คำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ค่าเฉลี่ย (Mean) คือผลรวมของตัวเลขทั้งหมดในเซ็ตหารด้วยจำนวนของตัวเลขทั้งหมด นี่เป็นเครื่องมือคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากตัวเลขที่ป้อนค่าเข้ามา

ผลการคำนวณ

ค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่คุณป้อนเข้ามา 1, 2, 3, 4, 5 คือ

ค่าเฉลี่ย = 3

สูตรคำนวณหาค่าเฉลี่ย

ในการคำนวณหาค่าเฉลี่ยมีสูตรการคำนวณอยู่ง่ายๆ คือ

ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของตัวเลขทั้งหมด ÷ จำนวนของตัวเลขทั้งหมด

วิธีคำนวณหาค่าเฉลี่ย

ต่อไปเป็นวิธีการคำนวณหาค่าเฉลี่ยจากตัวเลขที่ป้อนเข้ามา 1, 2, 3, 4, 5 และจากสูตรการคำนวณหาค่าเฉลี่ย เราสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. หาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด
  2. นับจำนวนของตัวเลขทั้งหมด
  3. แทนค่าลงในสูตรและคำนวณ

ขั้นตอนที่ 1 คำนวณหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมด

ผลรวมของตัวเลข = 1 + 2 + 3 + 4 + 5
ผลรวมของตัวเลข = 15

ขั้นตอนที่ 2 นับจำนวนของตัวเลขทั้งหมด

จำนวนของตัวเลขทั้งหมด = 5 ตัวเลข

ขั้นตอนที่ 3 แทนค่าลงในสูตรและคำนวณ

จากสูตรการคำนวณหาค่าเฉลี่ย แทนค่าตัวเลขที่มีลงในสูตรจะได้

ค่าเฉลี่ย = ผลรวมของตัวเลขทั้งหมด ÷ จำนวนของตัวเลขทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย = 15 ÷ 5
ค่าเฉลี่ย = 3

ดังนั้นค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้คือ 3

ดูเพิ่มเติม