แยกตัวประกอบเฉพาะ

โปรแกรมแยกตัวประกอบเฉพาะ (Prime factorization calculator) เป็นโปรแกรมสำหรับแยกตัวประกอบเฉพาะของตัวเลขจำนวนนับและแสดงวิธีการแยกตัวประกอบ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแยกตัวประกอบ และกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

-

ตัวประกอบเฉพาะ 1-100