แปลง เคลวิน เป็น โรเมอร์ (Rømer)

ป้อนจำนวนของ เคลวิน เพื่อแปลงไปยัง โรเมอร์ (Rømer)

ผลลัพธ์

1 เคลวิน เท่ากับกี่ โรเมอร์ (Rømer)

1 เคลวิน = -135.37875 โรเมอร์ (Rømer)

1 เคลวิน เท่ากับ -135.37875 โรเมอร์ (Rømer)

สูตรการแปลง

°Rø = (K − 273.15) × 2140 + 7.5

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก โรเมอร์ (Rømer) (°Rø) เป็น เคลวิน (K) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°Rø = (K − 273.15) × 2140 + 7.5
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°Rø = (1 − 273.15) × 2140 + 7.5
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°Rø = -135.37875

ดังนั้น 1 เคลวิน มีค่าเท่ากับ -135.37875 โรเมอร์ (Rømer)

แปลง เคลวิน เป็น โรเมอร์ (Rømer)

เคลวินโรเมอร์ (Rømer)
1 เคลวิน-135.37875 โรเมอร์ (Rømer)
2 เคลวิน-134.85375 โรเมอร์ (Rømer)
5 เคลวิน-133.27875 โรเมอร์ (Rømer)
10 เคลวิน-130.65375 โรเมอร์ (Rømer)
20 เคลวิน-125.40375 โรเมอร์ (Rømer)
50 เคลวิน-109.65375 โรเมอร์ (Rømer)
100 เคลวิน-83.40375 โรเมอร์ (Rømer)
500 เคลวิน126.59625 โรเมอร์ (Rømer)
1000 เคลวิน389.09625 โรเมอร์ (Rømer)
5000 เคลวิน2,489.09625 โรเมอร์ (Rømer)
10000 เคลวิน5,114.09625 โรเมอร์ (Rømer)
50000 เคลวิน26,114.09625 โรเมอร์ (Rømer)

แปลง โรเมอร์ (Rømer) เป็น เคลวิน

โรเมอร์ (Rømer)เคลวิน
1 โรเมอร์ (Rømer)260.769048 เคลวิน
2 โรเมอร์ (Rømer)262.67381 เคลวิน
5 โรเมอร์ (Rømer)268.388095 เคลวิน
10 โรเมอร์ (Rømer)277.911905 เคลวิน
20 โรเมอร์ (Rømer)296.959524 เคลวิน
50 โรเมอร์ (Rømer)354.102381 เคลวิน
100 โรเมอร์ (Rømer)449.340476 เคลวิน
500 โรเมอร์ (Rømer)1,211.245238 เคลวิน
1000 โรเมอร์ (Rømer)2,163.62619 เคลวิน
5000 โรเมอร์ (Rømer)9,782.67381 เคลวิน
10000 โรเมอร์ (Rømer)19,306.483333 เคลวิน
50000 โรเมอร์ (Rømer)95,496.959524 เคลวิน

ตารางการแปลง เคลวิน เป็น โรเมอร์ (Rømer)

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง เคลวิน เป็น โรเมอร์ (Rømer) โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

เคลวินโรเมอร์ (Rømer)
1 เคลวิน-135.37875 โรเมอร์ (Rømer)
273 เคลวิน7.42125 โรเมอร์ (Rømer)
274 เคลวิน7.94625 โรเมอร์ (Rømer)
275 เคลวิน8.47125 โรเมอร์ (Rømer)
276 เคลวิน8.99625 โรเมอร์ (Rømer)
277 เคลวิน9.52125 โรเมอร์ (Rømer)
278 เคลวิน10.04625 โรเมอร์ (Rømer)
279 เคลวิน10.57125 โรเมอร์ (Rømer)
280 เคลวิน11.09625 โรเมอร์ (Rømer)
281 เคลวิน11.62125 โรเมอร์ (Rømer)
282 เคลวิน12.14625 โรเมอร์ (Rømer)
283 เคลวิน12.67125 โรเมอร์ (Rømer)
284 เคลวิน13.19625 โรเมอร์ (Rømer)
285 เคลวิน13.72125 โรเมอร์ (Rømer)
286 เคลวิน14.24625 โรเมอร์ (Rømer)
287 เคลวิน14.77125 โรเมอร์ (Rømer)
288 เคลวิน15.29625 โรเมอร์ (Rømer)
289 เคลวิน15.82125 โรเมอร์ (Rømer)
290 เคลวิน16.34625 โรเมอร์ (Rømer)
291 เคลวิน16.87125 โรเมอร์ (Rømer)
292 เคลวิน17.39625 โรเมอร์ (Rømer)
293 เคลวิน17.92125 โรเมอร์ (Rømer)
294 เคลวิน18.44625 โรเมอร์ (Rømer)
295 เคลวิน18.97125 โรเมอร์ (Rømer)
296 เคลวิน19.49625 โรเมอร์ (Rømer)
297 เคลวิน20.02125 โรเมอร์ (Rømer)
298 เคลวิน20.54625 โรเมอร์ (Rømer)
299 เคลวิน21.07125 โรเมอร์ (Rømer)
300 เคลวิน21.59625 โรเมอร์ (Rømer)
301 เคลวิน22.12125 โรเมอร์ (Rømer)
302 เคลวิน22.64625 โรเมอร์ (Rømer)
303 เคลวิน23.17125 โรเมอร์ (Rømer)
304 เคลวิน23.69625 โรเมอร์ (Rømer)
305 เคลวิน24.22125 โรเมอร์ (Rømer)
306 เคลวิน24.74625 โรเมอร์ (Rømer)
307 เคลวิน25.27125 โรเมอร์ (Rømer)
308 เคลวิน25.79625 โรเมอร์ (Rømer)
309 เคลวิน26.32125 โรเมอร์ (Rømer)
310 เคลวิน26.84625 โรเมอร์ (Rømer)
311 เคลวิน27.37125 โรเมอร์ (Rømer)
312 เคลวิน27.89625 โรเมอร์ (Rømer)
313 เคลวิน28.42125 โรเมอร์ (Rømer)
314 เคลวิน28.94625 โรเมอร์ (Rømer)
315 เคลวิน29.47125 โรเมอร์ (Rømer)
316 เคลวิน29.99625 โรเมอร์ (Rømer)
317 เคลวิน30.52125 โรเมอร์ (Rømer)
318 เคลวิน31.04625 โรเมอร์ (Rømer)
319 เคลวิน31.57125 โรเมอร์ (Rømer)
320 เคลวิน32.09625 โรเมอร์ (Rømer)
321 เคลวิน32.62125 โรเมอร์ (Rømer)
322 เคลวิน33.14625 โรเมอร์ (Rømer)
323 เคลวิน33.67125 โรเมอร์ (Rømer)
324 เคลวิน34.19625 โรเมอร์ (Rømer)
325 เคลวิน34.72125 โรเมอร์ (Rømer)
326 เคลวิน35.24625 โรเมอร์ (Rømer)
327 เคลวิน35.77125 โรเมอร์ (Rømer)
328 เคลวิน36.29625 โรเมอร์ (Rømer)
329 เคลวิน36.82125 โรเมอร์ (Rømer)
330 เคลวิน37.34625 โรเมอร์ (Rømer)
331 เคลวิน37.87125 โรเมอร์ (Rømer)
332 เคลวิน38.39625 โรเมอร์ (Rømer)
333 เคลวิน38.92125 โรเมอร์ (Rømer)
334 เคลวิน39.44625 โรเมอร์ (Rømer)
335 เคลวิน39.97125 โรเมอร์ (Rømer)
336 เคลวิน40.49625 โรเมอร์ (Rømer)
337 เคลวิน41.02125 โรเมอร์ (Rømer)
338 เคลวิน41.54625 โรเมอร์ (Rømer)
339 เคลวิน42.07125 โรเมอร์ (Rømer)
340 เคลวิน42.59625 โรเมอร์ (Rømer)
341 เคลวิน43.12125 โรเมอร์ (Rømer)
342 เคลวิน43.64625 โรเมอร์ (Rømer)
343 เคลวิน44.17125 โรเมอร์ (Rømer)
344 เคลวิน44.69625 โรเมอร์ (Rømer)
345 เคลวิน45.22125 โรเมอร์ (Rømer)
346 เคลวิน45.74625 โรเมอร์ (Rømer)
347 เคลวิน46.27125 โรเมอร์ (Rømer)
348 เคลวิน46.79625 โรเมอร์ (Rømer)
349 เคลวิน47.32125 โรเมอร์ (Rømer)
350 เคลวิน47.84625 โรเมอร์ (Rømer)
351 เคลวิน48.37125 โรเมอร์ (Rømer)
352 เคลวิน48.89625 โรเมอร์ (Rømer)
353 เคลวิน49.42125 โรเมอร์ (Rømer)
354 เคลวิน49.94625 โรเมอร์ (Rømer)
355 เคลวิน50.47125 โรเมอร์ (Rømer)
356 เคลวิน50.99625 โรเมอร์ (Rømer)
357 เคลวิน51.52125 โรเมอร์ (Rømer)
358 เคลวิน52.04625 โรเมอร์ (Rømer)
359 เคลวิน52.57125 โรเมอร์ (Rømer)
360 เคลวิน53.09625 โรเมอร์ (Rømer)
361 เคลวิน53.62125 โรเมอร์ (Rømer)
362 เคลวิน54.14625 โรเมอร์ (Rømer)
363 เคลวิน54.67125 โรเมอร์ (Rømer)
364 เคลวิน55.19625 โรเมอร์ (Rømer)
365 เคลวิน55.72125 โรเมอร์ (Rømer)
366 เคลวิน56.24625 โรเมอร์ (Rømer)
367 เคลวิน56.77125 โรเมอร์ (Rømer)
368 เคลวิน57.29625 โรเมอร์ (Rømer)
369 เคลวิน57.82125 โรเมอร์ (Rømer)
370 เคลวิน58.34625 โรเมอร์ (Rømer)
371 เคลวิน58.87125 โรเมอร์ (Rømer)
372 เคลวิน59.39625 โรเมอร์ (Rømer)
373 เคลวิน59.92125 โรเมอร์ (Rømer)

แปลง เคลวิน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 เคลวิน = -272.15 เซลเซียสไปที่หน้า
1 เคลวิน = -457.87 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 เคลวิน = 1.8 แรงคินไปที่หน้า
1 เคลวิน = 558.225 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 เคลวิน = -89.8095 นิวตันไปที่หน้า
1 เคลวิน = -217.72 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 เคลวิน = -135.37875 โรเมอร์ (Rømer)ในหน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม