ตัวแปลงหน่วยกระแสไฟฟ้า

เพื่อแปลงหน่วยของกระแสไฟฟ้า ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของกระแสไฟฟ้า

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
แอมแปร์ (หน่วย SI)A1
มิลลิแอมแปร์mA1,000