ตัวแปลงหน่วยกระแสไฟฟ้า

เพื่อแปลงหน่วยของกระแสไฟฟ้า ใส่ค่าในช่องอินพุตและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่างนี้

หน่วยของกระแสไฟฟ้า

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
แอมแปร์ (หน่วย SI)A1
มิลลิแอมแปร์mA1,000

แปลงจากแอมแปร์

แปลงจากมิลลิแอมแปร์