โปรแกรมคำนวณถัวเฉลี่ยหุ้น

โปรแกรมคำนวณถัวเฉลี่ยหุ้น เป็นโปรแกรมคำนวณราคาเฉลี่ยหุ้นหลังจากการซื้อหุ้นเพิ่มในครั้งถัดไป พร้อมสูตรและวิธีคำนวณอย่างละเอียด ป้อนจำนวนหุ้นและราคาเฉลี่ยของคุณ และกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ข้อมูลตัวอย่างเป็นการถัวเฉลี่ยราคาหุ้น PTT กดปุ่ม ล้างข้อมูล เพื่อป้อนข้อมูลของคุณ

ผลการคำนวณ

ราคาเฉลี่ยใหม่ของคุณคือ

36
ข้อมูลการลงทุนก่อนและหลังถัวเฉลี่ยหุ้น
  • จำนวนหุ้นก่อนถัวเฉลี่ย 1,000
  • ราคาต้นทุนก่อนถัวเฉลี่ย 37,125
  • ราคาเฉลี่ยเดิม 37.125
  • จำนวนหุ้นหลังถัวเฉลี่ย 1,500 (+500)
  • ราคาต้นทุนหลังถัวเฉลี่ย 54,000 (+16,875)
  • ราคาเฉลี่ยใหม่ 36 (ลดลง -3.03%)

สูตรและวิธีคำนวณถัวเฉลี่ยหุ้น

ราคาเฉลี่ย = ต้นทุนทั้งหมด / จำนวนหุ้นทั้งหมด

ดังนั้นสูตรการคำนวณราคาถัวเฉลี่ยของการซื้อหุ้นสองครั้งคือ

ราคาเฉลี่ยใหม่ = ((จำนวนหุ้นเดิม × ราคาเฉลี่ยเดิม) + (จำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อถัว × ราคาหุ้นที่ต้องการซื้อถัว)) / (จำนวนหุ้นเดิม + จำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อถัว)

จากนั้นนำค่าที่ต้องการคำนวณมาแทนค่าในสูตรจะได้

ราคาเฉลี่ยใหม่ = ((1,000 × 37.125) + (500 × 33.75)) / (1,000 + 500)
ราคาเฉลี่ยใหม่ = (37,125 + 16,875) / 1,500
ราคาเฉลี่ยใหม่ = 54,000 / 1,500
ราคาเฉลี่ยใหม่ = 36

การถัวเฉลี่ยหุ้นคืออะไร

การถัวเฉลี่ยหุ้น (Dollar Cost Averaging) เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มุ่งนำหลักการลงทุนแบบเน้นคุณค่ามาประยุกต์ใช้กับการลงทุนปกติ โดยที่ผู้ลงทุนจะซื้อหุ้นด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละเดือนหรือแต่ละไตรมาส นี่จะทำให้เมื่อราคาหุ้นลดลงจะทำให้สามารถซื้อหุ้นได้มากขึ้นและเมื่อราคาหุ้นสูงขึ้นจะทำให้ซื้อหุ้นได้น้อยลง ส่งผลให้ราคาต้นทุนถั่วเฉลี่ยกันไปใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันของหุ้น