ฟุต เป็น นาโนเมตร

แปลงฟุต (ft) เป็นนาโนเมตร (nm) ใส่ค่าของฟุตเพื่อแปลงไปยังนาโนเมตร

1 ฟุตเท่ากับกี่นาโนเมตร

1 ฟุต = 304,800,000 นาโนเมตร

สูตรการแปลง

nm = ft × 304,800,000

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากนาโนเมตร (nm) เป็นฟุต (ft) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร nm = ft × 304,800,000
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร nm = 1 × 304,800,000
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ nm = 304,800,000

ดังนั้น 1 ฟุต มีค่าเท่ากับ 304,800,000 นาโนเมตร

แปลง ฟุต เป็น นาโนเมตร

ฟุตนาโนเมตร
1 ฟุต304,800,000 นาโนเมตร
2 ฟุต609,600,000 นาโนเมตร
5 ฟุต1,524,000,000 นาโนเมตร
10 ฟุต3,048,000,000 นาโนเมตร
20 ฟุต6,096,000,000 นาโนเมตร
50 ฟุต15,240,000,000 นาโนเมตร
100 ฟุต30,480,000,000 นาโนเมตร
500 ฟุต152,400,000,000 นาโนเมตร
1000 ฟุต304,800,000,000 นาโนเมตร
5000 ฟุต1,524,000,000,000 นาโนเมตร
10000 ฟุต3,048,000,000,000 นาโนเมตร
50000 ฟุต15,240,000,000,000 นาโนเมตร

แปลง นาโนเมตร เป็น ฟุต

นาโนเมตรฟุต
1 นาโนเมตร3.280839 × 10 -9 ฟุต
2 นาโนเมตร6.561679 × 10 -9 ฟุต
5 นาโนเมตร1.640419 × 10 -8 ฟุต
10 นาโนเมตร3.280839 × 10 -8 ฟุต
20 นาโนเมตร6.561679 × 10 -8 ฟุต
50 นาโนเมตร1.640419 × 10 -7 ฟุต
100 นาโนเมตร3.280839 × 10 -7 ฟุต
500 นาโนเมตร1.640419 × 10 -6 ฟุต
1000 นาโนเมตร3.280839 × 10 -6 ฟุต
5000 นาโนเมตร1.640419 × 10 -5 ฟุต
10000 นาโนเมตร3.280839 × 10 -5 ฟุต
50000 นาโนเมตร0.000164 ฟุต

ตารางการแปลงจาก ฟุต เป็น นาโนเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ฟุต นาโนเมตร
1 ฟุต304,800,000 นาโนเมตร
2 ฟุต609,600,000 นาโนเมตร
3 ฟุต914,400,000 นาโนเมตร
4 ฟุต1,219,200,000 นาโนเมตร
5 ฟุต1,524,000,000 นาโนเมตร
6 ฟุต1,828,800,000 นาโนเมตร
7 ฟุต2,133,600,000 นาโนเมตร
8 ฟุต2,438,400,000 นาโนเมตร
9 ฟุต2,743,200,000 นาโนเมตร
10 ฟุต3,048,000,000 นาโนเมตร
11 ฟุต3,352,800,000 นาโนเมตร
12 ฟุต3,657,600,000 นาโนเมตร
13 ฟุต3,962,400,000 นาโนเมตร
14 ฟุต4,267,200,000 นาโนเมตร
15 ฟุต4,572,000,000 นาโนเมตร
16 ฟุต4,876,800,000 นาโนเมตร
17 ฟุต5,181,600,000 นาโนเมตร
18 ฟุต5,486,400,000 นาโนเมตร
19 ฟุต5,791,200,000 นาโนเมตร
20 ฟุต6,096,000,000 นาโนเมตร
21 ฟุต6,400,800,000 นาโนเมตร
22 ฟุต6,705,600,000 นาโนเมตร
23 ฟุต7,010,400,000 นาโนเมตร
24 ฟุต7,315,200,000 นาโนเมตร
25 ฟุต7,620,000,000 นาโนเมตร
26 ฟุต7,924,800,000 นาโนเมตร
27 ฟุต8,229,600,000 นาโนเมตร
28 ฟุต8,534,400,000 นาโนเมตร
29 ฟุต8,839,200,000 นาโนเมตร
30 ฟุต9,144,000,000 นาโนเมตร
31 ฟุต9,448,800,000 นาโนเมตร
32 ฟุต9,753,600,000 นาโนเมตร
33 ฟุต10,058,400,000 นาโนเมตร
34 ฟุต10,363,200,000 นาโนเมตร
35 ฟุต10,668,000,000 นาโนเมตร
36 ฟุต10,972,800,000 นาโนเมตร
37 ฟุต11,277,600,000 นาโนเมตร
38 ฟุต11,582,400,000 นาโนเมตร
39 ฟุต11,887,200,000 นาโนเมตร
40 ฟุต12,192,000,000 นาโนเมตร
41 ฟุต12,496,800,000 นาโนเมตร
42 ฟุต12,801,600,000 นาโนเมตร
43 ฟุต13,106,400,000 นาโนเมตร
44 ฟุต13,411,200,000 นาโนเมตร
45 ฟุต13,716,000,000 นาโนเมตร
46 ฟุต14,020,800,000 นาโนเมตร
47 ฟุต14,325,600,000 นาโนเมตร
48 ฟุต14,630,400,000 นาโนเมตร
49 ฟุต14,935,200,000 นาโนเมตร
50 ฟุต15,240,000,000 นาโนเมตร
51 ฟุต15,544,800,000 นาโนเมตร
52 ฟุต15,849,600,000 นาโนเมตร
53 ฟุต16,154,400,000 นาโนเมตร
54 ฟุต16,459,200,000 นาโนเมตร
55 ฟุต16,764,000,000 นาโนเมตร
56 ฟุต17,068,800,000 นาโนเมตร
57 ฟุต17,373,600,000 นาโนเมตร
58 ฟุต17,678,400,000 นาโนเมตร
59 ฟุต17,983,200,000 นาโนเมตร
60 ฟุต18,288,000,000 นาโนเมตร
61 ฟุต18,592,800,000 นาโนเมตร
62 ฟุต18,897,600,000 นาโนเมตร
63 ฟุต19,202,400,000 นาโนเมตร
64 ฟุต19,507,200,000 นาโนเมตร
65 ฟุต19,812,000,000 นาโนเมตร
66 ฟุต20,116,800,000 นาโนเมตร
67 ฟุต20,421,600,000 นาโนเมตร
68 ฟุต20,726,400,000 นาโนเมตร
69 ฟุต21,031,200,000 นาโนเมตร
70 ฟุต21,336,000,000 นาโนเมตร
71 ฟุต21,640,800,000 นาโนเมตร
72 ฟุต21,945,600,000 นาโนเมตร
73 ฟุต22,250,400,000 นาโนเมตร
74 ฟุต22,555,200,000 นาโนเมตร
75 ฟุต22,860,000,000 นาโนเมตร
76 ฟุต23,164,800,000 นาโนเมตร
77 ฟุต23,469,600,000 นาโนเมตร
78 ฟุต23,774,400,000 นาโนเมตร
79 ฟุต24,079,200,000 นาโนเมตร
80 ฟุต24,384,000,000 นาโนเมตร
81 ฟุต24,688,800,000 นาโนเมตร
82 ฟุต24,993,600,000 นาโนเมตร
83 ฟุต25,298,400,000 นาโนเมตร
84 ฟุต25,603,200,000 นาโนเมตร
85 ฟุต25,908,000,000 นาโนเมตร
86 ฟุต26,212,800,000 นาโนเมตร
87 ฟุต26,517,600,000 นาโนเมตร
88 ฟุต26,822,400,000 นาโนเมตร
89 ฟุต27,127,200,000 นาโนเมตร
90 ฟุต27,432,000,000 นาโนเมตร
91 ฟุต27,736,800,000 นาโนเมตร
92 ฟุต28,041,600,000 นาโนเมตร
93 ฟุต28,346,400,000 นาโนเมตร
94 ฟุต28,651,200,000 นาโนเมตร
95 ฟุต28,956,000,000 นาโนเมตร
96 ฟุต29,260,800,000 นาโนเมตร
97 ฟุต29,565,600,000 นาโนเมตร
98 ฟุต29,870,400,000 นาโนเมตร
99 ฟุต30,175,200,000 นาโนเมตร
100 ฟุต30,480,000,000 นาโนเมตร

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ฟุต = 0.000304 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.3048 เมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304.8 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800,000 นาโนเมตรในหน้านี้
1 ฟุต = 0.000189 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.333333 หลาดูการคำนวณ
1 ฟุต = 12 นิ้วดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000164 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ฟุต = 3.221748 × 10 -17 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม