แปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น เซลเซียส

ป้อนจำนวนของ โรเมอร์ (Rømer) เพื่อแปลงไปยัง เซลเซียส

ผลลัพธ์

1 โรเมอร์ (Rømer) เท่ากับกี่ เซลเซียส

1 โรเมอร์ (Rømer) = -12.380952 เซลเซียส

1 โรเมอร์ (Rømer) เท่ากับ -12.380952 เซลเซียส

สูตรการแปลง

°C = (°Rø − 7.5) × 4021

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เซลเซียส (°C) เป็น โรเมอร์ (Rømer) (°Rø) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°C = (°Rø − 7.5) × 4021
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°C = (1 − 7.5) × 4021
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°C = -12.380952

ดังนั้น 1 โรเมอร์ (Rømer) มีค่าเท่ากับ -12.380952 เซลเซียส

แปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น เซลเซียส

โรเมอร์ (Rømer)เซลเซียส
1 โรเมอร์ (Rømer)-12.380952 เซลเซียส
2 โรเมอร์ (Rømer)-10.47619 เซลเซียส
5 โรเมอร์ (Rømer)-4.761905 เซลเซียส
10 โรเมอร์ (Rømer)4.761905 เซลเซียส
20 โรเมอร์ (Rømer)23.809524 เซลเซียส
50 โรเมอร์ (Rømer)80.952381 เซลเซียส
100 โรเมอร์ (Rømer)176.190476 เซลเซียส
500 โรเมอร์ (Rømer)938.095238 เซลเซียส
1000 โรเมอร์ (Rømer)1,890.47619 เซลเซียส
5000 โรเมอร์ (Rømer)9,509.52381 เซลเซียส
10000 โรเมอร์ (Rømer)19,033.333333 เซลเซียส
50000 โรเมอร์ (Rømer)95,223.809524 เซลเซียส

แปลง เซลเซียส เป็น โรเมอร์ (Rømer)

เซลเซียสโรเมอร์ (Rømer)
1 เซลเซียส8.025 โรเมอร์ (Rømer)
2 เซลเซียส8.55 โรเมอร์ (Rømer)
5 เซลเซียส10.125 โรเมอร์ (Rømer)
10 เซลเซียส12.75 โรเมอร์ (Rømer)
20 เซลเซียส18 โรเมอร์ (Rømer)
50 เซลเซียส33.75 โรเมอร์ (Rømer)
100 เซลเซียส60 โรเมอร์ (Rømer)
500 เซลเซียส270 โรเมอร์ (Rømer)
1000 เซลเซียส532.5 โรเมอร์ (Rømer)
5000 เซลเซียส2,632.5 โรเมอร์ (Rømer)
10000 เซลเซียส5,257.5 โรเมอร์ (Rømer)
50000 เซลเซียส26,257.5 โรเมอร์ (Rømer)

ตารางการแปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น เซลเซียส

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น เซลเซียส โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

โรเมอร์ (Rømer)เซลเซียส
0 โรเมอร์ (Rømer)-14.285714 เซลเซียส
1 โรเมอร์ (Rømer)-12.380952 เซลเซียส
2 โรเมอร์ (Rømer)-10.47619 เซลเซียส
3 โรเมอร์ (Rømer)-8.571429 เซลเซียส
4 โรเมอร์ (Rømer)-6.666667 เซลเซียส
5 โรเมอร์ (Rømer)-4.761905 เซลเซียส
6 โรเมอร์ (Rømer)-2.857143 เซลเซียส
7 โรเมอร์ (Rømer)-0.952381 เซลเซียส
8 โรเมอร์ (Rømer)0.952381 เซลเซียส
9 โรเมอร์ (Rømer)2.857143 เซลเซียส
10 โรเมอร์ (Rømer)4.761905 เซลเซียส
11 โรเมอร์ (Rømer)6.666667 เซลเซียส
12 โรเมอร์ (Rømer)8.571429 เซลเซียส
13 โรเมอร์ (Rømer)10.47619 เซลเซียส
14 โรเมอร์ (Rømer)12.380952 เซลเซียส
15 โรเมอร์ (Rømer)14.285714 เซลเซียส
16 โรเมอร์ (Rømer)16.190476 เซลเซียส
17 โรเมอร์ (Rømer)18.095238 เซลเซียส
18 โรเมอร์ (Rømer)20 เซลเซียส
19 โรเมอร์ (Rømer)21.904762 เซลเซียส
20 โรเมอร์ (Rømer)23.809524 เซลเซียส
21 โรเมอร์ (Rømer)25.714286 เซลเซียส
22 โรเมอร์ (Rømer)27.619048 เซลเซียส
23 โรเมอร์ (Rømer)29.52381 เซลเซียส
24 โรเมอร์ (Rømer)31.428571 เซลเซียส
25 โรเมอร์ (Rømer)33.333333 เซลเซียส
26 โรเมอร์ (Rømer)35.238095 เซลเซียส
27 โรเมอร์ (Rømer)37.142857 เซลเซียส
28 โรเมอร์ (Rømer)39.047619 เซลเซียส
29 โรเมอร์ (Rømer)40.952381 เซลเซียส
30 โรเมอร์ (Rømer)42.857143 เซลเซียส
31 โรเมอร์ (Rømer)44.761905 เซลเซียส
32 โรเมอร์ (Rømer)46.666667 เซลเซียส
33 โรเมอร์ (Rømer)48.571429 เซลเซียส
34 โรเมอร์ (Rømer)50.47619 เซลเซียส
35 โรเมอร์ (Rømer)52.380952 เซลเซียส
36 โรเมอร์ (Rømer)54.285714 เซลเซียส
37 โรเมอร์ (Rømer)56.190476 เซลเซียส
38 โรเมอร์ (Rømer)58.095238 เซลเซียส
39 โรเมอร์ (Rømer)60 เซลเซียส
40 โรเมอร์ (Rømer)61.904762 เซลเซียส
41 โรเมอร์ (Rømer)63.809524 เซลเซียส
42 โรเมอร์ (Rømer)65.714286 เซลเซียส
43 โรเมอร์ (Rømer)67.619048 เซลเซียส
44 โรเมอร์ (Rømer)69.52381 เซลเซียส
45 โรเมอร์ (Rømer)71.428571 เซลเซียส
46 โรเมอร์ (Rømer)73.333333 เซลเซียส
47 โรเมอร์ (Rømer)75.238095 เซลเซียส
48 โรเมอร์ (Rømer)77.142857 เซลเซียส
49 โรเมอร์ (Rømer)79.047619 เซลเซียส
50 โรเมอร์ (Rømer)80.952381 เซลเซียส
51 โรเมอร์ (Rømer)82.857143 เซลเซียส
52 โรเมอร์ (Rømer)84.761905 เซลเซียส
53 โรเมอร์ (Rømer)86.666667 เซลเซียส
54 โรเมอร์ (Rømer)88.571429 เซลเซียส
55 โรเมอร์ (Rømer)90.47619 เซลเซียส
56 โรเมอร์ (Rømer)92.380952 เซลเซียส
57 โรเมอร์ (Rømer)94.285714 เซลเซียส
58 โรเมอร์ (Rømer)96.190476 เซลเซียส
59 โรเมอร์ (Rømer)98.095238 เซลเซียส
60 โรเมอร์ (Rømer)100 เซลเซียส

แปลง โรเมอร์ (Rømer) ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 โรเมอร์ (Rømer) = -12.380952 เซลเซียสในหน้านี้
1 โรเมอร์ (Rømer) = 9.714286 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = 260.769048 เคลวินไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = 469.384286 แรงคินไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = 168.571429 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = -4.085714 นิวตันไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = -9.904762 โรเมอร์ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม