แปลง เคลวิน เป็น โรเมอร์

ป้อนจำนวนของ เคลวิน เพื่อแปลงไปยัง โรเมอร์

ผลลัพธ์

1 เคลวิน เท่ากับกี่ โรเมอร์

1 เคลวิน = -217.72 โรเมอร์

1 เคลวิน เท่ากับ -217.72 โรเมอร์

สูตรการแปลง

°N = (K − 273.15) × 45

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก โรเมอร์ (°N) เป็น เคลวิน (K) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°N = (K − 273.15) × 45
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°N = (1 − 273.15) × 45
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°N = -217.72

ดังนั้น 1 เคลวิน มีค่าเท่ากับ -217.72 โรเมอร์

แปลง เคลวิน เป็น โรเมอร์

เคลวินโรเมอร์
1 เคลวิน-217.72 โรเมอร์
2 เคลวิน-216.92 โรเมอร์
5 เคลวิน-214.52 โรเมอร์
10 เคลวิน-210.52 โรเมอร์
20 เคลวิน-202.52 โรเมอร์
50 เคลวิน-178.52 โรเมอร์
100 เคลวิน-138.52 โรเมอร์
500 เคลวิน181.48 โรเมอร์
1000 เคลวิน581.48 โรเมอร์
5000 เคลวิน3,781.48 โรเมอร์
10000 เคลวิน7,781.48 โรเมอร์
50000 เคลวิน39,781.48 โรเมอร์

แปลง โรเมอร์ เป็น เคลวิน

โรเมอร์เคลวิน
1 โรเมอร์274.4 เคลวิน
2 โรเมอร์275.65 เคลวิน
5 โรเมอร์279.4 เคลวิน
10 โรเมอร์285.65 เคลวิน
20 โรเมอร์298.15 เคลวิน
50 โรเมอร์335.65 เคลวิน
100 โรเมอร์398.15 เคลวิน
500 โรเมอร์898.15 เคลวิน
1000 โรเมอร์1,523.15 เคลวิน
5000 โรเมอร์6,523.15 เคลวิน
10000 โรเมอร์12,773.15 เคลวิน
50000 โรเมอร์62,773.15 เคลวิน

ตารางการแปลง เคลวิน เป็น โรเมอร์

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง เคลวิน เป็น โรเมอร์ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

เคลวินโรเมอร์
1 เคลวิน-217.72 โรเมอร์
273 เคลวิน-0.12 โรเมอร์
274 เคลวิน0.68 โรเมอร์
275 เคลวิน1.48 โรเมอร์
276 เคลวิน2.28 โรเมอร์
277 เคลวิน3.08 โรเมอร์
278 เคลวิน3.88 โรเมอร์
279 เคลวิน4.68 โรเมอร์
280 เคลวิน5.48 โรเมอร์
281 เคลวิน6.28 โรเมอร์
282 เคลวิน7.08 โรเมอร์
283 เคลวิน7.88 โรเมอร์
284 เคลวิน8.68 โรเมอร์
285 เคลวิน9.48 โรเมอร์
286 เคลวิน10.28 โรเมอร์
287 เคลวิน11.08 โรเมอร์
288 เคลวิน11.88 โรเมอร์
289 เคลวิน12.68 โรเมอร์
290 เคลวิน13.48 โรเมอร์
291 เคลวิน14.28 โรเมอร์
292 เคลวิน15.08 โรเมอร์
293 เคลวิน15.88 โรเมอร์
294 เคลวิน16.68 โรเมอร์
295 เคลวิน17.48 โรเมอร์
296 เคลวิน18.28 โรเมอร์
297 เคลวิน19.08 โรเมอร์
298 เคลวิน19.88 โรเมอร์
299 เคลวิน20.68 โรเมอร์
300 เคลวิน21.48 โรเมอร์
301 เคลวิน22.28 โรเมอร์
302 เคลวิน23.08 โรเมอร์
303 เคลวิน23.88 โรเมอร์
304 เคลวิน24.68 โรเมอร์
305 เคลวิน25.48 โรเมอร์
306 เคลวิน26.28 โรเมอร์
307 เคลวิน27.08 โรเมอร์
308 เคลวิน27.88 โรเมอร์
309 เคลวิน28.68 โรเมอร์
310 เคลวิน29.48 โรเมอร์
311 เคลวิน30.28 โรเมอร์
312 เคลวิน31.08 โรเมอร์
313 เคลวิน31.88 โรเมอร์
314 เคลวิน32.68 โรเมอร์
315 เคลวิน33.48 โรเมอร์
316 เคลวิน34.28 โรเมอร์
317 เคลวิน35.08 โรเมอร์
318 เคลวิน35.88 โรเมอร์
319 เคลวิน36.68 โรเมอร์
320 เคลวิน37.48 โรเมอร์
321 เคลวิน38.28 โรเมอร์
322 เคลวิน39.08 โรเมอร์
323 เคลวิน39.88 โรเมอร์
324 เคลวิน40.68 โรเมอร์
325 เคลวิน41.48 โรเมอร์
326 เคลวิน42.28 โรเมอร์
327 เคลวิน43.08 โรเมอร์
328 เคลวิน43.88 โรเมอร์
329 เคลวิน44.68 โรเมอร์
330 เคลวิน45.48 โรเมอร์
331 เคลวิน46.28 โรเมอร์
332 เคลวิน47.08 โรเมอร์
333 เคลวิน47.88 โรเมอร์
334 เคลวิน48.68 โรเมอร์
335 เคลวิน49.48 โรเมอร์
336 เคลวิน50.28 โรเมอร์
337 เคลวิน51.08 โรเมอร์
338 เคลวิน51.88 โรเมอร์
339 เคลวิน52.68 โรเมอร์
340 เคลวิน53.48 โรเมอร์
341 เคลวิน54.28 โรเมอร์
342 เคลวิน55.08 โรเมอร์
343 เคลวิน55.88 โรเมอร์
344 เคลวิน56.68 โรเมอร์
345 เคลวิน57.48 โรเมอร์
346 เคลวิน58.28 โรเมอร์
347 เคลวิน59.08 โรเมอร์
348 เคลวิน59.88 โรเมอร์
349 เคลวิน60.68 โรเมอร์
350 เคลวิน61.48 โรเมอร์
351 เคลวิน62.28 โรเมอร์
352 เคลวิน63.08 โรเมอร์
353 เคลวิน63.88 โรเมอร์
354 เคลวิน64.68 โรเมอร์
355 เคลวิน65.48 โรเมอร์
356 เคลวิน66.28 โรเมอร์
357 เคลวิน67.08 โรเมอร์
358 เคลวิน67.88 โรเมอร์
359 เคลวิน68.68 โรเมอร์
360 เคลวิน69.48 โรเมอร์
361 เคลวิน70.28 โรเมอร์
362 เคลวิน71.08 โรเมอร์
363 เคลวิน71.88 โรเมอร์
364 เคลวิน72.68 โรเมอร์
365 เคลวิน73.48 โรเมอร์
366 เคลวิน74.28 โรเมอร์
367 เคลวิน75.08 โรเมอร์
368 เคลวิน75.88 โรเมอร์
369 เคลวิน76.68 โรเมอร์
370 เคลวิน77.48 โรเมอร์
371 เคลวิน78.28 โรเมอร์
372 เคลวิน79.08 โรเมอร์
373 เคลวิน79.88 โรเมอร์

แปลง เคลวิน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 เคลวิน = -272.15 เซลเซียสไปที่หน้า
1 เคลวิน = -457.87 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 เคลวิน = 1.8 แรงคินไปที่หน้า
1 เคลวิน = 558.225 ดีไลล์ไปที่หน้า
1 เคลวิน = -89.8095 นิวตันไปที่หน้า
1 เคลวิน = -217.72 โรเมอร์ในหน้านี้
1 เคลวิน = -135.37875 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม