คำนวณหาค่าแฟกทอเรียล

ป้อนตัวเลขจำนวนเต็มบวกแล้วคลิกปุ่ม คำนวณ เพื่อคำนวณหาค่าของแฟกทอเรียล

ผลการคำนวณ

5! = 120
แฟกทอเรียลของ 5 เท่ากับ 120

วิธีคำนวณแฟกทอเรียล

นี่เป็นตัวอย่างการคำนวณหาค่าแฟกทอเรียลของ n โดยการนำตัวเลขจาก 1 ถึง n มาคูณกัน ดังนั้นแฟกทอเรียลของ 5 สามารถเขียนได้เป็น

5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1
5! = 120

แฟกทอเรียลของ n คำอธิบาย
0! = 1แฟกทอเรียลของ 0 เท่ากับ 1
1! = 1แฟกทอเรียลของ 1 เท่ากับ 1
2! = 2แฟกทอเรียลของ 2 เท่ากับ 2
3! = 6แฟกทอเรียลของ 3 เท่ากับ 6
4! = 24แฟกทอเรียลของ 4 เท่ากับ 24
5! = 120แฟกทอเรียลของ 5 เท่ากับ 120
6! = 720แฟกทอเรียลของ 6 เท่ากับ 720
7! = 5,040แฟกทอเรียลของ 7 เท่ากับ 5,040
8! = 40,320แฟกทอเรียลของ 8 เท่ากับ 40,320
9! = 362,880แฟกทอเรียลของ 9 เท่ากับ 362,880
10! = 3,628,800แฟกทอเรียลของ 10 เท่ากับ 3,628,800
11! = 39,916,800แฟกทอเรียลของ 11 เท่ากับ 39,916,800
12! = 479,001,600แฟกทอเรียลของ 12 เท่ากับ 479,001,600
13! = 6,227,020,800แฟกทอเรียลของ 13 เท่ากับ 6,227,020,800
14! = 87,178,291,200แฟกทอเรียลของ 14 เท่ากับ 87,178,291,200
15! = 1,307,674,368,000แฟกทอเรียลของ 15 เท่ากับ 1,307,674,368,000
16! = 20,922,789,888,000แฟกทอเรียลของ 16 เท่ากับ 20,922,789,888,000
17! = 355,687,428,096,000แฟกทอเรียลของ 17 เท่ากับ 355,687,428,096,000
18! = 6,402,373,705,728,000แฟกทอเรียลของ 18 เท่ากับ 6,402,373,705,728,000
19! = 121,645,100,408,832,000แฟกทอเรียลของ 19 เท่ากับ 121,645,100,408,832,000
20! = 2,432,902,008,176,640,000แฟกทอเรียลของ 20 เท่ากับ 2,432,902,008,176,640,000

แฟกทอเรียลคืออะไร

แฟกทอเรียล (Factorial) ของจำนวนเต็มบวก n หรือสามารถเขียนแทนด้วย n! คือผลคูณของจำนวนเต็มบวกทั้งหมดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ n ยกตัวอย่างเช่น แฟกทอเรียล 5 เท่ากับ 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 และแฟกทอเรียลของ 0! คือ 1 โดยนิยาม