แปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 16 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น

1
1 ฐาน 16 = 1 ฐาน 4

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 16 ไปยังเลขฐาน 4 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 16 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 4 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 16 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 16nผลรวมสะสม
1101 x 1601

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 160)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 4

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 4 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 4 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 4ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 401

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 16 แปลงไปยังเลขฐาน 4 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 4

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 16 และเลขฐาน 4 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 16เลขฐาน 4
11
22
33
410
511
612
713
820
921
A22
B23
C30
D31
E32
F33
10100
11101
12102
13103
14110
15111
16112
17113
18120
19121
1A122
1B123
1C130
1D131
1E132
1F133
20200
21201
22202
23203
24210
25211
26212
27213
28220
29221
2A222
2B223
2C230
2D231
2E232
2F233
30300
31301
32302
33303
34310
35311
36312
37313
38320
39321
3A322
3B323
3C330
3D331
3E332
3F333
401000
411001
421002
431003
441010
451011
461012
471013
481020
491021
4A1022
4B1023
4C1030
4D1031
4E1032
4F1033
501100
511101
521102
531103
541110
551111
561112
571113
581120
591121
5A1122
5B1123
5C1130
5D1131
5E1132
5F1133
601200
611201
621202
631203
641210

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม