แปลง กิกะเฮิรตซ์ เป็น กิโลเฮิร์ตซ์

เพื่อแปลงจาก กิกะเฮิรตซ์ (GHz) เป็น กิโลเฮิร์ตซ์ (kHz) ป้อนค่าของ กิกะเฮิรตซ์ ลงในช่องอินพุตและกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 กิกะเฮิรตซ์ เท่ากับกี่ กิโลเฮิร์ตซ์

1 กิกะเฮิรตซ์ = 1,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์

1 กิกะเฮิรตซ์ เท่ากับ 1,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์

สูตรการแปลง

นี่เป็นสูตรการแปลง กิกะเฮิรตซ์ เป็น กิโลเฮิร์ตซ์

kHz = GHz × 1,000,000

การคำนวณ

เมื่อทราบสูตรการแปลงแล้ว ต่อไปเป็นการแสดงวิธีแปลงจาก กิโลเฮิร์ตซ์ (kHz) เป็น กิกะเฮิรตซ์ (GHz) โดยคุณสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร kHz = GHz × 1,000,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร kHz = 1 × 1,000,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ kHz = 1,000,000

ดังนั้นจะได้ว่า 1 กิกะเฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ 1,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์

การแปลง กิกะเฮิรตซ์ เป็น กิโลเฮิร์ตซ์

กิกะเฮิรตซ์กิโลเฮิร์ตซ์
1 กิกะเฮิรตซ์1,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
2 กิกะเฮิรตซ์2,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
5 กิกะเฮิรตซ์5,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
10 กิกะเฮิรตซ์10,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
20 กิกะเฮิรตซ์20,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
50 กิกะเฮิรตซ์50,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
100 กิกะเฮิรตซ์100,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
500 กิกะเฮิรตซ์500,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
1000 กิกะเฮิรตซ์1,000,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
5000 กิกะเฮิรตซ์5,000,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
10000 กิกะเฮิรตซ์10,000,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
50000 กิกะเฮิรตซ์50,000,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์

การแปลง กิโลเฮิร์ตซ์ เป็น กิกะเฮิรตซ์

กิโลเฮิร์ตซ์กิกะเฮิรตซ์
1 กิโลเฮิร์ตซ์1 × 10-6 กิกะเฮิรตซ์
2 กิโลเฮิร์ตซ์2 × 10-6 กิกะเฮิรตซ์
5 กิโลเฮิร์ตซ์5 × 10-6 กิกะเฮิรตซ์
10 กิโลเฮิร์ตซ์1 × 10-5 กิกะเฮิรตซ์
20 กิโลเฮิร์ตซ์2 × 10-5 กิกะเฮิรตซ์
50 กิโลเฮิร์ตซ์5 × 10-5 กิกะเฮิรตซ์
100 กิโลเฮิร์ตซ์0.0001 กิกะเฮิรตซ์
500 กิโลเฮิร์ตซ์0.0005 กิกะเฮิรตซ์
1000 กิโลเฮิร์ตซ์0.001 กิกะเฮิรตซ์
5000 กิโลเฮิร์ตซ์0.005 กิกะเฮิรตซ์
10000 กิโลเฮิร์ตซ์0.01 กิกะเฮิรตซ์
50000 กิโลเฮิร์ตซ์0.05 กิกะเฮิรตซ์

ตารางการแปลงจาก กิกะเฮิรตซ์ เป็น กิโลเฮิร์ตซ์

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

กิกะเฮิรตซ์ กิโลเฮิร์ตซ์
1 กิกะเฮิรตซ์1,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
2 กิกะเฮิรตซ์2,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
3 กิกะเฮิรตซ์3,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
4 กิกะเฮิรตซ์4,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
5 กิกะเฮิรตซ์5,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
6 กิกะเฮิรตซ์6,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
7 กิกะเฮิรตซ์7,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
8 กิกะเฮิรตซ์8,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
9 กิกะเฮิรตซ์9,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
10 กิกะเฮิรตซ์10,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
11 กิกะเฮิรตซ์11,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
12 กิกะเฮิรตซ์12,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
13 กิกะเฮิรตซ์13,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
14 กิกะเฮิรตซ์14,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
15 กิกะเฮิรตซ์15,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
16 กิกะเฮิรตซ์16,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
17 กิกะเฮิรตซ์17,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
18 กิกะเฮิรตซ์18,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
19 กิกะเฮิรตซ์19,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
20 กิกะเฮิรตซ์20,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
21 กิกะเฮิรตซ์21,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
22 กิกะเฮิรตซ์22,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
23 กิกะเฮิรตซ์23,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
24 กิกะเฮิรตซ์24,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
25 กิกะเฮิรตซ์25,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
26 กิกะเฮิรตซ์26,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
27 กิกะเฮิรตซ์27,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
28 กิกะเฮิรตซ์28,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
29 กิกะเฮิรตซ์29,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
30 กิกะเฮิรตซ์30,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
31 กิกะเฮิรตซ์31,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
32 กิกะเฮิรตซ์32,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
33 กิกะเฮิรตซ์33,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
34 กิกะเฮิรตซ์34,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
35 กิกะเฮิรตซ์35,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
36 กิกะเฮิรตซ์36,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
37 กิกะเฮิรตซ์37,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
38 กิกะเฮิรตซ์38,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
39 กิกะเฮิรตซ์39,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
40 กิกะเฮิรตซ์40,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
41 กิกะเฮิรตซ์41,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
42 กิกะเฮิรตซ์42,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
43 กิกะเฮิรตซ์43,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
44 กิกะเฮิรตซ์44,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
45 กิกะเฮิรตซ์45,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
46 กิกะเฮิรตซ์46,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
47 กิกะเฮิรตซ์47,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
48 กิกะเฮิรตซ์48,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
49 กิกะเฮิรตซ์49,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
50 กิกะเฮิรตซ์50,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
51 กิกะเฮิรตซ์51,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
52 กิกะเฮิรตซ์52,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
53 กิกะเฮิรตซ์53,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
54 กิกะเฮิรตซ์54,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
55 กิกะเฮิรตซ์55,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
56 กิกะเฮิรตซ์56,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
57 กิกะเฮิรตซ์57,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
58 กิกะเฮิรตซ์58,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
59 กิกะเฮิรตซ์59,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
60 กิกะเฮิรตซ์60,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
61 กิกะเฮิรตซ์61,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
62 กิกะเฮิรตซ์62,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
63 กิกะเฮิรตซ์63,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
64 กิกะเฮิรตซ์64,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
65 กิกะเฮิรตซ์65,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
66 กิกะเฮิรตซ์66,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
67 กิกะเฮิรตซ์67,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
68 กิกะเฮิรตซ์68,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
69 กิกะเฮิรตซ์69,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
70 กิกะเฮิรตซ์70,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
71 กิกะเฮิรตซ์71,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
72 กิกะเฮิรตซ์72,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
73 กิกะเฮิรตซ์73,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
74 กิกะเฮิรตซ์74,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
75 กิกะเฮิรตซ์75,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
76 กิกะเฮิรตซ์76,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
77 กิกะเฮิรตซ์77,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
78 กิกะเฮิรตซ์78,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
79 กิกะเฮิรตซ์79,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
80 กิกะเฮิรตซ์80,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
81 กิกะเฮิรตซ์81,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
82 กิกะเฮิรตซ์82,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
83 กิกะเฮิรตซ์83,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
84 กิกะเฮิรตซ์84,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
85 กิกะเฮิรตซ์85,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
86 กิกะเฮิรตซ์86,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
87 กิกะเฮิรตซ์87,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
88 กิกะเฮิรตซ์88,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
89 กิกะเฮิรตซ์89,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
90 กิกะเฮิรตซ์90,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
91 กิกะเฮิรตซ์91,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
92 กิกะเฮิรตซ์92,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
93 กิกะเฮิรตซ์93,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
94 กิกะเฮิรตซ์94,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
95 กิกะเฮิรตซ์95,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
96 กิกะเฮิรตซ์96,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
97 กิกะเฮิรตซ์97,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
98 กิกะเฮิรตซ์98,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
99 กิกะเฮิรตซ์99,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์
100 กิกะเฮิรตซ์100,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์

แปลงไปยังหน่วยของความถี่อื่น

1 กิกะเฮิรตซ์ เท่ากับ 1,000,000,000 เฮิรตซ์ดูการแปลง
1 กิกะเฮิรตซ์ เท่ากับ 1,000,000 กิโลเฮิร์ตซ์ในหน้านี้
1 กิกะเฮิรตซ์ เท่ากับ 1,000 เมกะเฮิรตซ์ดูการแปลง

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม