คำนวณเงินออมจากการสะสมหุ้น

โปรแกรมคำนวณเงินออมจากการสะสมหุ้นออนไลน์ เป็นโปรแกรมวางแผนทางการเงินและคำนวณผลตอบแทนจากการออมหุ้นอย่างสม่ำเสมอในแต่เดือนเพื่อให้เงินที่มีอยู่งอกเงย ป้อนข้อมูลการออมหุ้นของคุณและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

ผลการคำนวณเงินออมจากหุ้นของคุณเป็นเวลา 10 ปีคือ

771,968.15

แบ่งออกเป็นเงินต้น 600,000.00
แบ่งออกเป็นเงินปันผล 171,968.15

ตารางการคำนวณ

การคำนวณจะใช้สูตรดอกเบี้ยทบต้นที่กำหนดให้มีการจ่ายดอกเบี้ยปีละครั้ง นี่เป็นตารางแสดงผลการออมหุ้นของคุณเป็นเวลา 10 ปี ที่นำปันผลที่ได้รับในแต่ละปีกลับมาลงทุนใหม่

ปีเงินตั้งต้นเงินออมหุ้นรายปีปันผลที่ได้รับเงินออมหุ้นสะสม
10.0060,000.001,375.0061,375.00
261,375.0060,000.004,443.75125,818.75
3125,818.7560,000.007,665.94193,484.69
4193,484.6960,000.0011,049.23264,533.92
5264,533.9260,000.0014,601.70339,135.62
6339,135.6260,000.0018,331.78417,467.40
7417,467.4060,000.0022,248.37499,715.77
8499,715.7760,000.0026,360.79586,076.56
9586,076.5660,000.0030,678.83676,755.39
10676,755.3960,000.0035,212.77771,968.15
รวม600,000.00171,968.15771,968.15

สูตรและวิธีการคำนวณ

การคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากมีสูตรคือ

ดอกเบี้ยที่ได้รับ = (เงินฝาก × อัตราดอกเบี้ย × จำนวนวันที่ฝาก) / 365

โดยที่เงินที่ฝากในละเดือนหรือแต่ละก้อนนั้นจะนำมาคิดดอกเบี้ยแยกกันตามระยะเวลาที่ฝากไปจนถึงวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ยกตัวอย่างเช่น

ฝากเงิน 1,000 บาท ในวันที่ 1 กรกฎาคม
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 2% ต่อปี กำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยคือ 31 ธันวาคม
เมื่อนับจำนวนวันที่ฝากจนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยจะเท่ากับ 183 วัน

ดังนั้นดอกเบี้ยที่ได้รับ = (1,000 × 0.02 × 183) / 365
ดอกเบี้ยที่ได้รับ = 10.02 บาท

ดูเพิ่มเติม