แปลง ไบต์ เป็น บิต

ป้อนจำนวนของ ไบต์ เพื่อแปลงไปยัง บิต

ผลลัพธ์

1 ไบต์ เท่ากับกี่ บิต

1 ไบต์ = 8 บิต

1 ไบต์ เท่ากับ 8 บิต

สูตรการแปลง

bit = byte × 8

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก บิต (bit) เป็น ไบต์ (byte) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรbit = byte × 8
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรbit = 1 × 8
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์bit = 8

ดังนั้น 1 ไบต์ มีค่าเท่ากับ 8 บิต

แปลง ไบต์ เป็น บิต

ไบต์บิต
1 ไบต์8 บิต
2 ไบต์16 บิต
5 ไบต์40 บิต
10 ไบต์80 บิต
20 ไบต์160 บิต
50 ไบต์400 บิต
100 ไบต์800 บิต
500 ไบต์4,000 บิต
1000 ไบต์8,000 บิต
5000 ไบต์40,000 บิต
10000 ไบต์80,000 บิต
50000 ไบต์400,000 บิต

แปลง บิต เป็น ไบต์

บิตไบต์
1 บิต0.125 ไบต์
2 บิต0.25 ไบต์
5 บิต0.625 ไบต์
10 บิต1.25 ไบต์
20 บิต2.5 ไบต์
50 บิต6.25 ไบต์
100 บิต12.5 ไบต์
500 บิต62.5 ไบต์
1000 บิต125 ไบต์
5000 บิต625 ไบต์
10000 บิต1,250 ไบต์
50000 บิต6,250 ไบต์

ตารางการแปลง ไบต์ เป็น บิต

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ไบต์ เป็น บิต โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ไบต์บิต
1 ไบต์8 บิต
2 ไบต์16 บิต
3 ไบต์24 บิต
4 ไบต์32 บิต
5 ไบต์40 บิต
6 ไบต์48 บิต
7 ไบต์56 บิต
8 ไบต์64 บิต
9 ไบต์72 บิต
10 ไบต์80 บิต
11 ไบต์88 บิต
12 ไบต์96 บิต
13 ไบต์104 บิต
14 ไบต์112 บิต
15 ไบต์120 บิต
16 ไบต์128 บิต
17 ไบต์136 บิต
18 ไบต์144 บิต
19 ไบต์152 บิต
20 ไบต์160 บิต
21 ไบต์168 บิต
22 ไบต์176 บิต
23 ไบต์184 บิต
24 ไบต์192 บิต
25 ไบต์200 บิต
26 ไบต์208 บิต
27 ไบต์216 บิต
28 ไบต์224 บิต
29 ไบต์232 บิต
30 ไบต์240 บิต
31 ไบต์248 บิต
32 ไบต์256 บิต
33 ไบต์264 บิต
34 ไบต์272 บิต
35 ไบต์280 บิต
36 ไบต์288 บิต
37 ไบต์296 บิต
38 ไบต์304 บิต
39 ไบต์312 บิต
40 ไบต์320 บิต
41 ไบต์328 บิต
42 ไบต์336 บิต
43 ไบต์344 บิต
44 ไบต์352 บิต
45 ไบต์360 บิต
46 ไบต์368 บิต
47 ไบต์376 บิต
48 ไบต์384 บิต
49 ไบต์392 บิต
50 ไบต์400 บิต
51 ไบต์408 บิต
52 ไบต์416 บิต
53 ไบต์424 บิต
54 ไบต์432 บิต
55 ไบต์440 บิต
56 ไบต์448 บิต
57 ไบต์456 บิต
58 ไบต์464 บิต
59 ไบต์472 บิต
60 ไบต์480 บิต
61 ไบต์488 บิต
62 ไบต์496 บิต
63 ไบต์504 บิต
64 ไบต์512 บิต
65 ไบต์520 บิต
66 ไบต์528 บิต
67 ไบต์536 บิต
68 ไบต์544 บิต
69 ไบต์552 บิต
70 ไบต์560 บิต
71 ไบต์568 บิต
72 ไบต์576 บิต
73 ไบต์584 บิต
74 ไบต์592 บิต
75 ไบต์600 บิต
76 ไบต์608 บิต
77 ไบต์616 บิต
78 ไบต์624 บิต
79 ไบต์632 บิต
80 ไบต์640 บิต
81 ไบต์648 บิต
82 ไบต์656 บิต
83 ไบต์664 บิต
84 ไบต์672 บิต
85 ไบต์680 บิต
86 ไบต์688 บิต
87 ไบต์696 บิต
88 ไบต์704 บิต
89 ไบต์712 บิต
90 ไบต์720 บิต
91 ไบต์728 บิต
92 ไบต์736 บิต
93 ไบต์744 บิต
94 ไบต์752 บิต
95 ไบต์760 บิต
96 ไบต์768 บิต
97 ไบต์776 บิต
98 ไบต์784 บิต
99 ไบต์792 บิต
100 ไบต์800 บิต

แปลง ไบต์ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ไบต์ = 8 บิตในหน้านี้
1 ไบต์ = 0.008 กิโลบิตไปที่หน้า
1 ไบต์ = 0.007813 กิบิไบต์ไปที่หน้า
1 ไบต์ = 8 × 10-6 เมกะบิตไปที่หน้า
1 ไบต์ = 7.629395 × 10-6 เมบิบิตไปที่หน้า
1 ไบต์ = 8 × 10-9 กิกะบิตไปที่หน้า
1 ไบต์ = 7.450581 × 10-9 จิบิบิตไปที่หน้า
1 ไบต์ = 8 × 10-12 เทระบิตไปที่หน้า
1 ไบต์ = 7.275958 × 10-12 เทบิบิตไปที่หน้า
1 ไบต์ = 8 × 10-15 เพตะบิตไปที่หน้า
1 ไบต์ = 7.105427 × 10-15 เพบิบิตไปที่หน้า
1 ไบต์ = 8 × 10-18 เอกซะบิตไปที่หน้า
1 ไบต์ = 6.938894 × 10-18 เอกซ์บิบิตไปที่หน้า
1 ไบต์ = 0.001 กิโลไบต์ไปที่หน้า
1 ไบต์ = 0.000977 กิบิไบต์ไปที่หน้า
1 ไบต์ = 1 × 10-6 เมกะไบต์ไปที่หน้า
1 ไบต์ = 9.536743 × 10-7 เมบิไบต์ไปที่หน้า
1 ไบต์ = 1 × 10-9 จิกะไบต์ไปที่หน้า
1 ไบต์ = 9.313226 × 10-10 กิบิไบต์ไปที่หน้า
1 ไบต์ = 1 × 10-12 เทระไบต์ไปที่หน้า
1 ไบต์ = 9.094947 × 10-13 เทบิไบต์ไปที่หน้า
1 ไบต์ = 1 × 10-15 เพตะไบต์ไปที่หน้า
1 ไบต์ = 8.881784 × 10-16 เพบิไบต์ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม