แปลงเลขฐาน 28 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 28 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น

1
1 ฐาน 28 = 1 ฐาน 7

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 28 ไปยังเลขฐาน 7 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 28 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 7 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 28 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 28nผลรวมสะสม
1101 x 2801

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 280)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 7

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 7 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 7 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 7ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 701

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 28 แปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 28 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 28 และเลขฐาน 7 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 28เลขฐาน 7
11
22
33
44
55
66
710
811
912
A13
B14
C15
D16
E20
F21
G22
H23
I24
J25
K26
L30
M31
N32
O33
P34
Q35
R36
1040
1141
1242
1343
1444
1545
1646
1750
1851
1952
1A53
1B54
1C55
1D56
1E60
1F61
1G62
1H63
1I64
1J65
1K66
1L100
1M101
1N102
1O103
1P104
1Q105
1R106
20110
21111
22112
23113
24114
25115
26116
27120
28121
29122
2A123
2B124
2C125
2D126
2E130
2F131
2G132
2H133
2I134
2J135
2K136
2L140
2M141
2N142
2O143
2P144
2Q145
2R146
30150
31151
32152
33153
34154
35155
36156
37160
38161
39162
3A163
3B164
3C165
3D166
3E200
3F201
3G202

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม