โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

เกรดเฉลี่ย (GPA) คือเกรดที่คำนวณจากผลการเรียนในหนึ่งภาคเรียนหรือเทอม ในขณะที่เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) คือการคำนวณเกรดเฉลี่ยแบบสะสมไปเรื่อยๆ ในแต่ละภาคเรียน นี่เป็นโปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยออนไลน์ที่คุณสามารถใช้วางแผนการเรียนของคุณได้

กรอกข้อมูลและคลิกคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ข้อมูลในฟอร์มเป็นเพียงตัวอย่าง กดที่ปุ่ม ล้างข้อมูล ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลของคุณ

ภาคเรียนที่ 0

ภาคเรียนที่ 1

ล้างข้อมูล

ผลลัพธ์

เกรดเฉลี่ยสะสมของคุณคือ 3.33

ผลการเรียนเทอมที่ 1

ชื่อวิชาเกรดที่ได้จำนวนหน่วยกิต
คณิตศาสตร์43
วิทยาศาสตร์33
สังคมศึกษา3.52
ภาษาไทย2.52

เกรดเฉลี่ยเทอมที่ 1 = ((4 * 3) + (3 * 3) + (3.5 * 2) + (2.5 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยเทอมที่ 1 = 3.30
เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมที่ 1 = ((4 * 3) + (3 * 3) + (3.5 * 2) + (2.5 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมที่ 1 = 3.30

ผลการเรียนเทอมที่ 2

ชื่อวิชาเกรดที่ได้จำนวนหน่วยกิต
คณิตศาสตร์33
วิทยาศาสตร์3.53
สังคมศึกษา32
ภาษาไทย42

เกรดเฉลี่ยเทอมที่ 2 = ((3 * 3) + (3.5 * 3) + (3 * 2) + (4 * 2)) / (3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยเทอมที่ 2 = 3.35
เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมที่ 2 = (((4 * 3) + (3 * 3) + (3.5 * 2) + (2.5 * 2)) + ((3 * 3) + (3.5 * 3) + (3 * 2) + (4 * 2))) / (3 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 2 + 2)
เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมที่ 2 = 3.33

ดังนั้น เกรดเฉลี่ยสะสมของทั้ง 2 เทอมคือ 3.33

สูตรการคำนวณเกรดเฉลี่ย

GPA = ((เกรด1 * หน่วยกิต1) + (เกรด2 * หน่วยกิต2) + (เกรด3 * หน่วยกิต3) + ...) / หน่วยกิตรวม

ส่วนการคำนวณหาเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จะทำเช่นเดียวกัน แต่จะใช้เกรดและหน่วยกิตทั้งหมดของทุกเทอมแทน

วิธีการใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมคำนวณเกรดนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ในการใช้งานเพียงกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนสำหรับแต่ละรายวิชาซึ่งประกอบไปด้วย

  • ชื่อวิชา: ชื่อหลักสูตรของการเรียนสำหรับแสดงตอนสรุปผล หากไม่กรอกค่าเริ่มต้นจะถูกใช้งาน
  • เกรดที่ได้: เกรดที่ได้ของวิชา คุณสามารถใช้ระบบเกรดแบบตัวเลข (0-4) หรือตัวอักษร (A-F) ได้
  • จำนวนหน่วยกิต: จำนวนหน่วยกิตของวิชาที่จะใช้เป็นน้ำหนักในการคำนวณเกรด

คุณสามารถเพิ่มรายวิชาในแต่ละภาคเรียนได้โดยการกดปุ่ม เพิ่มวิชาอีก และเพิ่มภาคเรียนได้โดยการกดปุ่ม เพิ่มภาคเรียน