เครื่องคำนวณทางคณิตศาสตร์

ในหน้านี้แสดงรายการเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดที่คุณสามารถใช้ได้บนเว็บไซต์ เช่น การเฉลยเกม 24 การตรวจสอบจํานวนเฉพาะ การหาค่าแฟกทอเรียล การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. เป็นต้น

เฉลยเกม 24

โปรแกรมเฉลยเกม 24 ออนไลน์ หาวิธีคำนวณของตัวเลขที่ทำให้ได้คำตอบเท่ากับ 24

คำนวณ
เล่นเกม 24 พร้อมเฉลย

โปรแกรมเล่นเกม 24 สำหรับฝึกทักษะการคิดเลขพร้อมวิธีการเล่นและเฉลยคำตอบ

คำนวณ
โจทย์เกม 24 พร้อมเฉลย

โปรแกรมสุ่มตัวเลขโจทย์เกม 24 ในระดับง่าย ปลานกลางและยาก พร้อมเฉลย

คำนวณ
เกมคณิตคิดเร็ว

เกมคณิตคิดเร็วหรือเกมคิดเลขเร็ว เป็นเกมสำหรับฝึกทักษะการคิดเลขในเวลาที่กำหนด

คำนวณ
เครื่องคิดเลขเศษส่วน

เครื่องคิดเลขบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนออนไลน์

คำนวณ
แปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกิน

แปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกินออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

คำนวณ
แปลงเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละ

แปลงเศษส่วนเกินเป็นจำนวนคละออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

คำนวณ
แปลงเศษส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

โปรแกรมแปลงเศษส่วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

คำนวณ
ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่

โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่

คำนวณ
เครื่องคิดเลขหารยาว

โปรแกรมคำนวณหารยาว เครื่องคิดเลขหารยาวออนไลน์

คำนวณ
เครื่องคิดเลขยกกำลัง

เครื่องคิดเลขยกกำลังออนไลน์ คำนวณเลขยกกำลัง 2 ยกกำลัง 3 ยกกำลังจำนวนเต็มลบ พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

คำนวณ
เครื่องคำนวณลอการิทึม

เครื่องคำนวณลอการิทึม คำนวณหาค่า log ของตัวเลขในฐานต่างๆ

คำนวณ
เครื่องคำนวณราก

เครื่องคำนวณรากออนไลน์ เครื่องโปรแกรมคำนวณรากที่ 2-10 ออนไลน์ พร้อมตัวอย่างและวิธีการคำนวณ

คำนวณ
เครื่องคิดเลขเมทริกซ์

เครื่องคิดเลขเมทริกซ์ โปรแกรมคํานวณเมทริกซ์พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ

คำนวณ
ตรวจสอบจำนวนเฉพาะ

ตรวจสอบว่าตัวเลขที่ใส่เข้ามานั้นเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่

คำนวณ
คำนวณค่าแฟกทอเรียล

คำนวณค่าแฟกทอเรียลของตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่มากกว่าศูนย์

คำนวณ
คำนวณตัวหารร่วมมาก

คำนวณหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

คำนวณ
คำนวณตัวคูณร่วมน้อย

คำนวณหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของตัวเลขตั้งแต่สองตัวขึ้นไป

คำนวณ
ตารางสูตรคูณ

ตารางสูตรคูณ สูตรคูณแม่ 1 - 12 สูตรคูณแม่ 2 - 25 ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณค่าเฉลี่ย

คำนวณค่าเฉลี่ย โปรแกรมคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิต ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณมัธยฐาน

คำนวณมัธยฐาน โปรแกรมคำนวณหาค่ามัธยฐาน ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณฐานนิยม

คำนวณฐานนิยม โปรแกรมคำนวณฐานนิยม ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โปรแกรมคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ออนไลน์

คำนวณ
คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร

คำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร โปรแกรมคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ออนไลน์

คำนวณ
แยกตัวประกอบจำนวนนับ

โปรแกรมแยกตัวประกอบจำนวนนับ เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สำหรับค้นหาและแยกตัวประกอบของตัวเลขจำนวนเต็มได้แบบออนไลน์

คำนวณ
แยกตัวประกอบเฉพาะ

โปรแกรมแยกตัวประกอบเฉพาะ เป็นเครื่องมือสำหรับแยกประกอบเฉพาะของจำนวนนับพร้อมแสดงวิธีการแยกตัวประกอบออนไลน์

คำนวณ
หาตัวประกอบร่วมของตัวเลข

โปรแกรมหาตัวประกอบร่วมของตัวเลข เป็นเครื่องมือสำหรับค้นหาตัวประกอบร่วมของตัวเลขจำนวนเต็มออนไลน์

คำนวณ
คํานวณด้านและมุมของสามเหลี่ยมมุมฉาก

เครื่องคํานวณด้านและมุมของสามเหลี่ยมมุมฉากฉากออนไลน์

คำนวณ
คำนวณหาค่า sin cos tan

โปรแกรมคำนวณหาค่า sin cos tan จากองศาหรือเรเดียนออนไลน์

คำนวณ