คำนวณดอกเบี้ยบัญชีเงินฝาก

โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารที่คุณสามารถใช้เพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำได้ กรอกข้อมูลในช่องนำเข้าและกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

ดอกเบี้ยเงินฝาก: 16,054.08 บาท
เงินต้นของคุณ: 100,000.00 บาท
เงินต้นรวมดอกเบี้ย: 116,054.08 บาท

ตารางคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

นี่เป็นตารางแสดงการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นที่เงินต้น 100,000.00 บาท ฝากเป็นระยะเวลา 10 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี

ปีเงินต้นดอกเบี้ยเงินต้นทบดอกเบี้ย
1100,000.001,500.00101,500.00
2101,500.001,522.50103,022.50
3103,022.501,545.34104,567.84
4104,567.841,568.52106,136.36
5106,136.361,592.05107,728.40
6107,728.401,615.93109,344.33
7109,344.331,640.16110,984.49
8110,984.491,664.77112,649.26
9112,649.261,689.74114,339.00
10114,339.001,715.08116,054.08