แปลง นาโนเมตร เป็น มิลลิเมตร

แปลงนาโนเมตร (nm) เป็นมิลลิเมตร (mm) ใส่ค่าของนาโนเมตรเพื่อแปลงไปยังมิลลิเมตร

1 นาโนเมตรเท่ากับกี่มิลลิเมตร

1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -6 มิลลิเมตร

สูตรการแปลง

mm = nm × 1.0 × 10 -6

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากมิลลิเมตร (mm) เป็นนาโนเมตร (nm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร mm = nm × 1.0 × 10 -6
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร mm = 1 × 1.0 × 10 -6
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ mm = 1.0 × 10 -6

ดังนั้น 1 นาโนเมตร มีค่าเท่ากับ 1.0 × 10 -6 มิลลิเมตร

แปลง นาโนเมตร เป็น มิลลิเมตร

นาโนเมตรมิลลิเมตร
1 นาโนเมตร1.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
2 นาโนเมตร2.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
5 นาโนเมตร5.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
10 นาโนเมตร1.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
20 นาโนเมตร2.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
50 นาโนเมตร5.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
100 นาโนเมตร0.0001 มิลลิเมตร
500 นาโนเมตร0.0005 มิลลิเมตร
1000 นาโนเมตร0.001 มิลลิเมตร
5000 นาโนเมตร0.005 มิลลิเมตร
10000 นาโนเมตร0.01 มิลลิเมตร
50000 นาโนเมตร0.05 มิลลิเมตร

แปลง มิลลิเมตร เป็น นาโนเมตร

มิลลิเมตรนาโนเมตร
1 มิลลิเมตร1,000,000 นาโนเมตร
2 มิลลิเมตร2,000,000 นาโนเมตร
5 มิลลิเมตร5,000,000 นาโนเมตร
10 มิลลิเมตร10,000,000 นาโนเมตร
20 มิลลิเมตร20,000,000 นาโนเมตร
50 มิลลิเมตร50,000,000 นาโนเมตร
100 มิลลิเมตร100,000,000 นาโนเมตร
500 มิลลิเมตร500,000,000 นาโนเมตร
1000 มิลลิเมตร1,000,000,000 นาโนเมตร
5000 มิลลิเมตร5,000,000,000 นาโนเมตร
10000 มิลลิเมตร10,000,000,000 นาโนเมตร
50000 มิลลิเมตร50,000,000,000 นาโนเมตร

ตารางการแปลงจาก นาโนเมตร เป็น มิลลิเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

นาโนเมตร มิลลิเมตร
1 นาโนเมตร1.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
2 นาโนเมตร2.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
3 นาโนเมตร3.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
4 นาโนเมตร4.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
5 นาโนเมตร5.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
6 นาโนเมตร6.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
7 นาโนเมตร7.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
8 นาโนเมตร8.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
9 นาโนเมตร9.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
10 นาโนเมตร1.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
11 นาโนเมตร1.1 × 10 -5 มิลลิเมตร
12 นาโนเมตร1.2 × 10 -5 มิลลิเมตร
13 นาโนเมตร1.3 × 10 -5 มิลลิเมตร
14 นาโนเมตร1.4 × 10 -5 มิลลิเมตร
15 นาโนเมตร1.5 × 10 -5 มิลลิเมตร
16 นาโนเมตร1.6 × 10 -5 มิลลิเมตร
17 นาโนเมตร1.7 × 10 -5 มิลลิเมตร
18 นาโนเมตร1.8 × 10 -5 มิลลิเมตร
19 นาโนเมตร1.9 × 10 -5 มิลลิเมตร
20 นาโนเมตร2.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
21 นาโนเมตร2.1 × 10 -5 มิลลิเมตร
22 นาโนเมตร2.2 × 10 -5 มิลลิเมตร
23 นาโนเมตร2.3 × 10 -5 มิลลิเมตร
24 นาโนเมตร2.4 × 10 -5 มิลลิเมตร
25 นาโนเมตร2.5 × 10 -5 มิลลิเมตร
26 นาโนเมตร2.6 × 10 -5 มิลลิเมตร
27 นาโนเมตร2.7 × 10 -5 มิลลิเมตร
28 นาโนเมตร2.8 × 10 -5 มิลลิเมตร
29 นาโนเมตร2.9 × 10 -5 มิลลิเมตร
30 นาโนเมตร3.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
31 นาโนเมตร3.1 × 10 -5 มิลลิเมตร
32 นาโนเมตร3.2 × 10 -5 มิลลิเมตร
33 นาโนเมตร3.3 × 10 -5 มิลลิเมตร
34 นาโนเมตร3.4 × 10 -5 มิลลิเมตร
35 นาโนเมตร3.5 × 10 -5 มิลลิเมตร
36 นาโนเมตร3.6 × 10 -5 มิลลิเมตร
37 นาโนเมตร3.7 × 10 -5 มิลลิเมตร
38 นาโนเมตร3.8 × 10 -5 มิลลิเมตร
39 นาโนเมตร3.9 × 10 -5 มิลลิเมตร
40 นาโนเมตร4.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
41 นาโนเมตร4.1 × 10 -5 มิลลิเมตร
42 นาโนเมตร4.2 × 10 -5 มิลลิเมตร
43 นาโนเมตร4.3 × 10 -5 มิลลิเมตร
44 นาโนเมตร4.4 × 10 -5 มิลลิเมตร
45 นาโนเมตร4.5 × 10 -5 มิลลิเมตร
46 นาโนเมตร4.6 × 10 -5 มิลลิเมตร
47 นาโนเมตร4.7 × 10 -5 มิลลิเมตร
48 นาโนเมตร4.8 × 10 -5 มิลลิเมตร
49 นาโนเมตร4.9 × 10 -5 มิลลิเมตร
50 นาโนเมตร5.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
51 นาโนเมตร5.1 × 10 -5 มิลลิเมตร
52 นาโนเมตร5.2 × 10 -5 มิลลิเมตร
53 นาโนเมตร5.3 × 10 -5 มิลลิเมตร
54 นาโนเมตร5.4 × 10 -5 มิลลิเมตร
55 นาโนเมตร5.5 × 10 -5 มิลลิเมตร
56 นาโนเมตร5.6 × 10 -5 มิลลิเมตร
57 นาโนเมตร5.7 × 10 -5 มิลลิเมตร
58 นาโนเมตร5.8 × 10 -5 มิลลิเมตร
59 นาโนเมตร5.9 × 10 -5 มิลลิเมตร
60 นาโนเมตร6.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
61 นาโนเมตร6.1 × 10 -5 มิลลิเมตร
62 นาโนเมตร6.2 × 10 -5 มิลลิเมตร
63 นาโนเมตร6.3 × 10 -5 มิลลิเมตร
64 นาโนเมตร6.4 × 10 -5 มิลลิเมตร
65 นาโนเมตร6.5 × 10 -5 มิลลิเมตร
66 นาโนเมตร6.6 × 10 -5 มิลลิเมตร
67 นาโนเมตร6.7 × 10 -5 มิลลิเมตร
68 นาโนเมตร6.8 × 10 -5 มิลลิเมตร
69 นาโนเมตร6.9 × 10 -5 มิลลิเมตร
70 นาโนเมตร7.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
71 นาโนเมตร7.1 × 10 -5 มิลลิเมตร
72 นาโนเมตร7.2 × 10 -5 มิลลิเมตร
73 นาโนเมตร7.3 × 10 -5 มิลลิเมตร
74 นาโนเมตร7.4 × 10 -5 มิลลิเมตร
75 นาโนเมตร7.5 × 10 -5 มิลลิเมตร
76 นาโนเมตร7.6 × 10 -5 มิลลิเมตร
77 นาโนเมตร7.7 × 10 -5 มิลลิเมตร
78 นาโนเมตร7.8 × 10 -5 มิลลิเมตร
79 นาโนเมตร7.9 × 10 -5 มิลลิเมตร
80 นาโนเมตร8.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
81 นาโนเมตร8.1 × 10 -5 มิลลิเมตร
82 นาโนเมตร8.2 × 10 -5 มิลลิเมตร
83 นาโนเมตร8.3 × 10 -5 มิลลิเมตร
84 นาโนเมตร8.4 × 10 -5 มิลลิเมตร
85 นาโนเมตร8.5 × 10 -5 มิลลิเมตร
86 นาโนเมตร8.6 × 10 -5 มิลลิเมตร
87 นาโนเมตร8.7 × 10 -5 มิลลิเมตร
88 นาโนเมตร8.8 × 10 -5 มิลลิเมตร
89 นาโนเมตร8.9 × 10 -5 มิลลิเมตร
90 นาโนเมตร9.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
91 นาโนเมตร9.1 × 10 -5 มิลลิเมตร
92 นาโนเมตร9.2 × 10 -5 มิลลิเมตร
93 นาโนเมตร9.3 × 10 -5 มิลลิเมตร
94 นาโนเมตร9.4 × 10 -5 มิลลิเมตร
95 นาโนเมตร9.5 × 10 -5 มิลลิเมตร
96 นาโนเมตร9.6 × 10 -5 มิลลิเมตร
97 นาโนเมตร9.7 × 10 -5 มิลลิเมตร
98 นาโนเมตร9.8 × 10 -5 มิลลิเมตร
99 นาโนเมตร9.9 × 10 -5 มิลลิเมตร
100 นาโนเมตร0.0001 มิลลิเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -12 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -9 เมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -7 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.0 × 10 -6 มิลลิเมตรในหน้านี้
1 นาโนเมตร = 0.001 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 6.213711 × 10 -13 ไมล์ดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.093613 × 10 -9 หลาดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 3.280839 × 10 -9 ฟุตดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 3.937007 × 10 -8 นิ้วดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 5.399568 × 10 -13 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 นาโนเมตร = 1.057004 × 10 -25 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม