คำนวณหาค่าแฟกทอเรียล

ใส่ตัวเลขจำนวนเต็มบวกแล้วคลิก "คำนวณ" เพื่อคำนวณหาค่าของแฟกทอเรียล

5! = 120
แฟกทอเรียลของ 5 เท่ากับ 120

วิธีการคำนวณ 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1

แฟกทอเรียลของ n คำอธิบาย
0! = 1แฟกทอเรียลของ 0 เท่ากับ 1
1! = 1แฟกทอเรียลของ 1 เท่ากับ 1
2! = 2แฟกทอเรียลของ 2 เท่ากับ 2
3! = 6แฟกทอเรียลของ 3 เท่ากับ 6
4! = 24แฟกทอเรียลของ 4 เท่ากับ 24
5! = 120แฟกทอเรียลของ 5 เท่ากับ 120
6! = 720แฟกทอเรียลของ 6 เท่ากับ 720
7! = 5040แฟกทอเรียลของ 7 เท่ากับ 5040
8! = 40320แฟกทอเรียลของ 8 เท่ากับ 40320
9! = 362880แฟกทอเรียลของ 9 เท่ากับ 362880
10! = 3628800แฟกทอเรียลของ 10 เท่ากับ 3628800
11! = 39916800แฟกทอเรียลของ 11 เท่ากับ 39916800
12! = 479001600แฟกทอเรียลของ 12 เท่ากับ 479001600
13! = 6227020800แฟกทอเรียลของ 13 เท่ากับ 6227020800
14! = 87178291200แฟกทอเรียลของ 14 เท่ากับ 87178291200
15! = 1307674368000แฟกทอเรียลของ 15 เท่ากับ 1307674368000

แฟกทอเรียล (Factorial) ค่าแฟกทอเรียลของจำนวนเต็มบวก n หรือ n! คือผลคูณของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง n ยกเว้นแฟกทอเรียลของ 0 ที่มีค่าเท่ากับ 1