ตรวจสอบจำนวนเฉพาะ

กรอกตัวเลขแล้วคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบ" เพื่อตรวจสอบว่าตัวเลขเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่

ผลการตรวจสอบว่า 2 เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่

2 เป็นจำนวนเฉพาะ

จำนวนเฉพาะจำนวนถัดไป 3

จำนวนเฉพาะ (Prime number) คือจำนวนเต็มบวกที่มีค่ามากกว่า 1 ที่มีตัวเลขเพียงสองตัวเท่านั้นที่หารลงตัว ได้แก่ 1 และตัวของมันเอง

จํานวนเฉพาะ 1 - 50

จำนวนเฉพาะที่มีค่าระหว่าง 1 - 50 นั้นมีจำนวน 15 ตัว ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47

จํานวนเฉพาะ 1 - 100

จำนวนเฉพาะที่มีค่าระหว่าง 1 - 100 นั้นมีจำนวน 25 ตัว ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

จํานวนเฉพาะ 1 - 500

จำนวนเฉพาะที่มีค่าระหว่าง 1 - 500 นั้นมีจำนวน 95 ตัว ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499

จํานวนเฉพาะ 1 - 1000

จำนวนเฉพาะที่มีค่าระหว่าง 1 - 1000 นั้นมีจำนวน 168 ตัว ได้แก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 997

จำนวนเฉพาะที่มากที่สุดเท่าที่มีการค้นพบ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2018 จำนวนเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดที่ค้นพบคือ 282,589,933 − 1 ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะที่มีตัวเลข 24,862,048 หลัก มันถูกค้นพบโดย Patrick Laroche จาก Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS)