คำนวณหาค่ามัธยฐาน

มัธยฐาน (Median) คือค่าที่อยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางของข้อมูลเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย ค่ามัธยฐานใช้สำหรับอธิบายค่ากลางนอกจากค่าเฉลี่ย (Mean) นี่เป็นโปรแกรมคำนวณค่ามัธยฐานจากเซ็ตของตัวเลขออนไลน์

ผลการคำนวณ

ค่ามัธยฐานของตัวเลขที่คุณป้อนเข้ามา 1, 2, 3, 4, 5 คือ

มัธยฐาน = 3

สูตรการหาค่ามัธยฐาน

กำหนดให้ S เป็นเซ็ตของตัวเลข S = { x1, x2, x3, x4, ..., xN } เมื่อ N คือจำนวนของตัวเลขทั้งหมดในเซ็ต การหาค่ามัธยฐานสามารถแบ่งเป็นสองกรณีโดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. ถ้าจำนวนของตัวเลขทั้งหมด N เป็นจำนวนคี่ ค่ามัธยฐานคือค่าทีอยู่กึ่งกลางของเซ็ต
  2. ถ้าจำนวนของตัวเลขทั้งหมด N เป็นจำนวนคู่ ค่ามัธยฐานคือค่าทีอยู่กึ่งกลางทางซ้ายและขวาของเซ็ต หารด้วย 2

ยกตัวอย่างเช่น

  1. S = {1, 2, 3, 4, 5} และ N มีค่าเป็น 5 ค่ามัธยฐานคือ 3
  2. S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} และ N มีค่าเป็น 6 ค่ามัธยฐานคือ 3.5 จากการนำ 3 + 4 แล้วหารด้วย 2

วิธีคำนวณหาค่ามัธยฐาน

ต่อไปเป็นวิธีการคำนวณหาค่ามัธยฐานจากตัวเลขของคุณ 1, 2, 3, 4, 5 ซึ่งแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนดังนี้

  1. จัดเรียงตัวเลขจากน้อยไปมาก (หรือมากไปน้อย)
  2. ตรวจสอบว่าจำนวนของข้อมูลเป็นจำนวนคี่หรือคู่ และคำนวณตามสูตร

ขั้นตอนที่ 1 จัดเรียงตัวเลขจากน้อยไปมาก

ตัวเลขที่กรอกเข้ามา = 1, 2, 3, 4, 5
เมื่อจัดเรียงแล้วจะได้ = 1, 2, 3, 4, 5

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบว่าจำนวนของข้อมูลเป็นจำนวนคี่หรือคู่

เนื่องจากจำนวนของข้อมูลเป็นจำนวนคี่ซึ่งมี N = 5 ตัวเลข และค่ามัธยฐานที่อยู่ตรงกลางคือ 3

1, 2, 3, 4, 5

ดังนั้นมัธยฐานของข้อมูลชุดนี้คือ 3

ดูเพิ่มเติม