แยกตัวประกอบจำนวนนับ

โปรแกรมแยกตัวประกอบจำนวนนับ (Factoring calculator) เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้สำหรับค้นหาและแยกตัวประกอบของตัวเลขจำนวนเต็ม ป้อนตัวเลขของคุณเพื่อแยกตัวประกอบและกดคำนวณเพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

ตัวประกอบของ 48 ประกอบไปด้วย 10 ตัวเลขได้แก่
1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

ดังนั้น 48 สามารถนำมาแยกตัวประกอบได้เป็น
1 × 48 = 48
2 × 24 = 48
3 × 16 = 48
4 × 12 = 48
6 × 8 = 48

ตัวประกอบจำนวนเฉพาะ

การแยกตัวประกอบจำนวนเฉพาะของ 48 สามารถเขียนได้เป็น
2 × 2 × 2 × 2 × 3 = 48 หรือ
24 × 31 = 48

วิธีการแยกตัวประกอบ

วิธีแยกตัวประกอบสามารถทำได้หลายวิธี สำหรับเครื่องคำนวณนี้ใช้วิธี การหารลงตัว (Trial division) ในการค้นหาตัวประกอบเนื่องจากนี่เป็นวิธีพื้นฐานและเข้าใจได้ง่าย และนี่เป็นขั้นตอนการแยกตัวประกอบของตัวเลขจำนวนเต็ม n

  1. ในการค้นหาตัวประกอบทั้งหมดของ n ค้นหาตัวเลขจาก 1 ถึง n ที่สามารถหาร n ได้ลงตัว ยกตัวอย่างเช่น ตัวประกอบของ 12 ประกอบไปด้วย 1, 2, 3, 4, 6 และ 12 เนื่องจากตัวเลขเหล่านี้สามารถหาร 12 ได้ลงตัว
  2. ค้นหารากที่สองของ n และตัดทศนิยมออกไป กำหนดให้ค่านี้เป็น s ยกตัวอย่างเช่น รากที่สองของ 12 คือ 3.46 และตัดทศนิยมออกไปจะได้ 3
  3. จากนั้นเลือกตัวประกอบที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ s ที่ทำให้สมการ a * b = n เป็นจริง และแทนค่าลงในตัวแปร a และเราได้คู่ของ a และ b ที่ทำให้เท่ากับ n
  4. และนี่เป็นคู่ของ (a, b) ที่ทำให้สมการเป็นจริง (1, 12), (2, 6) และ (3, 4) ที่ทำให้ a * b = 12

โปรแกรมแยกตัวประกอบนี้รองรับการทำงานกับตัวเลขจำนวนเต็มบวกเท่านั้น และตัวประกอบที่แยกใช้จะใช้ตัวเลขจำนวนเต็มบวกเสมอเนื่องจากนี่เป็นรูปแบบของการนำไปใช้งานทั่วไป

ตัวประกอบตัวเลขเพิ่มเติม