แปลง มิลลิเมตร เป็น นาโนเมตร

แปลงมิลลิเมตร (mm) เป็นนาโนเมตร (nm) ใส่ค่าของมิลลิเมตรเพื่อแปลงไปยังนาโนเมตร

1 มิลลิเมตรเท่ากับกี่นาโนเมตร

1 มิลลิเมตร = 1,000,000 นาโนเมตร

สูตรการแปลง

nm = mm × 1,000,000

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากนาโนเมตร (nm) เป็นมิลลิเมตร (mm) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร nm = mm × 1,000,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร nm = 1 × 1,000,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ nm = 1,000,000

ดังนั้น 1 มิลลิเมตร มีค่าเท่ากับ 1,000,000 นาโนเมตร

แปลง มิลลิเมตร เป็น นาโนเมตร

มิลลิเมตรนาโนเมตร
1 มิลลิเมตร1,000,000 นาโนเมตร
2 มิลลิเมตร2,000,000 นาโนเมตร
5 มิลลิเมตร5,000,000 นาโนเมตร
10 มิลลิเมตร10,000,000 นาโนเมตร
20 มิลลิเมตร20,000,000 นาโนเมตร
50 มิลลิเมตร50,000,000 นาโนเมตร
100 มิลลิเมตร100,000,000 นาโนเมตร
500 มิลลิเมตร500,000,000 นาโนเมตร
1000 มิลลิเมตร1,000,000,000 นาโนเมตร
5000 มิลลิเมตร5,000,000,000 นาโนเมตร
10000 มิลลิเมตร10,000,000,000 นาโนเมตร
50000 มิลลิเมตร50,000,000,000 นาโนเมตร

แปลง นาโนเมตร เป็น มิลลิเมตร

นาโนเมตรมิลลิเมตร
1 นาโนเมตร1.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
2 นาโนเมตร2.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
5 นาโนเมตร5.0 × 10 -6 มิลลิเมตร
10 นาโนเมตร1.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
20 นาโนเมตร2.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
50 นาโนเมตร5.0 × 10 -5 มิลลิเมตร
100 นาโนเมตร0.0001 มิลลิเมตร
500 นาโนเมตร0.0005 มิลลิเมตร
1000 นาโนเมตร0.001 มิลลิเมตร
5000 นาโนเมตร0.005 มิลลิเมตร
10000 นาโนเมตร0.01 มิลลิเมตร
50000 นาโนเมตร0.05 มิลลิเมตร

ตารางการแปลงจาก มิลลิเมตร เป็น นาโนเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

มิลลิเมตร นาโนเมตร
1 มิลลิเมตร1,000,000 นาโนเมตร
2 มิลลิเมตร2,000,000 นาโนเมตร
3 มิลลิเมตร3,000,000 นาโนเมตร
4 มิลลิเมตร4,000,000 นาโนเมตร
5 มิลลิเมตร5,000,000 นาโนเมตร
6 มิลลิเมตร6,000,000 นาโนเมตร
7 มิลลิเมตร7,000,000 นาโนเมตร
8 มิลลิเมตร8,000,000 นาโนเมตร
9 มิลลิเมตร9,000,000 นาโนเมตร
10 มิลลิเมตร10,000,000 นาโนเมตร
11 มิลลิเมตร11,000,000 นาโนเมตร
12 มิลลิเมตร12,000,000 นาโนเมตร
13 มิลลิเมตร13,000,000 นาโนเมตร
14 มิลลิเมตร14,000,000 นาโนเมตร
15 มิลลิเมตร15,000,000 นาโนเมตร
16 มิลลิเมตร16,000,000 นาโนเมตร
17 มิลลิเมตร17,000,000 นาโนเมตร
18 มิลลิเมตร18,000,000 นาโนเมตร
19 มิลลิเมตร19,000,000 นาโนเมตร
20 มิลลิเมตร20,000,000 นาโนเมตร
21 มิลลิเมตร21,000,000 นาโนเมตร
22 มิลลิเมตร22,000,000 นาโนเมตร
23 มิลลิเมตร23,000,000 นาโนเมตร
24 มิลลิเมตร24,000,000 นาโนเมตร
25 มิลลิเมตร25,000,000 นาโนเมตร
26 มิลลิเมตร26,000,000 นาโนเมตร
27 มิลลิเมตร27,000,000 นาโนเมตร
28 มิลลิเมตร28,000,000 นาโนเมตร
29 มิลลิเมตร29,000,000 นาโนเมตร
30 มิลลิเมตร30,000,000 นาโนเมตร
31 มิลลิเมตร31,000,000 นาโนเมตร
32 มิลลิเมตร32,000,000 นาโนเมตร
33 มิลลิเมตร33,000,000 นาโนเมตร
34 มิลลิเมตร34,000,000 นาโนเมตร
35 มิลลิเมตร35,000,000 นาโนเมตร
36 มิลลิเมตร36,000,000 นาโนเมตร
37 มิลลิเมตร37,000,000 นาโนเมตร
38 มิลลิเมตร38,000,000 นาโนเมตร
39 มิลลิเมตร39,000,000 นาโนเมตร
40 มิลลิเมตร40,000,000 นาโนเมตร
41 มิลลิเมตร41,000,000 นาโนเมตร
42 มิลลิเมตร42,000,000 นาโนเมตร
43 มิลลิเมตร43,000,000 นาโนเมตร
44 มิลลิเมตร44,000,000 นาโนเมตร
45 มิลลิเมตร45,000,000 นาโนเมตร
46 มิลลิเมตร46,000,000 นาโนเมตร
47 มิลลิเมตร47,000,000 นาโนเมตร
48 มิลลิเมตร48,000,000 นาโนเมตร
49 มิลลิเมตร49,000,000 นาโนเมตร
50 มิลลิเมตร50,000,000 นาโนเมตร
51 มิลลิเมตร51,000,000 นาโนเมตร
52 มิลลิเมตร52,000,000 นาโนเมตร
53 มิลลิเมตร53,000,000 นาโนเมตร
54 มิลลิเมตร54,000,000 นาโนเมตร
55 มิลลิเมตร55,000,000 นาโนเมตร
56 มิลลิเมตร56,000,000 นาโนเมตร
57 มิลลิเมตร57,000,000 นาโนเมตร
58 มิลลิเมตร58,000,000 นาโนเมตร
59 มิลลิเมตร59,000,000 นาโนเมตร
60 มิลลิเมตร60,000,000 นาโนเมตร
61 มิลลิเมตร61,000,000 นาโนเมตร
62 มิลลิเมตร62,000,000 นาโนเมตร
63 มิลลิเมตร63,000,000 นาโนเมตร
64 มิลลิเมตร64,000,000 นาโนเมตร
65 มิลลิเมตร65,000,000 นาโนเมตร
66 มิลลิเมตร66,000,000 นาโนเมตร
67 มิลลิเมตร67,000,000 นาโนเมตร
68 มิลลิเมตร68,000,000 นาโนเมตร
69 มิลลิเมตร69,000,000 นาโนเมตร
70 มิลลิเมตร70,000,000 นาโนเมตร
71 มิลลิเมตร71,000,000 นาโนเมตร
72 มิลลิเมตร72,000,000 นาโนเมตร
73 มิลลิเมตร73,000,000 นาโนเมตร
74 มิลลิเมตร74,000,000 นาโนเมตร
75 มิลลิเมตร75,000,000 นาโนเมตร
76 มิลลิเมตร76,000,000 นาโนเมตร
77 มิลลิเมตร77,000,000 นาโนเมตร
78 มิลลิเมตร78,000,000 นาโนเมตร
79 มิลลิเมตร79,000,000 นาโนเมตร
80 มิลลิเมตร80,000,000 นาโนเมตร
81 มิลลิเมตร81,000,000 นาโนเมตร
82 มิลลิเมตร82,000,000 นาโนเมตร
83 มิลลิเมตร83,000,000 นาโนเมตร
84 มิลลิเมตร84,000,000 นาโนเมตร
85 มิลลิเมตร85,000,000 นาโนเมตร
86 มิลลิเมตร86,000,000 นาโนเมตร
87 มิลลิเมตร87,000,000 นาโนเมตร
88 มิลลิเมตร88,000,000 นาโนเมตร
89 มิลลิเมตร89,000,000 นาโนเมตร
90 มิลลิเมตร90,000,000 นาโนเมตร
91 มิลลิเมตร91,000,000 นาโนเมตร
92 มิลลิเมตร92,000,000 นาโนเมตร
93 มิลลิเมตร93,000,000 นาโนเมตร
94 มิลลิเมตร94,000,000 นาโนเมตร
95 มิลลิเมตร95,000,000 นาโนเมตร
96 มิลลิเมตร96,000,000 นาโนเมตร
97 มิลลิเมตร97,000,000 นาโนเมตร
98 มิลลิเมตร98,000,000 นาโนเมตร
99 มิลลิเมตร99,000,000 นาโนเมตร
100 มิลลิเมตร100,000,000 นาโนเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 มิลลิเมตร = 1.0 × 10 -6 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.001 เมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.1 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 1,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 1,000,000 นาโนเมตรในหน้านี้
1 มิลลิเมตร = 6.213711 × 10 -7 ไมล์ดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.001093 หลาดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.003280 ฟุตดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 0.039370 นิ้วดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 5.399568 × 10 -7 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 มิลลิเมตร = 1.057004 × 10 -19 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม