แยกตัวประกอบเฉพาะ

โปรแกรมแยกตัวประกอบเฉพาะ (Prime factorization calculator) เป็นเครื่องมือสำหรับแยกตัวประกอบของตัวเลขที่เขียนอยู่ในรูปการคูณกันของจำนวนเฉพาะ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแยกตัวประกอบและกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

ตัวประกอบเฉพาะของ 48 สามารถแยกได้เป็นดังนี้

2 × 2 × 2 × 2 × 3 = 48
หรือ
24 × 31 = 48

การแยกตัวประกอบเฉพาะนั้นสามารถทำได้หลายวิธี และเครื่องคำนวณนี้ใช้วิธีการหารยาวเนื่องจากเป็นวิธีพื้นฐานที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด

วิธีแยกตัวประกอบด้วยการหารยาว

ค้นหาตัวประกอบทั้งหมดของ 48 ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ตัวได้แก่
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

เลือกเพียงตัวประกอบเฉพาะโดยเรียงจากน้อยไปมากซึ่งมีอยู่ 2 ตัวได้แก่
2, 3

จากนั้นนำ 48 มาหารด้วยตัวประกอบเฉพาะของมันเริ่มจากค่าที่น้อยที่สุดก่อน โดยผลลัพธ์จากการหารก่อนหน้าจะมาเป็นตัวตั้งของรอบถัดไป และหากการหารไม่ลงตัวให้เลื่อนไปใช้ตัวประกอบเฉพาะถัดไปแทน ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าผลหารจะเท่ากับหนึ่ง

ตัวตั้งตัวหารผลลัพธ์
48224
24212
1226
623
331

เมื่อผลของการหารเท่ากับหนึ่งถือว่าการแยกตัวประกอบเสร็จสิ้น นำตัวหารทั้งหมดมาเขียนในรูปแบบของการคูณนั่นคือคำตอบ
2 × 2 × 2 × 2 × 3 = 48

หรือสามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของเลขยกกำลังได้เป็น
24 × 31 = 48

ดูการแยกตัวประกอบเฉพาะเพิ่มเติม