เครื่องคำนวณทางการเงิน

คำนวณเงินออม

โปรแกรมคำนวณเงินออมออนไลน์ วางแผนและคำนวณผลตอบแทนจากการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในแต่เดือน

ใช้งาน
คำนวณเงินออมจากการสะสมหุ้น

โปรแกรมคำนวณเงินออมจากการสะสมหุ้นออนไลน์ วางแผนและคำนวณผลตอบแทนจากการออมหุ้นอย่างสม่ำเสมอในแต่เดือน

ใช้งาน
คำนวณเงินออมจากการสะสมกองทุน

โปรแกรมคำนวณเงินออมจากการสะสมกองทุนออนไลน์ วางแผนและคำนวณผลตอบแทนจากการออมกองทุนอย่างสม่ำเสมอในแต่เดือน

ใช้งาน
คำนวณดอกเบี้ยบัญชีเงินฝาก

โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารที่คุณสามารถใช้เพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำได้

ใช้งาน
คำนวณรายได้จากการลงทุน

คำนวณรายได้จากการลงทุน คำนวณหาต้นทุนในการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รายได้จากการลงทุนออนไลน์

ใช้งาน
คำนวณ Passive Income

คำนวณ Passive Income คำนวณหาต้นทุนที่จะต้องใช้เพื่อให้ได้รับ Passive Income ที่ต้องการ

ใช้งาน
คำนวณถัวเฉลี่ยหุ้น

โปรแกรมคิดเฉลี่ยหุ้นสำหรับคำนวณราคาเฉลี่ยของการซื้อหุ้นในครั้งถัดไปพร้อมสูตรและวิธีคำนวณ

ใช้งาน
คำนวณค่างวดรถ

โปรแกรมคำนวณค่างวดรถ คำนวณสินเชื่อรถยนต์ คำนวณความสามารถในการผ่อนรถยนต์ต่อเดือนเพื่อวางแผนการซื้อรถยนต์ของคุณ

ใช้งาน
คำนวณยอดผ่อนบ้านต่อเดือน

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ คำนวณสินเชื่อบ้านสำหรับคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อบ้าน เพื่อวางแผนทางการเงินก่อนที่จะยื่นกู้กับธนาคาร

ใช้งาน
เงินเดือนเท่านี้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่

โปรแกรมคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อบ้านจากฐานเงินเดือนออนไลน์

ใช้งาน
เงินเดือนเท่านี้ซื้อคอนโดได้เท่าไหร่

โปรแกรมคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อคอนโดจากฐานเงินเดือนออนไลน์

ใช้งาน
คำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เครื่องคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการออนไลน์ สำหรับคำนวณเงินและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการ

ใช้งาน
คำนวณบำเหน็จบำนาญประกันสังคม

โปรแกรมคำนวณบำเหน็จบำนาญประกันสังคม คำนวณเงินชราภาพประกันสังคมออนไลน์

ใช้งาน