แปลง 1 เซลเซียส เป็น แรงคิน

ป้อนจำนวนของ เซลเซียส เพื่อแปลงไปยัง แรงคิน

ผลลัพธ์

1 เซลเซียส เท่ากับกี่ แรงคิน

1 เซลเซียส = 493.47 แรงคิน

1 เซลเซียส เท่ากับ 493.47 แรงคิน

สูตรการแปลง

°R = (°C + 273.15) × 95

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก แรงคิน (°R) เป็น เซลเซียส (°C) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°R = (°C + 273.15) × 95
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°R = (1 + 273.15) × 95
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°R = 493.47

ดังนั้น 1 เซลเซียส มีค่าเท่ากับ 493.47 แรงคิน

แปลง เซลเซียส เป็น แรงคิน

เซลเซียสแรงคิน
1 เซลเซียส493.47 แรงคิน
2 เซลเซียส495.27 แรงคิน
5 เซลเซียส500.67 แรงคิน
10 เซลเซียส509.67 แรงคิน
20 เซลเซียส527.67 แรงคิน
50 เซลเซียส581.67 แรงคิน
100 เซลเซียส671.67 แรงคิน
500 เซลเซียส1,391.67 แรงคิน
1000 เซลเซียส2,291.67 แรงคิน
5000 เซลเซียส9,491.67 แรงคิน
10000 เซลเซียส18,491.67 แรงคิน
50000 เซลเซียส90,491.67 แรงคิน

แปลง แรงคิน เป็น เซลเซียส

แรงคินเซลเซียส
1 แรงคิน-272.594444 เซลเซียส
2 แรงคิน-272.038889 เซลเซียส
5 แรงคิน-270.372222 เซลเซียส
10 แรงคิน-267.594444 เซลเซียส
20 แรงคิน-262.038889 เซลเซียส
50 แรงคิน-245.372222 เซลเซียส
100 แรงคิน-217.594444 เซลเซียส
500 แรงคิน4.627778 เซลเซียส
1000 แรงคิน282.405556 เซลเซียส
5000 แรงคิน2,504.627778 เซลเซียส
10000 แรงคิน5,282.405556 เซลเซียส
50000 แรงคิน27,504.627778 เซลเซียส

ตารางการแปลง เซลเซียส เป็น แรงคิน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง เซลเซียส เป็น แรงคิน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

เซลเซียสแรงคิน
0 เซลเซียส491.67 แรงคิน
1 เซลเซียส493.47 แรงคิน
2 เซลเซียส495.27 แรงคิน
3 เซลเซียส497.07 แรงคิน
4 เซลเซียส498.87 แรงคิน
5 เซลเซียส500.67 แรงคิน
6 เซลเซียส502.47 แรงคิน
7 เซลเซียส504.27 แรงคิน
8 เซลเซียส506.07 แรงคิน
9 เซลเซียส507.87 แรงคิน
10 เซลเซียส509.67 แรงคิน
11 เซลเซียส511.47 แรงคิน
12 เซลเซียส513.27 แรงคิน
13 เซลเซียส515.07 แรงคิน
14 เซลเซียส516.87 แรงคิน
15 เซลเซียส518.67 แรงคิน
16 เซลเซียส520.47 แรงคิน
17 เซลเซียส522.27 แรงคิน
18 เซลเซียส524.07 แรงคิน
19 เซลเซียส525.87 แรงคิน
20 เซลเซียส527.67 แรงคิน
21 เซลเซียส529.47 แรงคิน
22 เซลเซียส531.27 แรงคิน
23 เซลเซียส533.07 แรงคิน
24 เซลเซียส534.87 แรงคิน
25 เซลเซียส536.67 แรงคิน
26 เซลเซียส538.47 แรงคิน
27 เซลเซียส540.27 แรงคิน
28 เซลเซียส542.07 แรงคิน
29 เซลเซียส543.87 แรงคิน
30 เซลเซียส545.67 แรงคิน
31 เซลเซียส547.47 แรงคิน
32 เซลเซียส549.27 แรงคิน
33 เซลเซียส551.07 แรงคิน
34 เซลเซียส552.87 แรงคิน
35 เซลเซียส554.67 แรงคิน
36 เซลเซียส556.47 แรงคิน
37 เซลเซียส558.27 แรงคิน
38 เซลเซียส560.07 แรงคิน
39 เซลเซียส561.87 แรงคิน
40 เซลเซียส563.67 แรงคิน
41 เซลเซียส565.47 แรงคิน
42 เซลเซียส567.27 แรงคิน
43 เซลเซียส569.07 แรงคิน
44 เซลเซียส570.87 แรงคิน
45 เซลเซียส572.67 แรงคิน
46 เซลเซียส574.47 แรงคิน
47 เซลเซียส576.27 แรงคิน
48 เซลเซียส578.07 แรงคิน
49 เซลเซียส579.87 แรงคิน
50 เซลเซียส581.67 แรงคิน
51 เซลเซียส583.47 แรงคิน
52 เซลเซียส585.27 แรงคิน
53 เซลเซียส587.07 แรงคิน
54 เซลเซียส588.87 แรงคิน
55 เซลเซียส590.67 แรงคิน
56 เซลเซียส592.47 แรงคิน
57 เซลเซียส594.27 แรงคิน
58 เซลเซียส596.07 แรงคิน
59 เซลเซียส597.87 แรงคิน
60 เซลเซียส599.67 แรงคิน
61 เซลเซียส601.47 แรงคิน
62 เซลเซียส603.27 แรงคิน
63 เซลเซียส605.07 แรงคิน
64 เซลเซียส606.87 แรงคิน
65 เซลเซียส608.67 แรงคิน
66 เซลเซียส610.47 แรงคิน
67 เซลเซียส612.27 แรงคิน
68 เซลเซียส614.07 แรงคิน
69 เซลเซียส615.87 แรงคิน
70 เซลเซียส617.67 แรงคิน
71 เซลเซียส619.47 แรงคิน
72 เซลเซียส621.27 แรงคิน
73 เซลเซียส623.07 แรงคิน
74 เซลเซียส624.87 แรงคิน
75 เซลเซียส626.67 แรงคิน
76 เซลเซียส628.47 แรงคิน
77 เซลเซียส630.27 แรงคิน
78 เซลเซียส632.07 แรงคิน
79 เซลเซียส633.87 แรงคิน
80 เซลเซียส635.67 แรงคิน
81 เซลเซียส637.47 แรงคิน
82 เซลเซียส639.27 แรงคิน
83 เซลเซียส641.07 แรงคิน
84 เซลเซียส642.87 แรงคิน
85 เซลเซียส644.67 แรงคิน
86 เซลเซียส646.47 แรงคิน
87 เซลเซียส648.27 แรงคิน
88 เซลเซียส650.07 แรงคิน
89 เซลเซียส651.87 แรงคิน
90 เซลเซียส653.67 แรงคิน
91 เซลเซียส655.47 แรงคิน
92 เซลเซียส657.27 แรงคิน
93 เซลเซียส659.07 แรงคิน
94 เซลเซียส660.87 แรงคิน
95 เซลเซียส662.67 แรงคิน
96 เซลเซียส664.47 แรงคิน
97 เซลเซียส666.27 แรงคิน
98 เซลเซียส668.07 แรงคิน
99 เซลเซียส669.87 แรงคิน
100 เซลเซียส671.67 แรงคิน

แปลง เซลเซียส ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 เซลเซียส = 33.8 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 274.15 เคลวินไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 493.47 แรงคินในหน้านี้
1 เซลเซียส = 148.5 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 0.33 นิวตันไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 0.8 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 8.025 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม