คำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เครื่องคำนวณบำเหน็จบำนาญข้าราชการแบบปกติและแบบเป็นสมาชิก กบข ที่คุณสามารถใช้สำหรับวางแผนและคำนวณเงินและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการ

ให้นับจำนวนปีรวมเศษของปี ถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็น 1 ปี

ผลการคำนวณ

บำนาญที่คุณจะได้รับหลังเกษียณอายุราชการคือ

เดือนละ 28,000 บาท

วิธีการใช้งานโปรแกรม

1. คุณต้องการคำนวณบำเหน็จหรือบำนาญ

 • บำเหน็จ คือเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการหรือทำงานมา ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน
 • บำนาญ คือเงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการ หรือทำงานมาเป็นเวลานาน ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนจนตลอดชีวิตเมื่อออกจากงาน

2. คุณเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่

กบข. คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นระบบเสริมระบบบำเหน็จบำนาญเดิม

3. การกรอกข้อมูลเงินเดือน

การกรอกข้อมูลเงินเดือนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่

 • ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. เป็นการคำนวณบำเหน็จหรือบำนาญปกติ คุณสามารถใช้เงินเดือนเดือนสุดท้ายของการทำงานได้เลย
 • เป็นสมาชิก กบข. การคำนวณหาบำเหน็จจะใช้เงินเดือนเดือนสุดท้าย ส่วนในกรณีที่ต้องการคำนวณหาบำนาญจะใช้เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายแทน

4. ระยะเวลาที่ทำงานรับราชการ

การกรอกระยะเวลาที่ทำงานรับราชการจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่

 • ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. กรอกจํานวนปีรวมเศษของปี ถ้าถึงครึ่งปีให้นับเป็น 1 ปี เช่น เวลาราชการปกติ 27 ปี 5 เดือน 15 วันไม่มีเวลาทีวีคูณ จำนวนเวลาราชการจะเท่ากับ 28 ปี
 • เป็นสมาชิก กบข. กรอกจํานวนปีรวมเศษของปี โดยเศษของปีให้แปลงค่าทศนิยมก่อนการคำนวณ เวลาราชการปกติ 27 ปี 5 เดือน 15 วัน ค่าที่ใช้คำนวณจะเป็น
  • เวลาราชการ = 27 + 5/12 + 15/360
  • เวลาราชการ = 27 + 0.42 + 0.04
  • เวลาราชการ = 27.46 ปี