โปรแกรมคำนวณถัวเฉลี่ยหุ้น

โปรแกรมคำนวณถัวเฉลี่ยหุ้น เป็นโปรแกรมคำนวณราคาเฉลี่ยหุ้นหลังจากการซื้อหุ้นเพิ่มในครั้งถัดไป พร้อมสูตรและวิธีคำนวณอย่างละเอียด ป้อนจำนวนหุ้นและราคาเฉลี่ยของคุณ และกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ข้อมูลตัวอย่างเป็นการถัวเฉลี่ยราคาของหุ้น CPALL กดปุ่ม ล้างข้อมูล เพื่อป้อนข้อมูลของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาเฉลี่ยใหม่ของคุณคือ

66.66
ข้อมูลการลงทุนก่อนและหลังถัวเฉลี่ยหุ้น
  • จำนวนหุ้นก่อนถัวเฉลี่ย 10,000
  • ราคาต้นทุนก่อนถัวเฉลี่ย 687,500
  • ราคาเฉลี่ยเดิม 68.75
  • จำนวนหุ้นหลังถัวเฉลี่ย 15,000 (+5,000)
  • ราคาต้นทุนหลังถัวเฉลี่ย 1,000,000 (+312,500)
  • ราคาเฉลี่ยใหม่ 66.66 (ลดลง -3.03%)

สูตรและวิธีคำนวณถัวเฉลี่ยหุ้น

ราคาเฉลี่ย = ต้นทุนทั้งหมด / จำนวนหุ้นทั้งหมด

ดังนั้นสูตรการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของการซื้อหุ้นสองครั้งคือ

ราคาเฉลี่ยใหม่ = ((จำนวนหุ้นเดิม × ราคาเฉลี่ยเดิม) + (จำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อถัว × ราคาหุ้นที่ต้องการซื้อถัว)) / (จำนวนหุ้นเดิม + จำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อถัว)

จากนั้นนำค่าที่ต้องการคำนวณมาแทนค่าในสูตรจะได้

ราคาเฉลี่ยใหม่ = ((10,000 × 68.75) + (5,000 × 62.5)) / (10,000 + 5,000)
ราคาเฉลี่ยใหม่ = (687,500 + 312,500) / 15,000
ราคาเฉลี่ยใหม่ = 1,000,000 / 15,000
ราคาเฉลี่ยใหม่ = 66.666666

การถัวเฉลี่ยหุ้นคืออะไร

การถัวเฉลี่ยหุ้น (Dollar Cost Averaging) เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งนำหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่ามาประยุกต์ใช้กับการลงทุนปกติ โดยที่ผู้ลงทุนจะซื้อหุ้นด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละเดือนหรือแต่ละไตรมาส นี่จะทำให้เมื่อราคาหุ้นลดลงจะทำให้สามารถซื้อหุ้นได้มากขึ้นและเมื่อราคาหุ้นสูงขึ้นจะทำให้ซื้อหุ้นได้น้อยลง ส่งผลให้ราคาต้นทุนถั่วเฉลี่ยกันไปใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันของหุ้น