แปลงเลขฐาน 26 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 26 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น

1
1 ฐาน 26 = 1 ฐาน 7

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 26 ไปยังเลขฐาน 7 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 26 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 7 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 26 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 26nผลรวมสะสม
1101 x 2601

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 260)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 7

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 7 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 7 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 7ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 701

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 26 แปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 26 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 26 และเลขฐาน 7 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 26เลขฐาน 7
11
22
33
44
55
66
710
811
912
A13
B14
C15
D16
E20
F21
G22
H23
I24
J25
K26
L30
M31
N32
O33
P34
1035
1136
1240
1341
1442
1543
1644
1745
1846
1950
1A51
1B52
1C53
1D54
1E55
1F56
1G60
1H61
1I62
1J63
1K64
1L65
1M66
1N100
1O101
1P102
20103
21104
22105
23106
24110
25111
26112
27113
28114
29115
2A116
2B120
2C121
2D122
2E123
2F124
2G125
2H126
2I130
2J131
2K132
2L133
2M134
2N135
2O136
2P140
30141
31142
32143
33144
34145
35146
36150
37151
38152
39153
3A154
3B155
3C156
3D160
3E161
3F162
3G163
3H164
3I165
3J166
3K200
3L201
3M202

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม