คำนวณรายได้จากการลงทุน

ป้อนค่าในช่อง 2 ช่องด้านล่างเพื่อคำนวณหาเงินต้นในการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รายได้จากการลงทุน จากนั้นคลิกคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ป้อนค่าใน 2 ช่องเพื่อคำนวณหาค่าที่เหลือ

ผลลัพธ์

-

เกี่ยวกับเครื่องคำนวณ

คำนวณรายได้จากการลงทุน (Investment Income Calculator) เป็นโปรแกรมคำนวณหาต้นทุนในการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รายได้จากการลงทุน ที่ใช้ประเมินผลการลงทุนจากข้อมูลที่ให้มาเท่านั้นซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้งเงินฝาก พันธบัตร ตราสารหนี้ ตราสารทุน และการลงทุนอื่นๆ

ผลลัพธ์จากการคำนวณไม่ได้แสดงถึงการลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ และไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ที่อาจได้รับในอนาคต อัตราผลตอบแทนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน และรายได้ที่ได้รับอาจแตกต่างกันออกไปตามอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง การลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงมักมีระดับความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วย