ตัวแปลงหน่วยอัตราการถ่ายโอนข้อมูล

เพื่อแปลงหน่วยของอัตราการถ่ายโอนข้อมูล ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของอัตราการถ่ายโอนข้อมูล

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
บิตต่อวินาที (หน่วย SI)bit/s1
กิโลบิตต่อวินาทีkbit/s1,000
กิโลไบต์ต่อวินาทีkB/s8,000
กิบิบิตต่อวินาทีKibit/s1,024
เมกะบิตต่อวินาทีMbit/s1,000,000
เมกะไบต์ต่อวินาทีMB/s8,000,000
เมบิบิตต่อวินาทีMibit/s1,048,576
กิกะบิตต่อวินาทีGbit/s1,000,000,000
กิกะไบต์ต่อวินาทีGB/s8,000,000,000
จิบิบิตต่อวินาทีGibit/s1,073,741,824
เทระบิตต่อวินาทีTbit/s1,000,000,000,000
เทระไบต์ต่อวินาทีTB/s8,000,000,000,000
เทบิบิตต่อวินาทีTibit/s1,099,511,627,776

แปลงจาก บิตต่อวินาที

แปลงจาก กิโลบิตต่อวินาที

แปลงจาก กิโลไบต์ต่อวินาที

แปลงจาก กิบิบิตต่อวินาที

แปลงจาก เมกะบิตต่อวินาที

แปลงจาก เมกะไบต์ต่อวินาที

แปลงจาก เมบิบิตต่อวินาที

แปลงจาก กิกะบิตต่อวินาที

แปลงจาก กิกะไบต์ต่อวินาที

แปลงจาก จิบิบิตต่อวินาที

แปลงจาก เทระบิตต่อวินาที

แปลงจาก เทระไบต์ต่อวินาที

แปลงจาก เทบิบิตต่อวินาที