แปลง กิโลเมตร เป็น นาโนเมตร

แปลงกิโลเมตร (km) เป็นนาโนเมตร (nm) ใส่ค่าของกิโลเมตรเพื่อแปลงไปยังนาโนเมตร

1 กิโลเมตรเท่ากับกี่นาโนเมตร

1 กิโลเมตร = 1,000,000,000,000 นาโนเมตร

สูตรการแปลง

nm = km × 1,000,000,000,000

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากนาโนเมตร (nm) เป็นกิโลเมตร (km) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร nm = km × 1,000,000,000,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร nm = 1 × 1,000,000,000,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ nm = 1,000,000,000,000

ดังนั้น 1 กิโลเมตร มีค่าเท่ากับ 1,000,000,000,000 นาโนเมตร

แปลง กิโลเมตร เป็น นาโนเมตร

กิโลเมตรนาโนเมตร
1 กิโลเมตร1,000,000,000,000 นาโนเมตร
2 กิโลเมตร2,000,000,000,000 นาโนเมตร
5 กิโลเมตร5,000,000,000,000 นาโนเมตร
10 กิโลเมตร10,000,000,000,000 นาโนเมตร
20 กิโลเมตร20,000,000,000,000 นาโนเมตร
50 กิโลเมตร50,000,000,000,000 นาโนเมตร
100 กิโลเมตร1.0 × 10 14 นาโนเมตร
500 กิโลเมตร5.0 × 10 14 นาโนเมตร
1000 กิโลเมตร1.0 × 10 15 นาโนเมตร
5000 กิโลเมตร5.0 × 10 15 นาโนเมตร
10000 กิโลเมตร1.0 × 10 16 นาโนเมตร
50000 กิโลเมตร5.0 × 10 16 นาโนเมตร

แปลง นาโนเมตร เป็น กิโลเมตร

นาโนเมตรกิโลเมตร
1 นาโนเมตร1.0 × 10 -12 กิโลเมตร
2 นาโนเมตร2.0 × 10 -12 กิโลเมตร
5 นาโนเมตร5.0 × 10 -12 กิโลเมตร
10 นาโนเมตร1.0 × 10 -11 กิโลเมตร
20 นาโนเมตร2.0 × 10 -11 กิโลเมตร
50 นาโนเมตร5.0 × 10 -11 กิโลเมตร
100 นาโนเมตร1.0 × 10 -10 กิโลเมตร
500 นาโนเมตร5.0 × 10 -10 กิโลเมตร
1000 นาโนเมตร1.0 × 10 -9 กิโลเมตร
5000 นาโนเมตร5.0 × 10 -9 กิโลเมตร
10000 นาโนเมตร1.0 × 10 -8 กิโลเมตร
50000 นาโนเมตร5.0 × 10 -8 กิโลเมตร

ตารางการแปลงจาก กิโลเมตร เป็น นาโนเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

กิโลเมตร นาโนเมตร
1 กิโลเมตร1,000,000,000,000 นาโนเมตร
2 กิโลเมตร2,000,000,000,000 นาโนเมตร
3 กิโลเมตร3,000,000,000,000 นาโนเมตร
4 กิโลเมตร4,000,000,000,000 นาโนเมตร
5 กิโลเมตร5,000,000,000,000 นาโนเมตร
6 กิโลเมตร6,000,000,000,000 นาโนเมตร
7 กิโลเมตร7,000,000,000,000 นาโนเมตร
8 กิโลเมตร8,000,000,000,000 นาโนเมตร
9 กิโลเมตร9,000,000,000,000 นาโนเมตร
10 กิโลเมตร10,000,000,000,000 นาโนเมตร
11 กิโลเมตร11,000,000,000,000 นาโนเมตร
12 กิโลเมตร12,000,000,000,000 นาโนเมตร
13 กิโลเมตร13,000,000,000,000 นาโนเมตร
14 กิโลเมตร14,000,000,000,000 นาโนเมตร
15 กิโลเมตร15,000,000,000,000 นาโนเมตร
16 กิโลเมตร16,000,000,000,000 นาโนเมตร
17 กิโลเมตร17,000,000,000,000 นาโนเมตร
18 กิโลเมตร18,000,000,000,000 นาโนเมตร
19 กิโลเมตร19,000,000,000,000 นาโนเมตร
20 กิโลเมตร20,000,000,000,000 นาโนเมตร
21 กิโลเมตร21,000,000,000,000 นาโนเมตร
22 กิโลเมตร22,000,000,000,000 นาโนเมตร
23 กิโลเมตร23,000,000,000,000 นาโนเมตร
24 กิโลเมตร24,000,000,000,000 นาโนเมตร
25 กิโลเมตร25,000,000,000,000 นาโนเมตร
26 กิโลเมตร26,000,000,000,000 นาโนเมตร
27 กิโลเมตร27,000,000,000,000 นาโนเมตร
28 กิโลเมตร28,000,000,000,000 นาโนเมตร
29 กิโลเมตร29,000,000,000,000 นาโนเมตร
30 กิโลเมตร30,000,000,000,000 นาโนเมตร
31 กิโลเมตร31,000,000,000,000 นาโนเมตร
32 กิโลเมตร32,000,000,000,000 นาโนเมตร
33 กิโลเมตร33,000,000,000,000 นาโนเมตร
34 กิโลเมตร34,000,000,000,000 นาโนเมตร
35 กิโลเมตร35,000,000,000,000 นาโนเมตร
36 กิโลเมตร36,000,000,000,000 นาโนเมตร
37 กิโลเมตร37,000,000,000,000 นาโนเมตร
38 กิโลเมตร38,000,000,000,000 นาโนเมตร
39 กิโลเมตร39,000,000,000,000 นาโนเมตร
40 กิโลเมตร40,000,000,000,000 นาโนเมตร
41 กิโลเมตร41,000,000,000,000 นาโนเมตร
42 กิโลเมตร42,000,000,000,000 นาโนเมตร
43 กิโลเมตร43,000,000,000,000 นาโนเมตร
44 กิโลเมตร44,000,000,000,000 นาโนเมตร
45 กิโลเมตร45,000,000,000,000 นาโนเมตร
46 กิโลเมตร46,000,000,000,000 นาโนเมตร
47 กิโลเมตร47,000,000,000,000 นาโนเมตร
48 กิโลเมตร48,000,000,000,000 นาโนเมตร
49 กิโลเมตร49,000,000,000,000 นาโนเมตร
50 กิโลเมตร50,000,000,000,000 นาโนเมตร
51 กิโลเมตร51,000,000,000,000 นาโนเมตร
52 กิโลเมตร52,000,000,000,000 นาโนเมตร
53 กิโลเมตร53,000,000,000,000 นาโนเมตร
54 กิโลเมตร54,000,000,000,000 นาโนเมตร
55 กิโลเมตร55,000,000,000,000 นาโนเมตร
56 กิโลเมตร56,000,000,000,000 นาโนเมตร
57 กิโลเมตร57,000,000,000,000 นาโนเมตร
58 กิโลเมตร58,000,000,000,000 นาโนเมตร
59 กิโลเมตร59,000,000,000,000 นาโนเมตร
60 กิโลเมตร60,000,000,000,000 นาโนเมตร
61 กิโลเมตร61,000,000,000,000 นาโนเมตร
62 กิโลเมตร62,000,000,000,000 นาโนเมตร
63 กิโลเมตร63,000,000,000,000 นาโนเมตร
64 กิโลเมตร64,000,000,000,000 นาโนเมตร
65 กิโลเมตร65,000,000,000,000 นาโนเมตร
66 กิโลเมตร66,000,000,000,000 นาโนเมตร
67 กิโลเมตร67,000,000,000,000 นาโนเมตร
68 กิโลเมตร68,000,000,000,000 นาโนเมตร
69 กิโลเมตร69,000,000,000,000 นาโนเมตร
70 กิโลเมตร70,000,000,000,000 นาโนเมตร
71 กิโลเมตร71,000,000,000,000 นาโนเมตร
72 กิโลเมตร72,000,000,000,000 นาโนเมตร
73 กิโลเมตร73,000,000,000,000 นาโนเมตร
74 กิโลเมตร74,000,000,000,000 นาโนเมตร
75 กิโลเมตร75,000,000,000,000 นาโนเมตร
76 กิโลเมตร76,000,000,000,000 นาโนเมตร
77 กิโลเมตร77,000,000,000,000 นาโนเมตร
78 กิโลเมตร78,000,000,000,000 นาโนเมตร
79 กิโลเมตร79,000,000,000,000 นาโนเมตร
80 กิโลเมตร80,000,000,000,000 นาโนเมตร
81 กิโลเมตร81,000,000,000,000 นาโนเมตร
82 กิโลเมตร82,000,000,000,000 นาโนเมตร
83 กิโลเมตร83,000,000,000,000 นาโนเมตร
84 กิโลเมตร84,000,000,000,000 นาโนเมตร
85 กิโลเมตร85,000,000,000,000 นาโนเมตร
86 กิโลเมตร86,000,000,000,000 นาโนเมตร
87 กิโลเมตร87,000,000,000,000 นาโนเมตร
88 กิโลเมตร88,000,000,000,000 นาโนเมตร
89 กิโลเมตร89,000,000,000,000 นาโนเมตร
90 กิโลเมตร90,000,000,000,000 นาโนเมตร
91 กิโลเมตร91,000,000,000,000 นาโนเมตร
92 กิโลเมตร92,000,000,000,000 นาโนเมตร
93 กิโลเมตร93,000,000,000,000 นาโนเมตร
94 กิโลเมตร94,000,000,000,000 นาโนเมตร
95 กิโลเมตร95,000,000,000,000 นาโนเมตร
96 กิโลเมตร96,000,000,000,000 นาโนเมตร
97 กิโลเมตร97,000,000,000,000 นาโนเมตร
98 กิโลเมตร98,000,000,000,000 นาโนเมตร
99 กิโลเมตร99,000,000,000,000 นาโนเมตร
100 กิโลเมตร1.0 × 10 14 นาโนเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 กิโลเมตร = 1,000 เมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 100,000 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000,000 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,000,000,000,000 นาโนเมตรในหน้านี้
1 กิโลเมตร = 0.621371 ไมล์ดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1,093.613298 หลาดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 3,280.839895 ฟุตดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 39,370.078740 นิ้วดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 0.539956 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 กิโลเมตร = 1.057004 × 10 -13 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม