คำนวณเงินออม

โปรแกรมคำนวณเงินออมออนไลน์ เป็นโปรแกรมวางแผนทางการเงินและคำนวณผลตอบแทนจากการออมเงินอย่างสม่ำเสมอในแต่เดือนเพื่อให้เงินที่มีอยู่งอกเงย ป้อนข้อมูลการออมเงินของคุณและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

ผลการคำนวณเงินออมของคุณเป็นเวลา 10 ปีคือ

697,290.46

แบ่งออกเป็นเงินต้น 600,000.00
แบ่งออกเป็นดอกเบี้ย 97,290.46

ตารางการคำนวณ

การคำนวณจะใช้สูตรดอกเบี้ยทบต้นที่กำหนดให้มีการจ่ายดอกเบี้ยปีละครั้ง นี่เป็นตารางแสดงผลการออมเงินของคุณเป็นเวลา 10 ปี ที่นำดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละปีกลับมาออมใหม่

ปีเงินออมตั้งต้นเงินออมรายปีดอกเบี้ยที่ได้รับเงินออมสะสม
10.0060,000.00825.0060,825.00
260,825.0060,000.002,649.75123,474.75
3123,474.7560,000.004,529.24188,003.99
4188,003.9960,000.006,465.12254,469.11
5254,469.1160,000.008,459.07322,928.19
6322,928.1960,000.0010,512.85393,441.03
7393,441.0360,000.0012,628.23466,069.26
8466,069.2660,000.0014,807.08540,876.34
9540,876.3460,000.0017,051.29617,927.63
10617,927.6360,000.0019,362.83697,290.46
รวม600,000.0097,290.46697,290.46

สูตรและวิธีการคำนวณ

การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากมีสูตรคือ

ดอกเบี้ยที่ได้รับ = (เงินฝาก × อัตราดอกเบี้ย × จำนวนวันที่ฝาก) / 365

โดยที่เงินที่ฝากในละเดือนหรือแต่ละก้อนนั้นจะนำมาคิดดอกเบี้ยแยกกันตามระยะเวลาที่ฝากไปจนถึงวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกตัวอย่างเช่น

ฝากเงิน 1,000 บาท ในวันที่ 1 กรกฎาคม
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2% ต่อปี กำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยคือ 31 ธันวาคม
เมื่อนับจำนวนวันที่ฝากจนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยจะเท่ากับ 183 วัน

ดังนั้นดอกเบี้ยที่ได้รับ = (1,000 × 0.02 × 183) / 365
ดอกเบี้ยที่ได้รับ = 10.02 บาท

ดูเพิ่มเติม