แปลงเลขฐาน 27 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงเลขฐานออนไลน์ที่คุณสามารถใช้แปลงจากเลขฐานหนึ่งไปยังเลขฐานอื่นได้ ป้อนตัวเลขที่ต้องการแปลง และคลิกแปลงค่าเพื่อเริ่มต้น

ผลลัพธ์

1 ในเลขฐาน 27 สามารถแปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น

1
1 ฐาน 27 = 1 ฐาน 7

วิธีการคำนวณ

การแปลงจากเลขฐาน 27 ไปยังเลขฐาน 7 จะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือ

  1. แปลงตัวเลขนำเข้าจากเลขฐาน 27 ไปยังฐาน 10 ก่อน
  2. แปลงตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้าจากฐาน 10 ไปยังเลขฐาน 7 จะได้เป็นคำตอบ

1. แปลง 1 จากเลขฐาน 27 เป็นฐาน 10

ในการคำนวณกำหนดให้ d เป็นตัวเลขในแต่ละหลักและ n เป็นเลขชี้กำลังของตัวเลขในหลักนั้น ๆ ดังนั้นสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังตารางต่อไปนี้

#ตัวเลขแต่ละหลัก (d)เลขชี้กำลัง (n)d x 27nผลรวมสะสม
1101 x 2701

จากตารางด้านบนสามารถนำมาเขียนเป็นสูตรการแปลงได้เป็น
(1 × 270)

จากนั้นคำนวณหาผลรวมของผลรวมสะสมทั้งหมดจะได้
1 = 1

2. แปลง 1 จากเลขฐาน 10 เป็นฐาน 7

วิธีการแปลงเลขฐาน 10 ไปยังฐาน 7 สามารถทำได้โดยการนำตัวเลขมาหารด้วย 7 ไปเรื่อยๆ จนได้ผลหารเป็นศูนย์ ซึ่งสามารถแสดงขั้นตอนดังตารางต่อไปนี้

#เลขตั้งต้น หาร 7ผลหารเศษจากการหาร
11 ÷ 701

นำเศษจากการหารมาเชื่อมต่อกันโดยอ่านเริ่มจากด้านล่างของตารางจะได้ 1

ดังนั้น 1 ในเลขฐาน 27 แปลงไปยังเลขฐาน 7 ได้เป็น 1

ตารางแปลงเลขฐาน 27 เป็นเลขฐาน 7

นี่เป็นตารางเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเลขฐาน 27 และเลขฐาน 7 โดยใช้ค่าจาก 1-100 ในเลขฐาน 10 เป็นค่าตั้งต้น

เลขฐาน 27เลขฐาน 7
11
22
33
44
55
66
710
811
912
A13
B14
C15
D16
E20
F21
G22
H23
I24
J25
K26
L30
M31
N32
O33
P34
Q35
1036
1140
1241
1342
1443
1544
1645
1746
1850
1951
1A52
1B53
1C54
1D55
1E56
1F60
1G61
1H62
1I63
1J64
1K65
1L66
1M100
1N101
1O102
1P103
1Q104
20105
21106
22110
23111
24112
25113
26114
27115
28116
29120
2A121
2B122
2C123
2D124
2E125
2F126
2G130
2H131
2I132
2J133
2K134
2L135
2M136
2N140
2O141
2P142
2Q143
30144
31145
32146
33150
34151
35152
36153
37154
38155
39156
3A160
3B161
3C162
3D163
3E164
3F165
3G166
3H200
3I201
3J202

ตัวแปลงเลขฐานยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม