แปลง ฟุต เป็น หลา

แปลงฟุต (ft) เป็นหลา (yd) ใส่ค่าของฟุตเพื่อแปลงไปยังหลา

1 ฟุตเท่ากับกี่หลา

1 ฟุต = 0.333333 หลา

สูตรการแปลง

yd = ft × 0.333333

การคำนวณ

เพื่อแปลงจากหลา (yd) เป็นฟุต (ft) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร yd = ft × 0.333333
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร yd = 1 × 0.333333
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ yd = 0.333333

ดังนั้น 1 ฟุต มีค่าเท่ากับ 0.333333 หลา

แปลง ฟุต เป็น หลา

ฟุตหลา
1 ฟุต0.333333 หลา
2 ฟุต0.666666 หลา
5 ฟุต1.666666 หลา
10 ฟุต3.333333 หลา
20 ฟุต6.666666 หลา
50 ฟุต16.666666 หลา
100 ฟุต33.333333 หลา
500 ฟุต166.666666 หลา
1000 ฟุต333.333333 หลา
5000 ฟุต1,666.666666 หลา
10000 ฟุต3,333.333333 หลา
50000 ฟุต16,666.666666 หลา

แปลง หลา เป็น ฟุต

หลาฟุต
1 หลา3 ฟุต
2 หลา6 ฟุต
5 หลา15 ฟุต
10 หลา30 ฟุต
20 หลา60 ฟุต
50 หลา150 ฟุต
100 หลา300 ฟุต
500 หลา1,500 ฟุต
1000 หลา3,000 ฟุต
5000 หลา15,000 ฟุต
10000 หลา30,000 ฟุต
50000 หลา150,000 ฟุต

ตารางการแปลงจาก ฟุต เป็น หลา

คุณสามารถปรับแต่งตารางแผนภูมิโดยเลือกตัวเลือกด้านล่างและคลิกกำหนดเพื่อเริ่มต้น

ฟุต หลา
1 ฟุต0.333333 หลา
2 ฟุต0.666666 หลา
3 ฟุต1 หลา
4 ฟุต1.333333 หลา
5 ฟุต1.666666 หลา
6 ฟุต2 หลา
7 ฟุต2.333333 หลา
8 ฟุต2.666666 หลา
9 ฟุต3 หลา
10 ฟุต3.333333 หลา
11 ฟุต3.666666 หลา
12 ฟุต4 หลา
13 ฟุต4.333333 หลา
14 ฟุต4.666666 หลา
15 ฟุต5 หลา
16 ฟุต5.333333 หลา
17 ฟุต5.666666 หลา
18 ฟุต6 หลา
19 ฟุต6.333333 หลา
20 ฟุต6.666666 หลา
21 ฟุต7 หลา
22 ฟุต7.333333 หลา
23 ฟุต7.666666 หลา
24 ฟุต8 หลา
25 ฟุต8.333333 หลา
26 ฟุต8.666666 หลา
27 ฟุต9 หลา
28 ฟุต9.333333 หลา
29 ฟุต9.666666 หลา
30 ฟุต10 หลา
31 ฟุต10.333333 หลา
32 ฟุต10.666666 หลา
33 ฟุต11 หลา
34 ฟุต11.333333 หลา
35 ฟุต11.666666 หลา
36 ฟุต12 หลา
37 ฟุต12.333333 หลา
38 ฟุต12.666666 หลา
39 ฟุต13 หลา
40 ฟุต13.333333 หลา
41 ฟุต13.666666 หลา
42 ฟุต14 หลา
43 ฟุต14.333333 หลา
44 ฟุต14.666666 หลา
45 ฟุต15 หลา
46 ฟุต15.333333 หลา
47 ฟุต15.666666 หลา
48 ฟุต16 หลา
49 ฟุต16.333333 หลา
50 ฟุต16.666666 หลา
51 ฟุต17 หลา
52 ฟุต17.333333 หลา
53 ฟุต17.666666 หลา
54 ฟุต18 หลา
55 ฟุต18.333333 หลา
56 ฟุต18.666666 หลา
57 ฟุต19 หลา
58 ฟุต19.333333 หลา
59 ฟุต19.666666 หลา
60 ฟุต20 หลา
61 ฟุต20.333333 หลา
62 ฟุต20.666666 หลา
63 ฟุต21 หลา
64 ฟุต21.333333 หลา
65 ฟุต21.666666 หลา
66 ฟุต22 หลา
67 ฟุต22.333333 หลา
68 ฟุต22.666666 หลา
69 ฟุต23 หลา
70 ฟุต23.333333 หลา
71 ฟุต23.666666 หลา
72 ฟุต24 หลา
73 ฟุต24.333333 หลา
74 ฟุต24.666666 หลา
75 ฟุต25 หลา
76 ฟุต25.333333 หลา
77 ฟุต25.666666 หลา
78 ฟุต26 หลา
79 ฟุต26.333333 หลา
80 ฟุต26.666666 หลา
81 ฟุต27 หลา
82 ฟุต27.333333 หลา
83 ฟุต27.666666 หลา
84 ฟุต28 หลา
85 ฟุต28.333333 หลา
86 ฟุต28.666666 หลา
87 ฟุต29 หลา
88 ฟุต29.333333 หลา
89 ฟุต29.666666 หลา
90 ฟุต30 หลา
91 ฟุต30.333333 หลา
92 ฟุต30.666666 หลา
93 ฟุต31 หลา
94 ฟุต31.333333 หลา
95 ฟุต31.666666 หลา
96 ฟุต32 หลา
97 ฟุต32.333333 หลา
98 ฟุต32.666666 หลา
99 ฟุต33 หลา
100 ฟุต33.333333 หลา

แปลงไปยังหน่วยของความยาวอื่นๆ

1 ฟุต = 0.000304 กิโลเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.3048 เมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 30.48 เซนติเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304.8 มิลลิเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800 ไมโครเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 304,800,000 นาโนเมตรดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000189 ไมล์ดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.333333 หลาในหน้านี้
1 ฟุต = 12 นิ้วดูการคำนวณ
1 ฟุต = 0.000164 ไมล์ทะเลดูการคำนวณ
1 ฟุต = 3.221748 × 10 -17 ปีแสงดูการคำนวณ

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม