ตัวแปลงหน่วยที่เก็บข้อมูลดิจิทัล

เพื่อแปลงหน่วยของที่เก็บข้อมูลดิจิทัล ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของที่เก็บข้อมูลดิจิทัล

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
บิต (หน่วย SI)bit1
กิโลบิตkbit1,000
กิบิไบต์Kibit1,024
เมกะบิตMbit1,000,000
เมบิบิตMibit1,048,576
กิกะบิตGbit1,000,000,000
จิบิบิตGibit1,073,741,824
เทระบิตTbit1,000,000,000,000
เทบิบิตTibit1,099,511,627,776
เพตะบิตPbit1 × 1015
เพบิบิตPibit1.1259 × 1015
เอกซะบิตEbit1 × 1018
เอกซ์บิบิตEibit1.152922 × 1018
ไบต์byte8
กิโลไบต์kB8,000
กิบิไบต์KiB8,192
เมกะไบต์MB8,000,000
เมบิไบต์MiB8,388,608
จิกะไบต์GB8,000,000,000
กิบิไบต์GiB8,589,934,592
เทระไบต์TB8,000,000,000,000
เทบิไบต์TiB8,796,093,022,208
เพตะไบต์PB8 × 1015
เพบิไบต์PiB9.007199 × 1015

แปลงจาก บิต

แปลงจาก กิโลบิต

แปลงจาก กิบิไบต์

แปลงจาก เมกะบิต

แปลงจาก เมบิบิต

แปลงจาก กิกะบิต

แปลงจาก จิบิบิต

แปลงจาก เทระบิต

แปลงจาก เทบิบิต

แปลงจาก เพตะบิต

แปลงจาก เพบิบิต

แปลงจาก เอกซะบิต

แปลงจาก เอกซ์บิบิต

แปลงจาก ไบต์

แปลงจาก กิโลไบต์

แปลงจาก กิบิไบต์

แปลงจาก เมกะไบต์

แปลงจาก เมบิไบต์

แปลงจาก จิกะไบต์

แปลงจาก กิบิไบต์

แปลงจาก เทระไบต์

แปลงจาก เทบิไบต์

แปลงจาก เพตะไบต์

แปลงจาก เพบิไบต์