แยกตัวประกอบเฉพาะ

โปรแกรมแยกตัวประกอบเฉพาะ (Prime factorization calculator) เป็นเครื่องมือสำหรับแยกตัวประกอบของตัวเลขที่เขียนอยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเฉพาะ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแยกตัวประกอบและกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

ตัวประกอบเฉพาะของ 48 สามารถแยกได้เป็นดังนี้

2 × 2 × 2 × 2 × 3 = 48
หรือ
24 × 31 = 48

การแยกตัวประกอบเฉพาะนั้นสามารถทำได้หลายวิธี และเครื่องคำนวณนี้ใช้วิธีการหารยาวเนื่องจากเป็นวิธีพื้นฐานที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด

วิธีแยกตัวประกอบด้วยการหารยาว

ค้นหาตัวประกอบทั้งหมดของ 48 ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ตัวได้แก่
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

เลือกเพียงตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่งมีอยู่ 2 ตัวได้แก่
2, 3

นำ 48 มาหารด้วยตัวประกอบเฉพาะของมัน โดยเริ่มจากตัวประกอบที่น้อยที่สุดก่อน ผลของการหารก่อนหน้าจะเป็นตัวตั้งของการหารในรอบถัดไป ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าผลหารจะเท่ากับหนึ่ง

ตัวตั้งตัวหารผลลัพธ์
48224
24212
1226
623
331

เมื่อผลของการหารเท่ากับหนึ่งแล้วถือว่าสิ้นสุด นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนในรูปแบบของการคูณนั่นคือคำตอบ
2 × 2 × 2 × 2 × 3 = 48

หรือสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของเลขยกกำลังได้เป็น
24 × 31 = 48

หมายเหตุ: ตัวเลขที่นำมาหารนั้นสามารถเป็นตัวเลขใดๆ ที่สามารถหารลงตัวได้ ส่วนตอนเลือกคำตอบจะเอาเพียงตัวหารที่เป็นจํานวนเฉพาะเท่านั้นมาเขียน

ดูการแยกตัวประกอบเฉพาะเพิ่มเติม