คำนวณดอกเบี้ยบัญชีเงินฝาก

โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารที่คุณสามารถใช้เพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำได้ กรอกข้อมูลในช่องนำเข้าและกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

ดอกเบี้ยเงินฝาก: 160,540.83 บาท
เงินต้นของคุณ: 1,000,000.00 บาท
เงินต้นรวมดอกเบี้ย: 1,160,540.83 บาท

ตารางคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

นี่เป็นตารางแสดงการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นที่เงินต้น 1,000,000.00 บาท ฝากเป็นระยะเวลา 10 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี

ปีเงินต้นดอกเบี้ยเงินต้นทบดอกเบี้ย
11,000,000.0015,000.001,015,000.00
21,015,000.0015,225.001,030,225.00
31,030,225.0015,453.381,045,678.38
41,045,678.3815,685.181,061,363.55
51,061,363.5515,920.451,077,284.00
61,077,284.0016,159.261,093,443.26
71,093,443.2616,401.651,109,844.91
81,109,844.9116,647.671,126,492.59
91,126,492.5916,897.391,143,389.98
101,143,389.9817,150.851,160,540.83