แปลง เซลเซียส เป็น โรเมอร์ (Rømer)

ป้อนจำนวนของ เซลเซียส เพื่อแปลงไปยัง โรเมอร์ (Rømer)

ผลลัพธ์

1 เซลเซียส เท่ากับกี่ โรเมอร์ (Rømer)

1 เซลเซียส = 8.025 โรเมอร์ (Rømer)

1 เซลเซียส เท่ากับ 8.025 โรเมอร์ (Rømer)

สูตรการแปลง

°Rø = °C × 2140 + 7.5

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก โรเมอร์ (Rømer) (°Rø) เป็น เซลเซียส (°C) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°Rø = °C × 2140 + 7.5
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°Rø = 1 × 2140 + 7.5
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°Rø = 8.025

ดังนั้น 1 เซลเซียส มีค่าเท่ากับ 8.025 โรเมอร์ (Rømer)

แปลง เซลเซียส เป็น โรเมอร์ (Rømer)

เซลเซียสโรเมอร์ (Rømer)
1 เซลเซียส8.025 โรเมอร์ (Rømer)
2 เซลเซียส8.55 โรเมอร์ (Rømer)
5 เซลเซียส10.125 โรเมอร์ (Rømer)
10 เซลเซียส12.75 โรเมอร์ (Rømer)
20 เซลเซียส18 โรเมอร์ (Rømer)
50 เซลเซียส33.75 โรเมอร์ (Rømer)
100 เซลเซียส60 โรเมอร์ (Rømer)
500 เซลเซียส270 โรเมอร์ (Rømer)
1000 เซลเซียส532.5 โรเมอร์ (Rømer)
5000 เซลเซียส2,632.5 โรเมอร์ (Rømer)
10000 เซลเซียส5,257.5 โรเมอร์ (Rømer)
50000 เซลเซียส26,257.5 โรเมอร์ (Rømer)

แปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น เซลเซียส

โรเมอร์ (Rømer)เซลเซียส
1 โรเมอร์ (Rømer)-12.380952 เซลเซียส
2 โรเมอร์ (Rømer)-10.47619 เซลเซียส
5 โรเมอร์ (Rømer)-4.761905 เซลเซียส
10 โรเมอร์ (Rømer)4.761905 เซลเซียส
20 โรเมอร์ (Rømer)23.809524 เซลเซียส
50 โรเมอร์ (Rømer)80.952381 เซลเซียส
100 โรเมอร์ (Rømer)176.190476 เซลเซียส
500 โรเมอร์ (Rømer)938.095238 เซลเซียส
1000 โรเมอร์ (Rømer)1,890.47619 เซลเซียส
5000 โรเมอร์ (Rømer)9,509.52381 เซลเซียส
10000 โรเมอร์ (Rømer)19,033.333333 เซลเซียส
50000 โรเมอร์ (Rømer)95,223.809524 เซลเซียส

ตารางการแปลง เซลเซียส เป็น โรเมอร์ (Rømer)

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง เซลเซียส เป็น โรเมอร์ (Rømer) โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

เซลเซียสโรเมอร์ (Rømer)
0 เซลเซียส7.5 โรเมอร์ (Rømer)
1 เซลเซียส8.025 โรเมอร์ (Rømer)
2 เซลเซียส8.55 โรเมอร์ (Rømer)
3 เซลเซียส9.075 โรเมอร์ (Rømer)
4 เซลเซียส9.6 โรเมอร์ (Rømer)
5 เซลเซียส10.125 โรเมอร์ (Rømer)
6 เซลเซียส10.65 โรเมอร์ (Rømer)
7 เซลเซียส11.175 โรเมอร์ (Rømer)
8 เซลเซียส11.7 โรเมอร์ (Rømer)
9 เซลเซียส12.225 โรเมอร์ (Rømer)
10 เซลเซียส12.75 โรเมอร์ (Rømer)
11 เซลเซียส13.275 โรเมอร์ (Rømer)
12 เซลเซียส13.8 โรเมอร์ (Rømer)
13 เซลเซียส14.325 โรเมอร์ (Rømer)
14 เซลเซียส14.85 โรเมอร์ (Rømer)
15 เซลเซียส15.375 โรเมอร์ (Rømer)
16 เซลเซียส15.9 โรเมอร์ (Rømer)
17 เซลเซียส16.425 โรเมอร์ (Rømer)
18 เซลเซียส16.95 โรเมอร์ (Rømer)
19 เซลเซียส17.475 โรเมอร์ (Rømer)
20 เซลเซียส18 โรเมอร์ (Rømer)
21 เซลเซียส18.525 โรเมอร์ (Rømer)
22 เซลเซียส19.05 โรเมอร์ (Rømer)
23 เซลเซียส19.575 โรเมอร์ (Rømer)
24 เซลเซียส20.1 โรเมอร์ (Rømer)
25 เซลเซียส20.625 โรเมอร์ (Rømer)
26 เซลเซียส21.15 โรเมอร์ (Rømer)
27 เซลเซียส21.675 โรเมอร์ (Rømer)
28 เซลเซียส22.2 โรเมอร์ (Rømer)
29 เซลเซียส22.725 โรเมอร์ (Rømer)
30 เซลเซียส23.25 โรเมอร์ (Rømer)
31 เซลเซียส23.775 โรเมอร์ (Rømer)
32 เซลเซียส24.3 โรเมอร์ (Rømer)
33 เซลเซียส24.825 โรเมอร์ (Rømer)
34 เซลเซียส25.35 โรเมอร์ (Rømer)
35 เซลเซียส25.875 โรเมอร์ (Rømer)
36 เซลเซียส26.4 โรเมอร์ (Rømer)
37 เซลเซียส26.925 โรเมอร์ (Rømer)
38 เซลเซียส27.45 โรเมอร์ (Rømer)
39 เซลเซียส27.975 โรเมอร์ (Rømer)
40 เซลเซียส28.5 โรเมอร์ (Rømer)
41 เซลเซียส29.025 โรเมอร์ (Rømer)
42 เซลเซียส29.55 โรเมอร์ (Rømer)
43 เซลเซียส30.075 โรเมอร์ (Rømer)
44 เซลเซียส30.6 โรเมอร์ (Rømer)
45 เซลเซียส31.125 โรเมอร์ (Rømer)
46 เซลเซียส31.65 โรเมอร์ (Rømer)
47 เซลเซียส32.175 โรเมอร์ (Rømer)
48 เซลเซียส32.7 โรเมอร์ (Rømer)
49 เซลเซียส33.225 โรเมอร์ (Rømer)
50 เซลเซียส33.75 โรเมอร์ (Rømer)
51 เซลเซียส34.275 โรเมอร์ (Rømer)
52 เซลเซียส34.8 โรเมอร์ (Rømer)
53 เซลเซียส35.325 โรเมอร์ (Rømer)
54 เซลเซียส35.85 โรเมอร์ (Rømer)
55 เซลเซียส36.375 โรเมอร์ (Rømer)
56 เซลเซียส36.9 โรเมอร์ (Rømer)
57 เซลเซียส37.425 โรเมอร์ (Rømer)
58 เซลเซียส37.95 โรเมอร์ (Rømer)
59 เซลเซียส38.475 โรเมอร์ (Rømer)
60 เซลเซียส39 โรเมอร์ (Rømer)
61 เซลเซียส39.525 โรเมอร์ (Rømer)
62 เซลเซียส40.05 โรเมอร์ (Rømer)
63 เซลเซียส40.575 โรเมอร์ (Rømer)
64 เซลเซียส41.1 โรเมอร์ (Rømer)
65 เซลเซียส41.625 โรเมอร์ (Rømer)
66 เซลเซียส42.15 โรเมอร์ (Rømer)
67 เซลเซียส42.675 โรเมอร์ (Rømer)
68 เซลเซียส43.2 โรเมอร์ (Rømer)
69 เซลเซียส43.725 โรเมอร์ (Rømer)
70 เซลเซียส44.25 โรเมอร์ (Rømer)
71 เซลเซียส44.775 โรเมอร์ (Rømer)
72 เซลเซียส45.3 โรเมอร์ (Rømer)
73 เซลเซียส45.825 โรเมอร์ (Rømer)
74 เซลเซียส46.35 โรเมอร์ (Rømer)
75 เซลเซียส46.875 โรเมอร์ (Rømer)
76 เซลเซียส47.4 โรเมอร์ (Rømer)
77 เซลเซียส47.925 โรเมอร์ (Rømer)
78 เซลเซียส48.45 โรเมอร์ (Rømer)
79 เซลเซียส48.975 โรเมอร์ (Rømer)
80 เซลเซียส49.5 โรเมอร์ (Rømer)
81 เซลเซียส50.025 โรเมอร์ (Rømer)
82 เซลเซียส50.55 โรเมอร์ (Rømer)
83 เซลเซียส51.075 โรเมอร์ (Rømer)
84 เซลเซียส51.6 โรเมอร์ (Rømer)
85 เซลเซียส52.125 โรเมอร์ (Rømer)
86 เซลเซียส52.65 โรเมอร์ (Rømer)
87 เซลเซียส53.175 โรเมอร์ (Rømer)
88 เซลเซียส53.7 โรเมอร์ (Rømer)
89 เซลเซียส54.225 โรเมอร์ (Rømer)
90 เซลเซียส54.75 โรเมอร์ (Rømer)
91 เซลเซียส55.275 โรเมอร์ (Rømer)
92 เซลเซียส55.8 โรเมอร์ (Rømer)
93 เซลเซียส56.325 โรเมอร์ (Rømer)
94 เซลเซียส56.85 โรเมอร์ (Rømer)
95 เซลเซียส57.375 โรเมอร์ (Rømer)
96 เซลเซียส57.9 โรเมอร์ (Rømer)
97 เซลเซียส58.425 โรเมอร์ (Rømer)
98 เซลเซียส58.95 โรเมอร์ (Rømer)
99 เซลเซียส59.475 โรเมอร์ (Rømer)
100 เซลเซียส60 โรเมอร์ (Rømer)

แปลง เซลเซียส ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 เซลเซียส = 33.8 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 274.15 เคลวินไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 493.47 แรงคินไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 148.5 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 0.33 นิวตันไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 0.8 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 เซลเซียส = 8.025 โรเมอร์ (Rømer)ในหน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม