เงินเดือนเท่านี้ซื้อคอนโดได้เท่าไหร่

โปรแกรมคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อคอนโดจากฐานเงินเดือนออนไลน์ เพื่อคำนวณหาว่าเงินเดือนเท่านี้จะสามารถกู้ซื้อคอนโดได้ในราคาเท่าไหร่ ป้อนเงินเดือนของคุณหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว และคลิกคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

เงินเดือน 20,000 บาท สามารถกู้ซื้อคอนโดได้ในราคากี่บาท

1,142,857 บาท

วิธีการคำนวณ

การคำนวณหาความสามารถในการกู้ซื้อคอนโดแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. คำนวณหาความสามารถในการผ่อนต่อเดือน
  2. คำนวณหาจำนวนเงินที่สามารถกู้ได้จากธนาคาร

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณหาความสามารถในการผ่อนต่อเดือน

การคำนวณหาความสามารถในการผ่อนต่อเดือนจะคิดจาก 40% ของเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ดังนั้นเงินเดือน 20,000 บาท จะมีความสามารถในการผ่อนต่อเดือนเท่ากับ

ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน = เงินเดือน * 40 / 100
ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน = 20,000 * 40 / 100
ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน = 8,000 บาท

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณหาจำนวนเงินที่สามารถกู้ได้จากธนาคาร

การคำนวณหาจำนวนเงินที่สามารถกู้ได้จากธนาคารหรือราคาคอนโดที่สามารถซื้อได้จะใช้สัดส่วนอยู่ที่ คอนโดราคา 1,000,000 บาทกำหนดให้ต้องผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ 7,000 บาท โดยเราสามารถแทนค่าเหล่านี้ลงในสูตร

จำนวนเงินที่สามารถกู้ได้ = ความสามารถในการผ่อนต่อเดือน * 1,000,000 / 7,000
จำนวนเงินที่สามารถกู้ได้ = 8,000 * 125
จำนวนเงินที่สามารถกู้ได้ = 1,142,857 บาท

ดังนั้นเงินเดือน 20,000 บาท สามารถกู้เงินเพื่อซื้อคอนโดได้ในราคา 1,142,857 บาท

หมายเหตุ: โปรแกรมคำนวณนี้กำหนดให้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเป็น 40% ของเงินเดือน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 5,000 บาท ให้นำค่านี้ไปลบออกจากรายได้ต่อเดือน ดังนั้นเงินเดือน 20,000 จะถูกป้อนเป็น 15,000 บาท

เงินเดือนเท่านี้ซื้อคอนโดได้เท่าไหร่

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสามารถในการซื้อคอนโดสำหรับเงินเดือนขั้นต่างๆ เริ่มจาก 10,000 บาท ถึง 150,000 บาท

เงินเดือนราคาคอนโดที่สามารถกู้ซื้อได้
10,000 บาท571,429 บาท
15,000 บาท857,143 บาท
20,000 บาท1,142,857 บาท
25,000 บาท1,428,571 บาท
30,000 บาท1,714,286 บาท
35,000 บาท2,000,000 บาท
40,000 บาท2,285,714 บาท
45,000 บาท2,571,429 บาท
50,000 บาท2,857,143 บาท
55,000 บาท3,142,857 บาท
60,000 บาท3,428,571 บาท
65,000 บาท3,714,286 บาท
70,000 บาท4,000,000 บาท
75,000 บาท4,285,714 บาท
80,000 บาท4,571,429 บาท
85,000 บาท4,857,143 บาท
90,000 บาท5,142,857 บาท
95,000 บาท5,428,571 บาท
100,000 บาท5,714,286 บาท
105,000 บาท6,000,000 บาท
110,000 บาท6,285,714 บาท
115,000 บาท6,571,429 บาท
120,000 บาท6,857,143 บาท
125,000 บาท7,142,857 บาท
130,000 บาท7,428,571 บาท
135,000 บาท7,714,286 บาท
140,000 บาท8,000,000 บาท
145,000 บาท8,285,714 บาท
150,000 บาท8,571,429 บาท

ในการคำนวณราคาคอนโดที่สามารถซื้อได้จากเงินเดือนจะใช้ตัวแปรเหล่านี้ ความสามารถในการผ่อนต่อเดือนคิดจาก 40% ของเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน และคอนโดราคา 1,000,000 บาทจะต้องผ่อน 7,000 บาทต่อเดือน ซึ่งนี่เป็นค่ามาตรฐานที่สถาบันทางการเงินส่วนใหญ่ใช้ อย่างไรก็ตามค่าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ