เครื่องคำนวณทางคณิตศาสตร์

ในหน้านี้แสดงรายการเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่คุณสามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ เช่น การเฉลยเกมส์ 24 การตรวจสอบจํานวนเฉพาะ การหาค่าแฟกทอเรียล การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

เล่นเกม 24 พร้อมเฉลย

โปรแกรมเล่นเกม 24 สำหรับฝึกทักษะการคิดเลขพร้อมวิธีการเล่นและเฉลยคำตอบ

คำนวณ
เฉลยเกมส์ 24

คำนวณหาคำตอบสมการของตัวเลข 4 ตัวที่ได้เท่ากับ 24

คำนวณ
เครื่องคิดเลขเศษส่วน

เครื่องคิดเลขบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนออนไลน์

คำนวณ
แปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกิน

แปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกินออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

คำนวณ
แปลงเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละ

แปลงเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

คำนวณ
แปลงเศษส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

โปรแกรมแปลงเศษส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

คำนวณ
เครื่องคิดเลขหารยาว

โปรแกรมคำนวณหารยาว เครื่องคิดเลขหารยาวออนไลน์

คำนวณ
เครื่องคิดเลขยกกำลัง

เครื่องคิดเลขยกกำลังออนไลน์ คำนวณเลขยกกำลัง 2 ยกกำลัง 3 ยกกำลังจำนวนเต็มลบ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

คำนวณ
เครื่องคำนวณราก

เครื่องคำนวณรากออนไลน์ เครื่องโปรแกรมคำนวณรากที่ 2-10 ออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีการคำนวณ

คำนวณ
เครื่องคิดเลขเมทริกซ์

เครื่องคิดเลขเมทริกซ์ โปรแกรมคํานวณเมทริกซ์พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

คำนวณ
ตรวจสอบจำนวนเฉพาะ

ตรวจสอบว่าตัวเลขที่ใส่เข้ามานั้นเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่

คำนวณ
คำนวณค่าแฟกทอเรียล

คำนวณค่าแฟกทอเรียลของตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าศูนย์

คำนวณ
คำนวณตัวหารร่วมมาก

คำนวณหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

คำนวณ
คำนวณตัวคูณร่วมน้อย

คำนวณหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

คำนวณ
ตารางสูตรคูณ

ตารางสูตรคูณ สูตรคูณแม่ 1 - 12 สูตรคูณแม่ 2 - 25 ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณค่าเฉลี่ย

คำนวณค่าเฉลี่ย โปรแกรมคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณฐานนิยม

คำนวณฐานนิยม โปรแกรมคำนวณฐานนิยม ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณมัธยฐาน

คำนวณมัธยฐาน โปรแกรมคำนวณหาค่ามัธยฐาน ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โปรแกรมคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร

คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร โปรแกรมคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ออนไลน์

คำนวณ
แยกตัวประกอบจำนวนนับ

โปรแกรมแยกตัวประกอบจำนวนนับ เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สำหรับค้นหาและแยกตัวประกอบของตัวเลขจำนวนเต็มได้แบบออนไลน์

คำนวณ
แยกตัวประกอบเฉพาะ

โปรแกรมแยกตัวประกอบเฉพาะ เป็นเครื่องมือสำหรับแยกประกอบเฉพาะของจำนวนนับพร้อมแสดงวิธีการแยกตัวประกอบออนไลน์

คำนวณ
หาตัวประกอบร่วมของตัวเลข

โปรแกรมหาตัวประกอบร่วมของตัวเลข เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาตัวประกอบร่วมของตัวเลขจำนวนเต็มออนไลน์

คำนวณ