 • S คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ต้องการหา
 • N คือจำนวนของข้อมูลทั้งหมด
 • Xi คือข้อมูลแต่ละค่าตัวในเซ็ต
 • X คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมด

วิธีการคำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ในการคำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 9, 2, 5, 4, 12, 7 สามารถแสดงได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 คำนวณหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล (X)

 • X = (9 + 2 + 5 + 4 + 12 + 7) / 6
 • X = 39 / 6
 • X = 6.5

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณหาผลรวมการเบี่ยงเบนของข้อมูลทั้งหมด (Σ)

 • Σ =(9 - 6.5)2 + (2 - 6.5)2 + (5 - 6.5)2 + (4 - 6.5)2 + (12 - 6.5)2 + (7 - 6.5)2
 • Σ = (2.5)2 + (-4.5)2 + (-1.5)2 + (-2.5)2 + (5.5)2 + (0.5)2
 • Σ = 6.25 + 20.25 + 2.25 + 6.25 + 30.25 + 0.25
 • Σ = 65.5

ขั้นตอนที่ 3 คำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)

 • S = Sqrt (Σ / (N - 1))
 • S = Sqrt (65.5 / (6 - 1))
 • S = 3.62

ดังนั้นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูลนี้คือ 3.62

ดูเพิ่มเติม