โจทย์เกม 24 พร้อมเฉลย

โปรแกรมสุ่มโจทย์เกม 24 เป็นเครื่องมือสุ่มตัวเลขของเกม 24 ในระดับง่าย ปลานกลางและยาก สำหรับนำไปใช้เล่นเกม 24 ในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันคิดเลขเร็ว การเรียนการสอน ที่สามารถเริ่มเล่นได้ทันทีพร้อมดูเฉลย

โปรแกรมสุ่มโจทย์เกม 24

โจทย์เกม 24 จำนวน 10 ข้อ

เริ่มเล่นเกมที่ละข้อและพิมพ์ชื่อที่ผู้ที่หาคำตอบได้ก่อนในช่องชื่อผู้ชนะ คลิกปุ่มนับคะแนนที่ท้ายตารางเพื่อสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้น

#โจทย์ชื่อผู้ชนะเฉลย
16 3 5 9
ดูเฉลย
24 2 3 2
ดูเฉลย
37 4 7 2
ดูเฉลย
44 2 4 1
ดูเฉลย
56 6 9 5
ดูเฉลย
67 9 1 4
ดูเฉลย
78 2 3 3
ดูเฉลย
84 1 3 3
ดูเฉลย
97 4 6 2
ดูเฉลย
106 1 9 3
ดูเฉลย

สุ่มโจทย์เกม 24