ตัวแปลงหน่วยความถี่

เพื่อแปลงหน่วยของความถี่ ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของความถี่

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
เฮิรตซ์ (หน่วย SI)Hz1
กิโลเฮิร์ตซ์kHz1,000
เมกะเฮิรตซ์MHz1,000,000
กิกะเฮิรตซ์GHz1,000,000,000

แปลงจาก เฮิรตซ์

แปลงจาก กิโลเฮิร์ตซ์

แปลงจาก เมกะเฮิรตซ์

แปลงจาก กิกะเฮิรตซ์