แปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น โรเมอร์

ป้อนจำนวนของ โรเมอร์ (Rømer) เพื่อแปลงไปยัง โรเมอร์

ผลลัพธ์

1 โรเมอร์ (Rømer) เท่ากับกี่ โรเมอร์

1 โรเมอร์ (Rømer) = -9.904762 โรเมอร์

1 โรเมอร์ (Rømer) เท่ากับ -9.904762 โรเมอร์

สูตรการแปลง

°N = (°Rø − 7.5) × 3221

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก โรเมอร์ (°N) เป็น โรเมอร์ (Rømer) (°Rø) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°N = (°Rø − 7.5) × 3221
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°N = (1 − 7.5) × 3221
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°N = -9.904762

ดังนั้น 1 โรเมอร์ (Rømer) มีค่าเท่ากับ -9.904762 โรเมอร์

แปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น โรเมอร์

โรเมอร์ (Rømer)โรเมอร์
1 โรเมอร์ (Rømer)-9.904762 โรเมอร์
2 โรเมอร์ (Rømer)-8.380952 โรเมอร์
5 โรเมอร์ (Rømer)-3.809524 โรเมอร์
10 โรเมอร์ (Rømer)3.809524 โรเมอร์
20 โรเมอร์ (Rømer)19.047619 โรเมอร์
50 โรเมอร์ (Rømer)64.761905 โรเมอร์
100 โรเมอร์ (Rømer)140.952381 โรเมอร์
500 โรเมอร์ (Rømer)750.47619 โรเมอร์
1000 โรเมอร์ (Rømer)1,512.380952 โรเมอร์
5000 โรเมอร์ (Rømer)7,607.619048 โรเมอร์
10000 โรเมอร์ (Rømer)15,226.666667 โรเมอร์
50000 โรเมอร์ (Rømer)76,179.047619 โรเมอร์

แปลง โรเมอร์ เป็น โรเมอร์ (Rømer)

โรเมอร์โรเมอร์ (Rømer)
1 โรเมอร์8.15625 โรเมอร์ (Rømer)
2 โรเมอร์8.8125 โรเมอร์ (Rømer)
5 โรเมอร์10.78125 โรเมอร์ (Rømer)
10 โรเมอร์14.0625 โรเมอร์ (Rømer)
20 โรเมอร์20.625 โรเมอร์ (Rømer)
50 โรเมอร์40.3125 โรเมอร์ (Rømer)
100 โรเมอร์73.125 โรเมอร์ (Rømer)
500 โรเมอร์335.625 โรเมอร์ (Rømer)
1000 โรเมอร์663.75 โรเมอร์ (Rømer)
5000 โรเมอร์3,288.75 โรเมอร์ (Rømer)
10000 โรเมอร์6,570 โรเมอร์ (Rømer)
50000 โรเมอร์32,820 โรเมอร์ (Rømer)

ตารางการแปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น โรเมอร์

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น โรเมอร์ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

โรเมอร์ (Rømer)โรเมอร์
0 โรเมอร์ (Rømer)-11.428571 โรเมอร์
1 โรเมอร์ (Rømer)-9.904762 โรเมอร์
2 โรเมอร์ (Rømer)-8.380952 โรเมอร์
3 โรเมอร์ (Rømer)-6.857143 โรเมอร์
4 โรเมอร์ (Rømer)-5.333333 โรเมอร์
5 โรเมอร์ (Rømer)-3.809524 โรเมอร์
6 โรเมอร์ (Rømer)-2.285714 โรเมอร์
7 โรเมอร์ (Rømer)-0.761905 โรเมอร์
8 โรเมอร์ (Rømer)0.761905 โรเมอร์
9 โรเมอร์ (Rømer)2.285714 โรเมอร์
10 โรเมอร์ (Rømer)3.809524 โรเมอร์
11 โรเมอร์ (Rømer)5.333333 โรเมอร์
12 โรเมอร์ (Rømer)6.857143 โรเมอร์
13 โรเมอร์ (Rømer)8.380952 โรเมอร์
14 โรเมอร์ (Rømer)9.904762 โรเมอร์
15 โรเมอร์ (Rømer)11.428571 โรเมอร์
16 โรเมอร์ (Rømer)12.952381 โรเมอร์
17 โรเมอร์ (Rømer)14.47619 โรเมอร์
18 โรเมอร์ (Rømer)16 โรเมอร์
19 โรเมอร์ (Rømer)17.52381 โรเมอร์
20 โรเมอร์ (Rømer)19.047619 โรเมอร์
21 โรเมอร์ (Rømer)20.571429 โรเมอร์
22 โรเมอร์ (Rømer)22.095238 โรเมอร์
23 โรเมอร์ (Rømer)23.619048 โรเมอร์
24 โรเมอร์ (Rømer)25.142857 โรเมอร์
25 โรเมอร์ (Rømer)26.666667 โรเมอร์
26 โรเมอร์ (Rømer)28.190476 โรเมอร์
27 โรเมอร์ (Rømer)29.714286 โรเมอร์
28 โรเมอร์ (Rømer)31.238095 โรเมอร์
29 โรเมอร์ (Rømer)32.761905 โรเมอร์
30 โรเมอร์ (Rømer)34.285714 โรเมอร์
31 โรเมอร์ (Rømer)35.809524 โรเมอร์
32 โรเมอร์ (Rømer)37.333333 โรเมอร์
33 โรเมอร์ (Rømer)38.857143 โรเมอร์
34 โรเมอร์ (Rømer)40.380952 โรเมอร์
35 โรเมอร์ (Rømer)41.904762 โรเมอร์
36 โรเมอร์ (Rømer)43.428571 โรเมอร์
37 โรเมอร์ (Rømer)44.952381 โรเมอร์
38 โรเมอร์ (Rømer)46.47619 โรเมอร์
39 โรเมอร์ (Rømer)48 โรเมอร์
40 โรเมอร์ (Rømer)49.52381 โรเมอร์
41 โรเมอร์ (Rømer)51.047619 โรเมอร์
42 โรเมอร์ (Rømer)52.571429 โรเมอร์
43 โรเมอร์ (Rømer)54.095238 โรเมอร์
44 โรเมอร์ (Rømer)55.619048 โรเมอร์
45 โรเมอร์ (Rømer)57.142857 โรเมอร์
46 โรเมอร์ (Rømer)58.666667 โรเมอร์
47 โรเมอร์ (Rømer)60.190476 โรเมอร์
48 โรเมอร์ (Rømer)61.714286 โรเมอร์
49 โรเมอร์ (Rømer)63.238095 โรเมอร์
50 โรเมอร์ (Rømer)64.761905 โรเมอร์
51 โรเมอร์ (Rømer)66.285714 โรเมอร์
52 โรเมอร์ (Rømer)67.809524 โรเมอร์
53 โรเมอร์ (Rømer)69.333333 โรเมอร์
54 โรเมอร์ (Rømer)70.857143 โรเมอร์
55 โรเมอร์ (Rømer)72.380952 โรเมอร์
56 โรเมอร์ (Rømer)73.904762 โรเมอร์
57 โรเมอร์ (Rømer)75.428571 โรเมอร์
58 โรเมอร์ (Rømer)76.952381 โรเมอร์
59 โรเมอร์ (Rømer)78.47619 โรเมอร์
60 โรเมอร์ (Rømer)80 โรเมอร์

แปลง โรเมอร์ (Rømer) ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 โรเมอร์ (Rømer) = -12.380952 เซลเซียสไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = 9.714286 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = 260.769048 เคลวินไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = 469.384286 แรงคินไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = 168.571429 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = -4.085714 นิวตันไปที่หน้า
1 โรเมอร์ (Rømer) = -9.904762 โรเมอร์ในหน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม