ตัวแปลงหน่วยอัตราการถ่ายโอนข้อมูล

เพื่อแปลงหน่วยของอัตราการถ่ายโอนข้อมูล ใส่ค่าในช่องอินพุตและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่างนี้

หน่วยของอัตราการถ่ายโอนข้อมูล

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
บิตต่อวินาที (หน่วย SI)bit/s1
กิโลบิตต่อวินาทีkbit/s1,000
กิโลไบต์ต่อวินาทีkB/s8,000
กิบิบิตต่อวินาทีKibit/s1,024
เมกะบิตต่อวินาทีMbit/s1,000,000
เมกะไบต์ต่อวินาทีMB/s8,000,000
เมบิบิตต่อวินาทีMibit/s1,048,576
กิกะบิตต่อวินาทีGbit/s1,000,000,000
กิกะไบต์ต่อวินาทีGB/s8,000,000,000
จิบิบิตต่อวินาทีGibit/s1,073,741,824
เทระบิตต่อวินาทีTbit/s1,000,000,000,000
เทระไบต์ต่อวินาทีTB/s8,000,000,000,000
เทบิบิตต่อวินาทีTibit/s1,099,511,627,776

แปลงจากบิตต่อวินาที

แปลงจากกิโลบิตต่อวินาที

แปลงจากกิโลไบต์ต่อวินาที

แปลงจากกิบิบิตต่อวินาที

แปลงจากเมกะบิตต่อวินาที

แปลงจากเมกะไบต์ต่อวินาที

แปลงจากเมบิบิตต่อวินาที

แปลงจากกิกะบิตต่อวินาที

แปลงจากกิกะไบต์ต่อวินาที

แปลงจากจิบิบิตต่อวินาที

แปลงจากเทระบิตต่อวินาที

แปลงจากเทระไบต์ต่อวินาที

แปลงจากเทบิบิตต่อวินาที