แปลงเลขฐาน 15 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 15 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น

1
1 ฐาน 15 = 1 ฐาน 4

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 15 ไปยังเลขฐาน 4 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 15 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 4 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 15 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 15nผลรวมสะสม
1101 x 1501

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 150)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 4

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 4 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 4 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 4ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 15 แปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 15 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 15 และเลขฐาน 4 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 15เลขฐาน 4
11
22
33
410
511
612
713
820
921
A22
B23
C30
D31
E32
1033
11100
12101
13102
14103
15110
16111
17112
18113
19120
1A121
1B122
1C123
1D130
1E131
20132
21133
22200
23201
24202
25203
26210
27211
28212
29213
2A220
2B221
2C222
2D223
2E230
30231
31232
32233
33300
34301
35302
36303
37310
38311
39312
3A313
3B320
3C321
3D322
3E323
40330
41331
42332
43333
441000
451001
461002
471003
481010
491011
4A1012
4B1013
4C1020
4D1021
4E1022
501023
511030
521031
531032
541033
551100
561101
571102
581103
591110
5A1111
5B1112
5C1113
5D1120
5E1121
601122
611123
621130
631131
641132
651133
661200
671201
681202
691203
6A1210

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม